1. Budsjettets hovedprioriteringer og profil

1.0 En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle

Oslo er en mangfoldig og levende storby med en stadig voksende befolkning som har klare forventninger til kommunen og tjenestene vi tilbyr. Byrådet vil gjøre det lettere for byens innbyggere og næringsliv å gjøre grønne valg. Vi vil legge til rette for en trygg, aktiv og inkluderende oppvekst, en god utdanning og at eldre som ønsker det skal få mulighet til å bo trygt hjemme så lenge de ønsker. Vi skal ta i bruk ny teknologi og gi bedre tjenester som innbyggerne vil ha. Byrådet fortsetter satsingen på velferd, fordeling, klima og miljø. Dette budsjettet vil bidra til at Oslo blir en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Byrådets budsjettforslag for 2020 er på totalt 77 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 62 milliarder mens 15 milliarder er foreslått satt av til investeringer.

Klima- og miljøvennlige transportløsninger skal være førstevalget i Oslo. Det skal være attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt. De siste fire årene har byrådet utvidet kollektivtilbudet kraftig med 6 800 nye avganger per uke, og i kommende økonomiplanperiode legges det opp til en årlig kapasitetsøkning på 3 %. Vi vil at innbyggerne i Oslo skal kunne greie seg uten egen bil og legger til rette for etablering av 600 parkeringsplasser reservert bildelingsbiler. Oslo skal ha trygge skoleveier for barna, og byrådet viderefører det viktige trafikksikringstiltaket med hjertesoner rundt skolene.

Det skal være godt å bli gammel i Oslo. Eldre skal ha mulighet til å bo trygt hjemme så lenge de ønsker. Samtidig skal alle være trygge på at de får sykehjemsplass når de trenger det. Som lovet har byrådet i bystyreperioden 2015-2019 styrket hjemmetjenesten med 500 flere årsverk. Vi viderefører brukervalgordningen i hjemmetjenesten og innfører standarder som skal bidra til likeverdighet og riktig kvalitet på tilbudet til tjenestemottakere over hele byen. Det blir stadig flere eldre innbyggere, og derfor bygger vi om lag 400 Omsorg+ boliger i kommunal regi, og bygger /rehabiliterer 13 kommunale og ideelle sykehjem i økonomiplanperioden. Styrket rehabilitering i helsehusene sikrer bedre overganger for pasienter mellom ulike helsetjenester og gjør at flere kan bo hjemme lenger. De siste fire årene har det blitt 3 300 flere heltidsstillinger i kommunen. I 2020 øker vi innsatsen for en heltidskultur i kommunens egen virksomhet.

Byrådet styrker grunnfinansieringen av videregående skole, og setter av ytterligere kommunale midler for å oppfylle den statlige lærernormen. Opptrappingen av Aktivitetsskolen (AKS) fortsetter: i 2020 får om lag 17 000 barn gratis AKS, samtidig som vi øker kvaliteten på tilbudet.

Byrådet har en visjon om hvordan Oslo kommune skal gjøre hverdagen til innbyggerne enklere ved å tilby tjenester som er individuelt tilpasset innbyggerne og deres liv. Visjonen illustreres gjennom innbygger Tim, og hvordan han og hans familie får bedre og mer effektive tjenester fra kommunen. Oslo kommune gjennomgår nå en digital omstilling. Visjon for hvordan denne omstillingen skal skje er historien om Tim. Historien om Tim har nå blitt utvidet til et nasjonalt samarbeid, der samarbeid med næringslivet, gründermiljøer, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og offentlig sektor er viktig. En nasjonal historie om Tim ble lansert av digitaliseringsministeren og finansbyråden i Oslo i juni 2019. Ny teknologi gjør tjenestetilbudet stadig enklere, mer sammenhengende og mer tilgjengelig. Den digitale omstillingen tar utgangspunkt i innbyggernes behov. Et eksempel på dette er bruken av velferdsteknologi og bedre kartlegging av eldres behov, som gjør at flere kan bo trygt hjemme lengre. Målet er å gjøre folks liv enklere ved å tilby tjenester innbyggerne vil ha. Et annet eksempel er bruk av teknologiske læremidler i undervisning som gir økt engasjement hos elever og lærere, og bedre læringseffekt.

I 2020 passerer byen flere viktige milepæler. Det nye hovedbiblioteket åpner tidlig på våren og det nye Munchmuseet åpner før sommeren. Nye Jordal Amfi åpner høsten 2020. Med dette er tre store arenaer for felles opplevelser på plass. Samtidig starter byggingen av det nye Tøyenbadet.

Kommunens eiendomsforetak skal investere for 36,8 mrd. i kommende økonomiplanperiode.

Byrådet er opptatt av styring, organisasjon og ledelse som virkemidler for å skape enda bedre tjenester til innbyggerne. Med tillit som strategi og arbeidsform skal tjenestene utvikles sammen med innbyggerne. Byrådet har de siste fire årene ført en økonomisk bærekraftig politikk, og styrket det økonomiske handlingsrommet. Viktige politiske valg som innføring av eiendomsskatt, omstrukturering av eierskapet i kommunens aksjeselskaper og revidert Oslopakke 3-avtale, har muliggjort satsinger slik at Oslo har blitt en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Med en fornuftig forvaltning av engangsinntekter, som blant annet å nedbetale gjeld og utsette låneopptak, skaper vi varig økt økonomisk handlingsrom. I den årlige vurderingen av Oslos økonomiske status, vurderer det internasjonale kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s kommunens evne til økonomisk styring og budsjettgjennomføring som svært god, og gir høyeste mulige karakter, AAA.

Byrådets budsjettforslag for 2020 er på totalt 77 mrd. Driftsbudsjettet er på 62 mrd., mens 15 mrd. er foreslått satt av til investeringer.