9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1 Miljø og samferdsel selvfinansierende

9.1.1 Hoved- og nøkkelstørrelser for miljø og samferdsel – selvfinansierende

Figur 9.1.1 Hoved- og nøkkelstørrelser for miljø og samferdsel – selvfinansierende

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet

Dok 3

Budsjett - økonomiplan

2019

2020

2021

2022

2023

Sum utgifter

2 299,3

2 382,0

2 375,8

2 376,1

2 377,3

Sum inntekter

-3 002,0

-3 228,6

-3 413,0

-3 605,4

-3 748,1

Netto utgifter

-702,8

-846,6

-1 037,2

-1 229,3

-1 370,7

Andel av kommunens totale brutto driftsbudsjett

3,5 %

 

 

 

Utvalgte satsinger i økonomiplanperioden:

  • 50 mill. økt avsetning til Klima- og energifondet i 2020
  • 105 mill. til nye renovasjonsbiler
  • Igangsetting av arbeid med ny vannforsyning for Oslo
Brutto driftsutgifter for 2020 fordeler seg slik:
Brutto driftsutgifter for 2020