Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til smarte jobbreiser

Frist for å søke

Det er to søknadsfrister i 2019, 15. september og 15. november.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen er opprettet for å legge til rette for klimavennlig arbeidsreiser. Private bedrifter kan søke om tilskudd til tiltak som fremmer klimavennlige jobb- og tjenestereiser. Ordningen er rettet mot originale og innovative prosjekter som fører til klimavennlige endringer i reisevaner knyttet til arbeidsplassene. Prosjekter som direkte bidrar til å begrense fossilbiltrafikken, for eksempel ved å omgjøre parkeringsplasser til alternativ bruk, vil også bli prioritert.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og private virksomheter med adresse i Oslo kan søke. Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.
 • Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig.

Hva kan du søke om?

 • Tilskuddsordningen er rettet mot tiltak som fremmer klimavennlige jobb- og tjenestereiser. Det vil si reiser mellom hjem og arbeidssted, og tjenestereiser til og fra arbeidsstedet i løpet av arbeidsdagen. Det avgrenses til tjenestereiser som primært foregår innenfor Oslos grenser.
 • Bedrifter kan kun søke om tilskudd til tiltak i egen bedrift, og i samarbeid med andre, men ikke for å utvikle løsninger som skal selges videre.
 • Klima- og energifondet gir tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for tiltaket.
 • En bedrift kan søke om støtte til flere tiltak per år. Maksimalt tilskuddsbeløp per bedrift per år er 250 000 kroner.
 • Bedrifter som kan dokumentere en høy andel av fossilbiler i dag vil bli prioritert.
 • Man må søke og få tilsagn om tilskudd før man kan sette i gang med tiltaket, herunder inngå avtaler, underskrive kontrakter eller gjøre innkjøp knyttet til tiltaket.
 • Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og betalt.

Hva gir vi ikke støtte til?

 • Vi gir i utgangspunktet ikke støtte til gjennomføring av godt kjente tiltak, som ordinære sykkelparkeringsplasser. Dersom det tydelig kan dokumenteres at tiltaket vil bidra til en direkte reduksjon i fossilbiltrafikk vil det være mulig å søke om støtte.
 • Påbegynte tiltak.
 • Interne arbeidstimer.

Hvordan vi vurderer søknadene

 • Hvor stor innovasjonsgraden i prosjektet er. Om tiltaket involverer nye/endrede:
  • produkter/tjenester.
  • metoder for produksjon/leveranse/distribusjon.
  • former for ledelse/org/arbeidsforhold/kompetanse.
  • forretningsmodeller.
 • Om tiltaket kan skaleres til mindre og større prosjekter.
 • Om tiltaket er overførbart til andre virksomheter.
 • Om tiltaket erstatter fossile reiser.

Slik søker du

 • 1Lag en prosjektbeskrivelse

  Prosjektbeskrivelsen skal lastes opp som en egen fil, for eksempel word. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  • Detaljert beskrivelse av tiltaket
  • Forventet effekt av tiltaket
  • Estimert budsjett
  • Eventuelle tilbud fra aktuelle leverandører
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta svar

  Du får svar på søknaden kort tid etter søknadsfristen. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

 • 2Send inn ferdigmelding

  Ferdigmelding skal inneholde sluttrapport og faktura for arbeidet. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.

 • 3Utbetaling av tilskudd

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler kan du klage. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag.

Kontaktinformasjon

Ønsker du råd og veiledning, kontakt Enøktelefonen
Telefon: 22 92 14 00
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no