9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1.2 Sektorens økonomiske rammer

Tabell 9.1.1 Økonomiplanoversikt – Miljø og samferdsel

Beløp i mill.

 

Driftsbudsjettet

Dok 3 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

 

Dok 3 - vedtatt økonomiplan netto1)

-702,8

-932,9

-1 122,0

-1 321,0

0,0

 

DOK 3 nettoramme første år videreført

-702,8

-702,8

-702,8

-702,8

-702,8

+/-

Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling

65,5

65,5

65,5

65,5

+/-

Reelle endringer

-209,3

-399,9

-592,0

-733,5

 

=ØKONOMIPLAN (netto)

-702,8

-846,6

-1 037,2

-1 229,3

-1 370,7

 

Endringer i prosent

 

20,5 %

47,6 %

74,9 %

95,1 %

 

Sum endringer

 

-143,8

-334,5

-526,5

-668,0

 

Spesifikasjon av "Reelle endringer"

Dok 3 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

+/-

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

-3,7

-3,7

-3,7

-3,7

+/-

Spesifiserte rammeendringer

-205,6

-396,2

-588,3

-729,8

 

Sum reelle endringer

 

-209,3

-399,9

-592,0

-733,5

1) 2019 prisnivå

Kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning

Brutto kompensasjon er 65,5 mill. Se nærmere omtale i kapittel 17 Budsjettekniske merknader.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Det er innarbeidet justering mellom artsgrupper for at budsjettet skal fremstå med mest mulig korrekt fordeling på artsgrupper.

Spesifiserte rammeendringer

For 2020 legges det opp til en netto reduksjon i spesifiserte rammeendringer på 205,6 mill. Det meste av dette er knyttet til endringer i gebyrinntektene for selvkostvirksomheten, jf. kapittel 18 Beregningsgrunnlag for gebyrer. Utover dette ligger følgende endringer inne i forslaget til budsjett:

På kap. 620 Vann- og avløpsetaten er det lagt inn en reduksjon på 13,3 mill. som fordeler seg slik:

  • Økning på 7,7 mill. til driftsfølgevirkninger etter utvidelse av Bekkelaget renseanlegg
  • Økning på 12,0 mill. til rehabilitering ved VEAS
  • Reduksjon på 9,0 mill. i utredningsmidler
  • Reduksjon på 24,0 mill. til midlertidig driftsstasjon

På kap. 640 Renovasjonsetaten er det lagt inn en økning på 9,9 mill. som fordeler seg slik:

  • Økning på 8 mill. til prosjektering av avfallssug
  • Netto økning på 1,9 mill. til behandlingskostnader i Energigjenvinningsetaten

På kap. 770 Tilskudd til klima- og energitiltak er det lagt inn en økning på 20 mill. til tilpasning til forslag om økt tilskuddsramme.

Tabell 9.1.2 Netto driftsbudsjett – Miljø og samferdsel

Beløp i mill.

Netto driftsbudsjett

Dok 3 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Endring 2019 - 2020

620

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

-595,5

-749,7

-898,5

-1 061,4

-1 175,5

-154,2

640

Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)

-72,7

-76,3

-108,6

-136,3

-163,6

-3,6

645

Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)

-102,6

-108,8

-118,3

-119,8

-119,8

-6,1

770

Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)

68,1

88,2

88,2

88,2

88,2

20,1

Sum

 

-702,8

-846,6

-1 037,2

-1 229,3

-1 370,7

-143,8

Tabell 9.1.3 Brutto investeringsbudsjett – Miljø og samferdsel

Beløp i mill.

Brutto investeringsbudsjett

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

620

Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)

1 778,0

1 911,8

1 365,2

889,3

640

Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)

131,5

104,5

45,5

45,5

645

Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)

114,2

30,0

30,0

0,0

Sum

 

2 023,7

2 046,3

1 440,7

934,8