1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1.4 En by med plass til alle

Oslo skal være en by med plass til alle, der innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap. Levekårsforskjellene skal reduseres og andel sysselsatte skal økes. Byens idrettsanlegg skal legge til rette for en aktiv fritid. Kunst og kultur, fysisk aktivitet og frivillig arbeid skal gi viktig innhold og kvalitet i livene til alle som bor i Oslo. Byrådet legger opp til en ny boligpolitikk, og sørger for at Oslo er en trygg by med god beredskap.

Byrådet foreslår 1,6 milliarder kroner til videreutlån for kjøp av egen bolig, 6 milliarder til investeringer i idrettsanlegg, 32 millioner for å gi flere muligheter til å delta i arbeidslivet, og 1,9 milliarder til kjøp av boliger til vanskeligstilte i økonomiplanperioden.

Aktiv fritid og nye store kunst- og kulturarenaer

Gjennom kulturopplevelser, felles møteplasser, samarbeid i frivillige organisasjoner og deltagelse i idrettslag bindes samfunnet sammen. Når det nye hovedbiblioteket åpner våren 2020, får Oslo en betydelig økning i bibliotektilbudet. Munchmuseet og Nye Jordal Amfi åpner også i løpet av 2020, og med det får byen tre nye store arenaer for felles opplevelser.

Oslo mangler fortsatt svært mange idrettsanlegg for å nå opp til landsgjennomsnitt. Gjennom mange år har det vært opparbeidet et stort etterslep på både nybygg og rehabilitering. De neste årene skal kommunen investere 6 mrd. i nye anlegg, og vi skal oppgradere og rehabilitere gamle anlegg.

Systematisk oppfølging av utsatte lokalområder

Alle områder i byen skal være gode og trygge steder å bo og vokse opp. Byrådet følger opp utsatte områder gjennom områdesatsinger i Groruddalen, Oslo sør og indre øst med 119 mill. årlig i økonomiplanperioden.

Flere i heltidsarbeid

Mye deltid påvirker kvaliteten på tjenestene og små stillinger gir lite forutsigbarhet for både ansatte, brukere av tjenester og arbeidsgivere. Andel fast ansatte i heltidsstillinger i Oslo er økende. Byrådet forsterker innsatsen for heltidskultur i Oslo kommune. Det er avsatt 3 mill. til å etablere ressurspooler i bydelene. For å nå målet om at heltid er en rettighet, og deltid er et valg, er det behov for flere forsøk for å avdekke hvilke tiltak som effektivt gir flere hele og faste stillinger. Vi bevilger derfor 7 mill. i 2020 til å teste ut nye turnusordninger ved ulike institusjoner og til utprøving av en enhet med bare hele stillinger.

Økt deltakelse og inkludering i arbeidslivet

Det er blitt vanskeligere å få innpass i arbeidslivet for personer som ikke møter dagens kompetansekrav, og for personer som trenger ulike former for tilrettelegging. Samtidig som en for stor andel av befolkningen står utenfor arbeidsfellesskapet, har vi også en utfordring med å skulle møte behovet for arbeidskraft og rett kompetanse innen enkelte sektorer og næringer. Byrådet la i 2019 frem handlingsplanen Rett kompetanse og arbeid til alle. Planen har en rekke tiltak som skal bidra til at arbeidsgivere får tilgang på den kompetansen de trenger, folk får muligheter til kompetanseheving og livslang læring, og sysselsettingen i byen økes. Flere skal tilbys varig tilrettelagt arbeid (VTA) og byrådet viderefører derfor satsingen på 8 mill. årlig. Byrådet viderefører også arbeidet med å gi personer med rusutfordringer mulighet til å delta i arbeidslivet.

Nye veier til egen bolig

Byrådet ønsker å utvide boligpolitikken for å bidra til en mangfoldig by med gode boliger folk flest kan ha råd til. I 2019 har vi lagt frem et kunnskapsgrunnlag, med eksempler på boligpolitiske løsninger i andre norske og europeiske byer, samt mål og strategier for byrådets videre arbeid med å utvikle boligpolitikken. Det skal i 2020 jobbes videre med gjennomføring av pilotprosjekter for å teste ut nye boligpolitiske virkemidler som kan bidra til at flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Byrådet legger også til rette for at flere kan kjøpe egen bolig, gjennom å øke rammen for videreutlån med 400 mill. i økonomiplanperioden, fra 1,2 til 1,6 mrd.

Flere kommunale boliger

Det er et stort udekket behov for boliger for vanskeligstilte. Byrådet foreslår en samlet bevilgning på 1,9 mrd. i økonomiplanperioden til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

Byrådet ønsker å gjennomføre en større utredning for å sikre at husleie og personrettede støtteordninger for leietakere i kommunale boliger i Oslo får en bedre sosial profil, samtidig med at man ivaretar forsvarlig forvaltning og vedlikehold av kommunale boliger for å sikre beboerne gode boliger og et godt bomiljø. Vi viderefører leienivået for beboere som fikk subsidiert leie gjennom et særskilt bystyrevedtak sommeren 2019. I tillegg setter vi ned husleien til beboere i samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesarealer. Det avsettes 42 mill. årlig til dette formålet.

En trygg by med god beredskap

Oslos beredskap mot brann og andre uønskede hendelser er avhengig av at brannstasjonene er av tilstrekkelig kvalitet. Når dagens hovedbrannstasjon nå må flytte for å gjøre plass for nytt regjeringskvartal, setter byrådet av midler i 2020 til arbeid med ny hovedbrannstasjon på Bryn og ny sentrumsstasjon i Bjørvika. I tillegg er det satt av midler til nødvendige tiltak ved brannstasjonene på Grorud, Kastellet og Briskeby.