1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1.2 En varmere by

Det skal være godt å vokse opp i, leve i og bli gammel i Oslo. Innbyggerne skal ha mulighet til å leve frie og meningsfulle liv hvor de opplever tilhørighet, mestring og trygghet. De skal møte medarbeidere med riktig kompetanse og nok tid, og få tjenester som er lett tilgjengelige og et tilbud som henger sammen. Byrådet vil legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og et bedre hverdagsliv for eldre.

Byrådet foreslår 53 millioner kroner til raskere svar på telefon ved Oslo legevakt, 42 millioner til 60 flere rehabiliteringsplasser på helsehusene i løpet av økonomiplaneperioden, og 45 nye årsverk i skolehelsetjenesten.

Styrket skolehelsetjeneste

Barn og unge trenger trygge voksne som de kan snakke med når de har behov for det. Derfor er det så viktig at skolehelsetjenesten bygges ut, slik at helsesykepleier er tilgjengelig når barn og unge trenger det. Byrådet styrker bydelsrammen med 39 mill. årlig i økonomiplanperioden for å fullfinansiere statens anbefalte bemanningsnorm for skolehelsetjenesten, på både barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. Styrkingen legger til rette for minimum 45 flere årsverk i skolehelsetjenesten. Antall årsverk vil da være nesten doblet, fra 118,3 i 2015 til ca. 230 i 2020.

Gratis frukt/grønt og mat i skolene

Byrådet vil legge til rette for en sunnere by ved å gjøre det enklere for folk å ta sunne valg og bevare egen helse. Prosjekt skolefrukt og skolemat 2019-2021 videreføres ved å tilby elever ved skoler med ungdomstrinn gratis skolefrukt og elever ved utvalgte barne- og ungdomsskoler tilbys gratis skolemat.

Forebyggende innsats overfor barn og unge

Fritidstiltak i nærmiljøene med kompetente og trygge ungdomsarbeidere bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Byrådets satsing på sommerjobber for ungdom og forsterket forebyggende innsats i skolens ferier har gitt gode resultater. Tilbudet videreføres med 15 mill. årlig i økonomiplanperioden slik at fritid, ferier og fridager kan fylles med meningsfulle aktiviteter. Ved å styrke bydelsøkonomien har byrådet bidratt til at det igjen er fritidsklubber i alle bydelene. Vi viderefører arbeidet med å gi tett og tilpasset oppfølging av unge lovbrytere og ungdom det er knyttet stor bekymring til. Ung Arena er et lavterskeltilbud for ungdom med psykiske utfordringer, etablert i bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Frogner i samarbeid med Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. Dette tilbudet utvides til Groruddalen i 2020.

Bedre hverdagsliv for eldre

Byrådet vil at eldre skal være sjef i eget liv og kunne leve livet sitt slik de selv ønsker. Når behovet for hjelp melder seg, skal de møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har rett kompetanse og nok tid. For å få til dette er hjemmetjenesten styrket med 500 årsverk. De ekstra årsverkene er benyttet til å etablere aktivitetstid, opprette tverrfaglige rehabiliteringsteam, flere dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom, og stor økning i fagstillinger som sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer og farmasøyter. Sammen med innføring av ny standard for hjemmetjenester vil dette bidra til økt kvalitet for brukerne. Vi etablerer ytterligere 60 nye rehabiliteringsplasser i helsehusene i 2020, og styrker budsjettet med 6 mill. i 2020 og 12 mill. årlig fra 2021. Økt bemanning og høyere kompetanse gir både bedre behandling og et bedre pasientforløp. For at flere eldre skal kunne leve aktive liv, viderefører vi forsøket med Ruters aldersvennlig transport, de rosa bussene. For å rekruttere flere eldre til frivillig arbeid har vi sammen med frivillige organisasjoner satt i gang en dugnad for økt deltakelse.

Bedre rusomsorg

Byrådets ruspolitikk har som mål at innbyggere med rusproblemer får hjelp ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv. Rusfrihet skal være et mål for de som ønsker det, men ikke et krav for å få hjelp. Innsatsen i 2020 handler om å gi flere et godt tilbud i egen bolig med oppfølging. Desentraliserte tiltak i lokalmiljøet med vekt på helsehjelp og egenmestring, tilbud om arbeid og aktivitet, ernæring, og hjelp når du trenger det er viktige satsinger i økonomiplanperioden. Det blir hasjavvenningskurs i alle bydelene, arbeidet med Hepatitt C behandling forsterkes ytterligere, og det skal ansettes flere erfaringskonsulenter som kan bidra med egne erfaringer i endrings- og mestringsarbeidet.

Raskere og bedre pasientbehandling

Innbyggerne skal raskere få svar når de henvender seg på telefon til legevakten. For å øke bemanningen vil byrådet bevilge 8 mill. i 2020 og 15 mill. fra 2021. Vi gjennomfører et kompetanseløft for leger ved at det tilbys en femårig spesialistutdanning for alle leger tilsatt etter 1. mars 2017. Til dette formålet bevilges 12 mill. i 2020, økende til 22 mill. fra 2023. I tillegg velger byrådet å tilby slik spesialisering til allmennleger ansatt i etatene før 1.mars 2017. Det skal investeres i moderne inventar og utstyr til ny tannklinikk i Alna bydelshus hvor 10 behandlingsrom skal erstatte dagens klinikk på Lindeberg med 6 rom.