Til innhold

Tiltak mot diskriminering, trakassering og undertrykking av kvinner

Frist for å søke

28. mai 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal støtte tiltak og aksjoner hvor kvinner organiserer seg for å bekjempe diskriminering av kvinner, trakassering og andre former for kvinneundertrykking.

Tilskuddsmidlene skal dekke utgifter til knyttet til aktiviteter i 2018.

Kriterier for å søke

Tiltaksordningen vil prioritere tiltak, prosjekter og organisasjoner som

  • styrker empowerment, og organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminer, trakassering og kvinneundertrykking
  • verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
  • forebygger sosial kontroll og vold i nære relasjoner
  • støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
  • motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet

Hvem kan søke?

Aksjoner, tiltak, prosjekter, nettverk og organisasjoner ledet av og for kvinner, som har som formål å bekjempe diskriminering av kvinner, trakassering og andre former for kvinneundertrykking.

Søkere må være registret i Frivillighetsregisteret (Brønnøysundregisteret), og levere skatteattest.

Hva kan det søkes om?

Du kan søke om støtte til utgifter i 2018 til drift av kvinnepolitiske organisasjoner og arrangement, tiltak og aksjoner i Oslo. 

Dette kan blant annet omfatte utgifter til leie av lokaler, arrangementer, materiell, informasjon og web-sider, lønn til ansatte og andre driftsutgifter.

Du kan også søke om støtte til feministiske og kvinnepolitiske nettverk som fungerer som felles arena og nettverk for samarbeid og formidling av erfaringer og resultater.

Midlene kan dekke utgifter knyttet til aktiviteter i 2018, som forbereder aktiviteter på et senere tidspunkt. Et eksempel på dette er aktiviteter høsten 2018 som forbereder aksjoner og arrangement knyttet til feiring av 8. mars i 2019.

Nettverk og samarbeid

Hensikten med nettverk og felles fora er å gjøre det enklere for organisasjoner og aksjoner å bli kjent med hverandre, og deretter enklere å samarbeide. Hensikten er også å gjøre arbeidet kjent for kommunen, så kommunen forbedre sin egen innsats mot kvinneundertrykking.

Tilskuddsordningen vil derfor tilgodese kvinnepolitiske nettverk og andre fora som fremmer samarbeid, bidrar til å gjøre resultater kjent og styrker kommunens innsats.

Det er ikke et krav at søkere har avtalt samarbeid med andre om gjennomføring av tiltak, aksjoner og arrangement.

Vurdering av søkander

Søknader vil bli vurdert opp mot tilskuddsordningens formål og kriterier. Det viktigste er at søknaden oppfyller ordningens formål, - som er å støtte kvinners egen organisering mot kvinneundertrykking. Rekkefølgen for tilskuddsordningens kriterier er ellers ikke satt opp med hensyn til prioritering eller viktighet.

Det tas hensyn til om søker får støtte fra andre tilskuddsordninger.

Retningslinjer

Retningslinjer for tiltak mot diskriminering, trakassering og undertrykking av kvinner (PDF 0,1MB)

Tildelinger

2018: Tildelinger tiltak mot diskriminering, trakassering og undertrykking av kvinner (PDF, 6MB)

Krav om rapportering

Mottakere av tilskudd skal rapportere om gjennomføringen av tiltak innen fire måneder etter at tiltaket eller prosjektet er avsluttet, senest 1. februar 2019.

Her kan du laste ned skjema for rapportering for 2018 (ODT 0,1MB)

Her kan du lese mer om krav til rapport og regnskap (PDF 0,3MB)

Kontaktinformasjon

Byrådsavdeling for elde, helse og arbeid
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Toralv Moe
Telefon: 922 61 962
E-post: toralv.moe@byr.oslo.kommune.no

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Søknader vurderes av Enhet for integrering og mangfold (EMI)
  • 2Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA) lager en innstilling, basert på EMIs vurdering
  • 3Byråd for eldre, helse og arbeid vedtar å tildele støtte
  • 4EHA skriver tilsagn (eller avslag) til den enkelte søker

Klage

Søkere kan send en klage på vedtak til Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid minimum tre uker etter utsendelsen av brev om tilsagn eller avslag på sin søknad.