1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1.1 En grønnere by

Oslo skal være en grønn og levende by med mindre luftforurensning og klimagassutslipp. Det skal være enkelt for innbyggerne i Oslo å velge klima- og miljøvennlige løsninger. Oslo skal gå foran som et godt eksempel for andre byer, ikke bare i Norge, men i Europa og verden. Byrådet vil fortsatt prioritere grønne satsinger som er helt nødvendige for å nå Oslos ambisiøse miljø- og klimamål. I årets budsjett følger vi opp innsatsen mot plastforsøpling, vi legger til rette for at befolkning og næringsliv kan ta grønne valg, og for at flere reiser i hovedstaden skal skje med kollektivtransport, sykkel eller til fots.

Byrådet foreslår 20 kilometer i nye sykkelveier, tilskudd som kan muliggjøre 20000 nye ladepunkter for el-bil, flere avganger på buss, trikk og t-bane, og 600 parkeringsplasser reservert for bildeling.

Enklere og mer attraktivt å reise miljøvennlig

Byrådet har i bystyreperioden 2015-2019 styrket kollektivtilbudet, og resultatet er en sterk vekst i antall avganger og antall kollektivreiser. Byrådet prioriterer en fortsatt styrking og videreutvikling for å sikre et attraktivt og konkurransedyktig kollektivtilbud. Byrådet vil i økonomiplanperioden derfor bruke 862 mill. ut over 2019-nivået til flere avganger på buss, trikk og T-bane, samt til elektrifisering av busser. I 2020 starter etableringen av Fornebubanen og anskaffelse av nytt signalanlegg på T-banen. De første nye trikkene skal testes ut i trafikk, og er planlagt satt ut i ordinær drift i 2021. Vi fortsetter satsingen på sykkelveier, og i 2020 skal det bygges 20 km nye sykkelveier og 8 km skal oppgraderes. Videreutvikling av digitale kundetjenester og pilotering av nye mobilitetsløsninger innen kollektivtrafikk skal bidra til et mer attraktivt kollektivtilbud for innbyggerne, og på sikt et mer effektivt kollektivtilbud.

Økt byliv

Byrådet fortsetter å prioritere mennesker og aktiviteter framfor biltrafikk i bykjernen. Økt byliv skal oppnås ved å gjøre sentrum enda hyggeligere med vekt på handel, uteservering, kunst og kultur, flere benker, flere leke- og aktivitetsmuligheter og mer beplantning. Belysning, vedlikehold og framkommelighet for fotgjengere skal forbedres. Det skal etableres flere gågater og gater der fotgjengerne og syklister blir prioritert.

Fortsatt bred satsing på klimatiltak

Byrådet har mål om å redusere klimagassutslippene med 95 % i 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 2009, og at byens evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030. For å nå klimamålene må utslipp fra alle sektorer fjernes helt eller være svært lave. I klimabudsjettet for 2020 er det lagt vekt både på tiltak som kan bidra til utslippsreduksjoner i 2020 og tiltak som legger til rette for utslippsreduksjoner frem mot 2030. For å nå målene kreves det en intensiv innsats innen persontransport, tungtransport, bygg og anlegg og i avfallssektoren i årene framover. Det er et stort behov for samarbeid med næringsliv, kunnskapsmiljøer, nasjonale myndigheter og andre byer for å videreutvikle kunnskap, tiltak og virkemidler både på kort og lengre sikt.

Transport står for de største klimagassutslippene i Oslo. Byrådet foreslår derfor å videreføre arbeidet med å fremme overgangen til nullutslippskjøretøy. Fra mars 2020 får el-varebiler takstfritak i bomringen, og byrådet vil investere i ladeinfrastruktur for drosjenæringen for å få en raskere utskifting til el-drosjer. De aller fleste ønsker å lade hjemme. Nå tilrettelegges garasjer for hjemmelading rundt om i hele Oslo i rekordfart. I løpet av drøyt to år har Oslo-byrådet innvilget søknad om støtte til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier som muliggjør installering av ca. 34 000 ladepunkter. Tilskuddsordninger rettet mot borettslag, sameier og bedrifter er viktige i arbeidet for å få flere til å reise mer klimavennlig både i jobbsammenheng og privat. Innen utgangen av 2020 vil all lokal kollektivtransport være fossilfri, og på samme tid fases elbusser inn med sikte på utslippsfri kollektivtransport innen 2028. I april 2020 vil alle Nesoddbåtene være elektriske. Arbeidet med å gjøre bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo fossilfri styrkes ytterligere gjennom at det stilles felles klima- og miljøkrav i kommunens anskaffelser. Byrådet legger vekt på innovasjon og utvikling av miljøvennlige løsninger i kommunens eiendomsmasse. Flere bygg realiseres nå som plusshus og vi viderefører satsingen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. Samtidig som det jobbes for å sikre karbonfangst på energigjenvinningsanlegget til Fortum Varme AS på Klemetsrud, skal det også utredes andre tiltak som kan bidra til å få ned klimagassutslippene fra avfallshåndtering.

Landbruk i byen

Tilskuddsordningen for urbane landbruksaktiviteter videreføres i 2020. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat- og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold, akvakultur og birøkt. Tilskuddordningen bidrar til at byens befolkning kan være med på å gjøre byen grønnere.