9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1.4 Renovasjonsetaten

Tabell 9.1.12 Driftsbudsjett Renovasjonsetaten

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

640

Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)

10

Lønn og sosiale utgifter

334 865

213 751

360 826

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

497 592

532 813

499 522

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

42 542

133 791

43 856

14

Overføringsutgifter

6 761

3 203

6 947

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

35 066

0

0

 

Sum utgifter

916 826

883 558

911 151

16

Salgsinntekter

-879 202

-956 228

-986 786

17

Refusjoner

-11 550

0

-284

18

Overføringsinntekter

-719

0

-361

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-35 057

0

0

 

Sum inntekter

-926 527

-956 228

-987 431

 

Netto utgifter

-9 701

-72 670

-76 280

1 Ansvarsområde

Renovasjonsetaten (REN) skal ivareta den kommunale renovasjonen (innsamling og mottak av husholdningsavfall) på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Dette ansvaret er hjemlet i forurensningsloven. Etaten skal sammen med Oslos innbyggere og næringsliv utvikle og tilby kundevennlige tjenester for å redusere og håndtere avfallet, samt utnytte ressursene på en miljø- og kostnadseffektiv måte.

Etaten samler inn sortert avfall i poser (matavfall, plastemballasje og restavfall) og papiravfall hjemme hos innbyggerne, tar imot avfall på gjenbruksstasjoner, minigjenbruksstasjoner, hageavfallsmottak, returpunkter for glass- og metallemballasje og miljøstasjoner for farlig avfall, og gjennomfører en årlig innsamling av juletrær. I tillegg mottas tekstiler i utplasserte tekstiltårn i samarbeid med eksterne aktører.

2 Situasjonsbeskrivelse

Innsamling av avfall fra Oslos husholdninger blir utført i egenregi, hvor det ukentlig hentes avfall fra 116 000 beholdere. Etaten jobber kontinuerlig med å forbedre innsamlingen for å redusere antall klager. Arbeidet innebærer at alle ruter med ordinær avfallsløsning er omgjort fra skiftarbeid til dagarbeid, bilparken forbedres, teknologien på bilene skal utnyttes bedre, driftsstasjonene utbedres og rutene optimaliseres.

En hovedutfordring i økonomiplanperioden er å få flere av innbyggerne til å kildesortere avfallet sitt, samt redusere mengden restavfall. Samtidig skal alt farlig avfall tas forsvarlig hånd om.

For å bedre sorteringsadferden hos innbyggerne, skal Renovasjonsetaten øke bruken av digitale tjenester. Etaten vil videreføre sitt arbeid med å prøve ut ny teknologi i småskalaforsøk, som selvbetjente mottak av farlig avfall og grovavfall. Etaten har startet en digitaliseringssatsing. Brukerfokus og brukeropplevelser legges til grunn, og innbyggernes behov for tjenester skal være førende for arbeidet.

Det er utviklet et tilbud om uttak av ombruksvarer ved alle etatens gjenbruks- og minigjenbruksstasjoner, og etaten arbeider aktivt med å forbedre og videreutvikle tilbudet. Renovasjonsetaten har utviklet et samarbeid med aktører innen arbeidspraksis og nærmiljøarbeid i enkelte bydeler knyttet til utlån og distribusjon av ombruksvarer.

Renovasjonsetaten er en miljøsertifisert etat, og har søkelys på avfallsminimering og avfallsforebygging gjennom anskaffelser og kommunikasjon. Etaten jobber for å påvirke regelverksutvikling på avfallsforebygging, gjennom høringsuttalelser og deltakelse i relevante nasjonale og internasjonale fora. For å redusere plastforbruket prøver etaten å finne alternative materialer som kan benyttes til å erstatte plast i de grønne kildesorteringsposene til matavfallet. Det jobbes med design av produkter for å forenkle materialgjenvinning og økt kvalitet på plastavfallet

Avfallsplan for Oslo kommune 2006–2009 (sak 239/06) er førende for etatens arbeid. En ny avfallsstrategi er under arbeid. Strategien vil omfatte alle virksomheter som er lokalisert i Oslo, og vil være viktig i Oslos videre arbeid med sirkulærøkonomi.

En utfordring er mangel på arealer hvor etaten kan etablere permanente anlegg for sin tjenesteproduksjon. Renovasjonsetatens store gjenbruksstasjon på Haraldrud er midlertidig, men utredningsarbeidet for etablering av en permanent gjenbruksstasjon pågår. Både når det gjelder tomter og infrastruktur er det nødvendig å imøtekomme arealbehovet for å opprettholde dagens tjenesteproduksjon.

Tabell 9.1.13 Nøkkeltall – Renovasjonsetaten – selvkost

Renovasjonsetaten – selvkost

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Antall tonn husholdningsavfall, totalt

225 107

225 192

222 603

223 485

218 508

Herav restavfall og plastemballasje

120 290

118 345

116 755

115 834

115 546

Andel tonn husholdningsavfall til gjenvinning

38 %

38 %

38 %

38 %

37 %

Antall kg husholdningsavfall per innbygger

347

342

333

332

321

Antall husholdningsbesøkende på gjenbruksstasjonene

796 010

860 638

963 667

1 083 449

1 123 039

Antall kg farlig avfall per innbygger

2,01)

5,2

5,7

5,9

6,0

Andel farlig avfall i avfallsstrømmer der det ikke skal være farlig avfall

0,14 %

0,14 %

0,16 %

0,16 %

0,25 %

Gebyrgrunnlag per innbygger (kroner)

1 026

991

1 080

1 190

1 261

Antall klager i % av antall tømminger

0,04 %

0,03 %

0,50 %

0,39 %

0,29 %

KTI (Avfallsbransjens kundetilfredshetsindeks)

79

79

75

1) Fra 2014 er impregnert trevirke og asbest definert som farlig avfall

Nøkkeltall for «Andel farlig avfall i avfallsstrømmer der det ikke skal være farlig avfall» er basert på en årlig plukkanalyse av restavfallet. I sak 1/19 var dette nøkkeltallet en resultatindikator. På grunn av økt mengde farlig avfall i restavfallet er det ved gjenbruksstasjonene innført levering av avfall i blanke avfallssekker som en del av tiltaket «sortert og synlig».

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål 1: Klimagassutslippene skal reduseres med 41 % innen 2020, sammenlignet med 2009

Virksomhetsspesifikt mål 1

Øke materialgjenvinning i husholdningsavfall og styrke ombruk ved å øke antall tonn innsamlet plastemballasje.

Virksomhetsspesifikt mål 2

Omlegging til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i egen kjøretøypark.

Virksomhetsspesifikt mål 3

Omlegging til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff på egne anlegg.

Tabell 9.1.14 Resultatindikatorer – mål 1

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Antall tonn innsamlet plastemballasje

2 694

2 411

2 850

2 906

Andel lette kjøretøy på nullutslipp/ bærekraftig biodrivstoff (<3500 kg )

86 %

86,4 %

86 %

95 %

Andel tunge kjøretøy på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) i egen anleggpark (over 3 500 tonn)

72 %

66,3 %

66 %

91 %

Andel anleggsmaskiner på nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff

18,2 %

33,3 %

63 %

95 %

Renovasjonsetaten arbeider kontinuerlig mot kommunens mål om at alle kjøretøy og maskiner enten er nullutslipp eller går på bærekraftig biodrivstoff. Måltall er satt opp på bakgrunn av følgende:

  • Lette kjøretøy: For kjøretøy under 3,5 tonn estimerer etaten at 88 % av kjøretøyene vil gå på nullutslipp i løpet av 2019. Måltallet i 2020 er satt til 95 % basert på planlagt utskifting.
  • Tunge kjøretøy: For kjøretøy over 3,5 tonn estimeres det at 81 % av kjøretøyene vil gå på nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff (inkl. HVO) i 2019. Med planlagte anskaffelser vil andelen i 2020 kunne økes til 91 %.
  • Anleggsmaskiner: Av etatens anleggspark er det estimert at 41 % av anleggsmaskinene vil gå på nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i 2019. Basert på overgang til HVO og planlagte anskaffelser er det mulig å øke måltallet til 95 %.

Mål 4: Oslo skal ha en kretsløpsbasert ressurshåndtering

Virksomhetsspesifikt mål 1

Andel tonn/husholdningsavfall til ombruk fra egne anlegg

Virksomhetsspesifikt mål 2

Endring i restavfallsmengde per innbygger

Tabell 9.1.15 Resultatindikatorer – mål 4

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Andel tonn/husholdningsavfall til ombruk fra egne anlegg

0,61 %

0,69 %

0,80 %

0,80 %

Endring i restavfallsmengde per innbygger

-1,40 %

-1,60 %

-1,70 %

-1,70 %

Det er et mål å redusere restavfallsmengden per innbygger i Oslo. I dag havner dessverre alt for mye i restavfallet. Når resultatindikatoren viser et negativt resultat er mengden restavfall blitt mindre. Definisjonen av restavfall er alt avfall som går til deponering eller energigjenvinning. Innbyggertallene hentes fra Oslostatistikken.

Tidligere resultatindikator for farlig avfall «Andel farlig avfall i avfallsstrømmer der det ikke skal være farlig avfall» er fra 2020 gjort om til et nøkkeltall).

4 Merknader til driftsbudsjettet

Renovasjonsetaten har identifisert effektiviseringstiltak på 20,2 mill. i 2020. Midlene er omdisponert til andre formål innenfor rammen. 1,2 mill. er knyttet til økte inntekter i forbindelse med Gjenbruks-ID på gjenbruksstasjonene. De omdisponerte midlene dekker nye tiltak innenfor rammen som omfatter utvikling av fremtidens avfallssystem (5 mill.) og utvikling av RENs eiendommer og anlegg (5 mill.). Utover dette benyttes midlene til økte driftsutgifter ved avfallsinnsamlingen (bompenger, forsikring og bildekk), økt tomteleie på Grefsen og Grønmo og økte kostnader ved Energigjenvinningsetaten.

Det er satt av 8 mill. til prosjektering av avfallssugsentral i Bispevika. Kostnaden vil belaste driftsbudsjettet og ikke investeringsbudsjettet på grunn av at investeringsbeslutningen ikke er gjort ennå.

I revidert budsjett 2019 ble 9 mill. i husleie for HA20 AS fjernet etter selskapet ble oppløst, og Renovasjonsetaten tok over administrasjonsbygget i Haraldrudveien 20.

Det legges opp til at renovasjonsgebyret økes med 4,6 % i 2020, dette gir en økning på 179 kroner for en beholder på 140 liter.

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 20,5 mill., jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Nettobeløpet hensyntar økning i kommunens pensjonskostnadssats fra 20,5 % i 2019 til 21,2 % i 2020. Pensjonskostnadene i 2020 er 2,4 mill. høyere enn i 2019.

5 Investeringsbudsjettet

Tabell 9.1.16 Investeringsbudsjett – Renovasjonsetaten

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

640

Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)

00

Lønn og sosiale utgifter

4 781

0

0

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

336 786

139 000

131 500

04

Overføringsutgifter

9 750

0

0

05

Finansutgifter og finanstransaksjoner

69 548

0

0

 

Sum utgifter

420 866

139 000

131 500

06

Salgsinntekter

-1 419

0

0

09

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-258 250

0

0

 

Sum inntekter

-259 669

0

0

 

Netto utgifter

161 197

139 000

131 500

Tabell 9.1.17 Investeringsoversikt – Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart – ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

113016

Gjenbruk diverse

 

9 000

9 000

9 000

9 000

 

 

113017

Diverse IT-prosjekter

 

10 500

10 500

9 500

9 500

 

 

113018

Diverse prosjekter

 

4 000

2 000

2 000

2 000

 

 

117016

REN Langøyene opprydding

136 000

60 000

38 000

38 000

0

0

0

1/17 – 4/19

117048

Renovasjonsbiler

 

30 000

25 000

25 000

25 000

 

 

118006

Avfallssug diverse

70 000

10 000

40 000

20 000

0

0

0

Løpende

 

Sum investeringsutgifter

 

 

131 500

104 500

45 500

45 500

 

 

 

Sum kapittel finansiering

0

0

0

0

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

131 500

104 500

45 500

45 500

 

 

113016 Gjenbruk diverse

Prosjektet gjelder i hovedsak vedlikehold av maskinpark på gjenbruksstasjonene. Anskaffelsene på prosjektet gjelder bl.a. utvikling av nye minigjenbruksstasjoner, anleggsmidler til gjenbruksstasjonene

113017 Diverse IT-prosjekter

Prosjektet gjelder bl.a. oppgradering av etatens datasystemer og serverpark. Prosjektet består også av utvikling av etatens abonnementssystem. Prosjektet benyttes også til etatens digitaliseringsprosjekter.

113018 Diverse prosjekter

Prosjektet gjelder i første rekke nødvendig utskiftning av anleggsmidler. Prosjektet består bl.a. av anskaffelse av elbiler til etatens kundeavdeling, og trucker og elbiler til etatens driftsavdeling.

117016 Langøyene opprydning

Prosjektet eies av BYU, kap. 425. Prosjektet går ut på å fjerne forurensede masser etter at Oslo kommune benyttet området som deponi i perioden 1908 til 1948. 50 % av prosjektet skal finansieres over renovasjonsgebyret. REN styrer ikke aktivitet/fremdrift.

117048 Innsamling diverse

Anskaffelse av renovasjonsbiler og utbedring av driftsstasjonen for innsamlingen.

118006 – Avfallssug diverse

Prosjektet gjelder etatens aktiviteter knyttet til etablering av avfallssug.

6 Klimakonsekvenser

En reduksjon i restavfallsmengde, og dermed avfall til forbrenning, gir reduksjon i klimagassutslipp. Det er en målsetting å ta ut mest mulig til ombruk og ha en høy utsorteringsgrad. Det er særlig viktig å ha høy utsortering av plastemballasje i blå poser.

Renovasjonsetaten arbeider kontinuerlig mot kommunens mål om at alle kjøretøy og maskiner enten er nullutslipp eller går på bærekraftig biodrivstoff. Alle nye maskiner som anskaffes fremover, vil være utslippsfrie så fremt det tilbys i markedet. I tillegg settes det krav til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i etatens anskaffelser av varer og tjenester. Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt to av de tyngre kjøretøy etaten har i dag, kan erstattes med nullutslipp eller bærekraftig drivstoff.

7 Tilskuddsmidler

Det kan etter søknad gis tilskudd til kjøp av tøybleier for barn opptil 2 år. I 2018 ble det utbetalt 0,157 mill.