Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til integreringstiltak for flyktninger

Frist for å søke

1. mars 2019.

Kort om tilskuddet

Vi gir tilskudd på opptil 500 000 kroner til enkelttiltak og prosjekter.

Tilskuddsordningen skal stimulere til frivillig innsats og frivillige organisasjoners bidrag i mottak og integrering av flyktninger og asylsøkere, og styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunens arbeid.

Tilskuddsordningen skal styrke den frivillige innsatsen, slik at flyktninger raskere knytter bånd og får tilhørighet til Oslo, lærer seg norsk og tilegner seg kunnskap om byen de bor i, og skaper nettverk som styrker mulighetene for arbeid og utdanning. Ordningen skal også bidra til gode relasjoner mellom lokalbefolkning og flyktninger og asylsøkere, og kunne forberede flyktninger i mottak til bosetting i Oslo.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter med en ideell målsetting om non-profit innsats, kan søke om midler.

Tiltak som blir prioritert

Tiltak og prosjekter som bidrar til frivillig innsats blant befolkningen, flyktninger og asylsøkere i Oslo vil bli prioritert. 

Det blir også lagt vekt på å involverer disse i den ordinære frivilligheten, såvel som i planlegging og iverksettelse av aktiviteter, og fremmer samarbeid mellom aktører, og mellom kommunen og sivilsamfunnet.

  • Skape møteplasser og gode relasjoner mellom lokalbefolkning, flyktninger og asylsøkere
  • Støtte flyktninger og asylsøkere som nye i byen i en sårbar fase
  • Øke flyktningene mulighet til å lære norsk, ta utdanning, få arbeid, og etablere nettverk
  • Trekke bedrifter og læresteder med i ideell innsats
  • Utfylle og styrke kommunens integreringsarbeid

Tildelinger

Videreføring av prosjekter og tiltak fra 2018

Prosjekter og tiltak som ønskes videreført i 2019, må rapportere innen 1.februar 2019 og legge inn ny søknad innen 1. mars 2019. Ubrukte midler bevilget i 2018 kan overføres til 2019.

Slik søker du tilskudd til særskilte integreringstiltak for flyktninger

Etter at du har sendt søknaden