9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1.6 Tilskudd til klima- og energitiltak

Tabell 9.1.23 Driftsbudsjett Tilskudd til klima- og energitiltak

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

770

Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)

10

Lønn og sosiale utgifter

8 095

8 147

10 787

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

4 426

5 111

3 465

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

447

406

0

14

Overføringsutgifter

39 540

60 926

80 282

 

Sum utgifter

52 507

74 590

94 534

17

Refusjoner

-1 235

-322

-204

18

Overføringsinntekter

0

-6 200

-6 114

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-5 431

0

0

 

Sum inntekter

-6 666

-6 522

-6 318

 

Netto utgifter

45 841

68 068

88 216

1 Ansvarsområde

Tilskudd til klima- og energitiltak er en tilskuddsordning som utbetaler støtte fra Klima- og energifondet (tidligere Enøkfondet, opprettet i 1982). Det er Klimaetaten som har ansvar for forvaltning av tilskuddsordningen. Fondet finansierer netto driftsutgifter på kap.770.

I henhold til fondets vedtekter skal fondets midler brukes til å stimulere til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslippene i Oslo, samt tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk. Dersom slike tiltak også har en gunstig virkning på utslipp av lokal luftforurensning, skal dette inngå i vurderingen av tilskuddet. Slike miljøkonsekvenser skal vektlegges høyt.

2 Situasjonsbeskrivelse

Tilskudd til klima- og energitiltak er en tilskuddsordning hvor kommunen kan legge til rette for at innbyggere og næringsliv i Oslo selv gjennomfører tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp og mereffektiv energibruk. Gitt at mindre enn 10 % av Oslos samlede klimagassutslipp stammer fra kommunens egen virksomhet, er det en forutsetning for å nå klimamålene at innbyggere og næringsliv bidrar med en rask endring i klimavennlig retning. Tilskuddsordningene vil kunne spille en viktig rolle i klimaarbeidet fremover, spesielt fordi utslipp må reduseres på områder hvor kommunen i begrenset grad har myndighet eller eierskap.

Fondet har siden støtteordningen ble opprettet, utbetalt tilskudd på nærmere 660,5 mill. Det har gitt en akkumulert energieffektiviseringsgevinst på nærmere 1,83 TWh siden fondets opprettelse (1982) og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 109 000 tonn CO2 siden 2008. Klimaetaten har i 2019 blant annet gitt støtte til energieffektiviseringstiltak, oljeutfasing, enøkanalyser, elektriske lastesykler, til rettelegging av ladeinfrastruktur, smarte jobbreiser, trygg sykkelparkering i borettslag og sameier, ladeinfrastruktur i borettslag og sameier og bedrifter og ulike pilotprosjekter.

I 2020 foreslår byrådet å tilføre kap. 950 Klima- og energifondet 50,0 mill. Midlene vil primært bli anvendt til tilskuddsordninger som fremmer økt bruk av miljøvennlige transportmidler blant befolkning og næringsliv. Anleggssektoren står for store klimagassutslipp. Her kan tilskuddsordninger spille en viktig rolle med pilotprosjekter for å utvikle nullutslippsløsninger.

Ved å tilføre fondet mer kapital vil det fortsatt kunne være et viktig virkemiddel for å få innbyggere og næringsliv til å iverksette gode klimatiltak i kommende økonomiplanperiode. Klima- og energifondet har ikke tilskuddsordninger med samme innretning som Enova som også gir støtte til klima- og energiformål. I den grad Enova lanserer tilskuddsordninger som er like Klima- og energifondets ordninger, avvikles ordningene over Klima- og energifondet.

Byrådet er opptatt av at det skal lønne seg å velge miljøvennlig og gå foran i å ta i bruk ny teknologi. Det foreslås derfor å videreføre tilsagnsrammen på 120,0 mill. i 2019 også i 2020. Dette signaliserer at byrådet vil videreføre nivået på støtte til klimaomstillingen i Oslos befolkning og næringsliv.

Aktuelle tilskuddsordninger i 2020 er blant annet støtte til infrastruktur for etablering av ladestasjoner i sameier og borettslag, støtte til ladestasjon hjemme hos eiere av eldrosjer eller elvarebiler, etablering av trygg sykkelparkering i sameier og borettslag, smarte jobbreiser i bedrifter, FoU/pilotprosjekter, støtte til ladeinfrastruktur til i bedrifter, energiforbedring i privatboliger og støtte til pilottiltak for utslippsfri anleggsvirksomhet. Detaljert informasjon om støtteordningene blir fortløpende kunngjort på klimaoslo.no og på kommunens nettsider.

Tabell 9.1.24 Nøkkeltall – Tilskudd til klima- og energitiltak

Tilskudd til klima- og energitiltak

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Reduksjon i tonn CO2 fra utbetalte tiltak

6 071

4 958

2 763

6 465

7 690

Antall ladepunkter som er gjort mulig gjennom utbetalt tilskudd til bedring av infrastruktur (borettslag)

227

7 699

Antall ladestasjoner hos drosjeeiere/yrkessjåfører som har fått utbetalt tilskudd

1

Antall elektriske lastesykler det er utbetalt tilskudd til1)

163

58

Innstallert effekt, utslippsfrie anleggsplasser

Antall ladeplasser som blir muliggjort gjennom tilsagn om støtte til infrastruktur i borettslag og sameier

7 251

20 291

Antall ladepunkter som blir muliggjort gjennom tilsagn om støtte til infrastruktur i bedrifter

6

Antall tilsagn gitt til installering av ladestasjon for elvarebiler/eldrosje

Antall tilsagn gitt til utslippsfrie anleggsplasser

Antall tilsagn gitt til bedrifter for tilrettelegging for klimavennlige reiser (tilskudd til smarte jobbreiser), lansert i 2019

Antall sykkelparkeringsplasser muliggjort gjennom tilskudd til trygg sykkelparkering, lansert i 2019

Antall utbetalte FoU/pilotprosjekter med utbetalttilskudd fra Klima- og energifondet

1

10

6

4

3

1) Tallene inkluderer alle ordningene rettet mot elektriske lastesykler både mot privatpersoner og næringsliv

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål 1: Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 41 % sammenlignet med 2009 innen 2020

Virksomhetsspesifikt mål 1

Tilskuddsordninger under Klima- og energifondet skal legge til rette for å redusere klimagassutslipp i Oslo blant byens innbyggere og næringsliv.

Virksomhetsspesifikt mål 2

Tilskuddsordninger under Klima- og energifondet skal fremme klima- og miljøvennlige transportløsninger blant byens innbyggere og næringsliv.

Tabell 9.1.25 Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Summen av tilsagnsbeløp gitt i løpet av budsjettåret er lik tilsagnsrammen for 2020

100 %

Andel av tilsagnsramme rettet mot transportsektoren

32 %

45 %

45 %

40 %

Andel av tilsagnsramme rettet mot bygg- og anlegg

-

-

5 %

20 %

Andel av tilsagnsramme rettet mot energibesparende tiltak

77 %

53 %

20 %

10 %

Måltallene for 2020 viser en målsetting om at en minimums andel av tilsagnsrammen skal rettes mot en bestemt sektor. Minimumsandelene er satt slik at summen av disse er mindre enn 100 prosent. Det betyr at det ikke legges føringer på gjenværende andel av tilsagnsrammen, som da kan fordele seg fritt på sektorene. Faktisk andel kan derfor ved årets slutt overstige minimumsandelen. Formålet med en slik fordeling er å signalisere innsatsen rettet mot en sektor i et gitt budsjettår.

4 Merknader til driftsbudsjettet

Utbetaling av tilskudd foreslås økt med 20 mill. i 2020 basert på tilsagn som er gitt de siste årene og forventet andel av tilskudd som kommer til utbetaling.

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 0,148 mill., jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader.

5 Investeringsbudsjettet

Tabell 9.1.26 Investeringsbudsjett Tilskudd til klima- og energitiltak

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

770

Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)

 

Sum utgifter

0

0

0

09

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-4 173

0

0

 

Sum inntekter

-4 173

0

0

 

Netto utgifter

-4 173

0

0

6 Klimakonsekvenser

Tilskudd til klima- og energitiltak er et viktig virkemiddel for å tilrettelegge for atferdsendring hos privatpersoner og næringsliv for å nå Oslos klimamål.

7 Tilskuddsmidler

Det gis tilskudd over kapittelet. I 2020 forventes utbetalt 80 mill. i tilskudd. Utbetalingen av tilskudd skjer på bakgrunn av tidligere tilsagn om støtte.

8 Verbale vedtak

Forslag til nye verbale vedtak:

S 1 Klima- og energifondet

Det kan i 2020 gis tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 120 mill. over ordningen Tilskudd til klima- og energitiltak.

Forslag til verbale vedtak som utgår:

S31/2009 Klima- og energifondet
  • 1.Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming.
  • 2. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige betingelser.

Klima- og energifondet har fått nye vedtekter. I henhold til fondets vedtekter skal fondets midler brukes til å stimulere til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslippene i Oslo, samt tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk. Dersom slike tiltak også har en gunstig virkning på utslipp av lokal luftforurensning, skal dette inngå i vurderingen av tilskuddet. Slike miljøkonsekvenser skal vektlegges høyt.

Fondets formål er nå mer rettet mot å redusere klimagassutslipp, energiøkonomiseringstiltak inngår fremdeles i tilskuddsordningene, men utgjør en mindre andel av tilsagnene enn de gjorde tidligere.   

I dagens vedtekter åpnes det ikke lenger for å gi lån til privatpersoner/næringsliv. Det har heller ikke blitt gitt lån fra fondet siden 2015.

Fra 1. januar fra 2020 har staten vedtatt at det ikke lenger vil være lov å bruke fossil olje til oppvarming. Som en følge av det varslede forbudet var siste frist for å søke om tilskudd til utfasing av fossil energi til oppvarming (utskifting av gamle oljefyrer) fra Klima- og energifondet 1. desember 2018. De siste tilsagnene om støtte til utskifting av oljefyr ble gitt i januar 2019.