1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1.3 Mer skapende by

Osloskolen er blant landets beste. Samtidig er det store forskjeller mellom skolene og i ulike deler av byen. Byrådet vil styrke utdanningstilbudet og ansette flere lærere. Flere elever skal fullføre og bestå opplæringen. Alle skolene i Oslo skal ha forutsigbare økonomiske rammer. Alle barn og unge i Oslo skal ha en trygg oppvekst hvor alle inkluderes og får like muligheter. Oslo skal være en attraktiv kunnskapshovedstad og en næringsvennlig by, nasjonalt og internasjonalt.

Byrådet foreslår 10 millioner kroner årlig i økt grunnfinansiering av videregående skole, flere barnehagelærere, gratis AKS til 17000 barn, og 313 millioner i kulturtilskudd.

Flere barnehagelærere

Byrådet har sørget for at det er bygget 3 000 nye barnehageplasser. Det gjør hverdagen lettere for flere småbarnsfamilier, og enda flere unger får leke og lære norsk før skolestart. Nå vil vi gjøre kvaliteten i Oslobarnehagene enda bedre. Vi har innført tydelige språkkrav til barnehageansatte og gir tilbud om norskopplæring til de som ikke fyller kravene. Alle barn skal ha muligheten til lære mer før de starter på skolen. Derfor legger byrådet til rette for at barnehagene skal kunne øke andelen barnehagelærere til målet om 50 % og barne- og ungdomsfagarbeidere opp mot 25 % i løpet av økonomiplanperioden.

Gratis AKS med bedre kvalitet

Byrådet fortsetter å trappe opp gratis aktivitetsskole. Fra neste høst får alle fjerdeklassinger i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke gratis aktivitetsskole. I 2020 øker budsjettet til gratis AKS med 76 mill. til totalt 329 mill. Tilbudet om gratis AKS til elever i spesialskoler videreføres med 1 mill. årlig. Vi viderefører det treårige pilotprosjekt med kulturskoletilbud i AKS, og vi lanserer et nytt pilotprosjekt med idrettstilbud i AKS. Det gir mer innhold i AKS og bedre kultur- og idrettstilbud til flere barn.

Bedre og mer forutsigbare rammer for Osloskolen

Byrådet vil satse på mer læring og gjennomføring i videregående opplæring, og styrker grunnfinansieringen av videregående skole med 5 mill. i 2020 og 10 mill. årlig fra 2021. Byrådet har også foreslått en ny ressursfordelingsmodell for videregående skole i Oslo fra 2020. Denne vil gi bedre samsvar mellom skolenes tildelinger og faktiske kostnader, mer ressurser til skolene med de største behovene og mer forutsigbarhet.

Lærernormen er ikke fullfinansiert fra staten og byrådet setter av ytterligere 67 mill. i 2020 slik at den statlige normen blir fullfinansiert. Dette kommer i tillegg til kommunale midler på 70 mill. i vedtatt budsjett. Som følge av lærernormen øker antall lærerårsverk med nærmere 500 fra 2017-nivået.

Næringsvennlig kunnskapshovedstad

Campusstrategien skal styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad og som næringsvennlig by. Et bedre samspill mellom byutvikling, utdanning, forskning, næringsliv og offentlig sektor skal bidra til økt verdiskaping, innovasjon, omstilling til nullutslippssamfunnet og flere arbeidsplasser. Et sentralt grep i strategien er å etablere innovasjonsdistrikter i Oslo. Til oppfølging av dette arbeidet er det i 2020 satt av 9 mill.

Byrådet vil fremme innovasjon i kommunale tjenester og bidra til næringsutvikling gjennom tilskuddsordningen for næringslivet – SmartOslo, og har avsatt 8 mill. til dette tiltaket i 2020.

Rom for kunstnerisk virksomhet

Byrådet støtter opp om ulike typer kunstnerisk produksjon, som film, musikk, teater og visuell kunst. Det som skapes er viktig i seg selv, og at det skapes bidrar til den samlede idérikdommen i samfunnet. Oslo kommune legger til rette for kunstnere og andre kulturaktører gjennom tilskudd, produksjonslokaler, innkjøp og tilrettelegging som Oslo filmkommisjon og det nye arrangementskontoret. Kulturtilskuddene er viktige bidrag til kvalitet, mangfold og nyskaping. Hvert år er det et stort tilfang av nye aktiviteter og aktører som kan bidra til positive ringvirkninger for lokalmiljøer og kreative næringer. Tilskuddene bidrar til et bedre kulturtilbud for barn og eldre, til kor og korps og til et bredt spekter av profesjonelle aktører innen ulike sjangre.