9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1.8 Sektorens forslag til verbale vedtak

Følgende verbale vedtak foreslås:

Tabell 9.1.27 Sektorens samlede forslag til nye verbalvedtak

Vedtakskode

Vedtak

S 1 Klima- og energifondet

Det kan i 2020 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 120 mill. over ordningen Tilskudd til klima- og energitiltak.

Det foreslås at følgende verbale vedtak utgår:

Tabell 9.1.28 Sektorens samlede forslag til verbalvedtak som utgår

Vedtakskode

Vedtak

S31/2009 Klima- og energifondet

1. Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming.

2. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige betingelser.