Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til idrettstiltak for bilfritt byliv

Løpende tilskudd til idrettstiltak knyttet til prosjektet bilfritt byliv 2019

Frist for å søke

Søknadsfristen er senest åtte uker før tiltaket skal gjennomføres, og ikke senere enn 31. oktober 2019.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til å legge til rette for idrettstiltak knyttet til bilfritt byliv, og skape en aktiv og attraktiv by til glede og nytte for byens befolkning. Tilskudd kan gis til organisasjoner som bidrar til å fremme mangfold, samt stimulerer til nytenkning og utvikling i Oslos tilbud på idrettsområdet.

I 2019 er ordningen ytterligere styrket for å kunne støtte tiltak som bidrar til økt byliv i sentrum og miljøvennlige arrangementer.

Bilfritt byliv

Oslo kommune ønsker å støtte tiltak som bidrar til økt byliv i sentrum gjennom hele året. Satsingen er en del av Prosjektet bilfritt byliv, og skal gjøre det mulig å utvikle idrettstiltak for byens uterom, eller tilpasse allerede eksisterende prosjekter til uterommet.

Hvem kan søke?

Idrettsorganisasjoner eller andre aktører som skal planlegge og gjennomføre idrettsrelaterte tiltak for å fylle byrommene med aktivitet og opplevelser i Oslo sentrum.

Kriterier for å søke

 • Tiltaket må være innenfor ring 1.
 • Informasjon om tilskuddsformålet må komme tydelig frem av søknad og finansieringsplan.
 • Tiltaket kan ikke være satt i gang før søknad om støtte er sendt inn.
 • Tilskuddet skal brukes til det formålet det er søkt om.
 • Tilskuddet skal ikke finansiere et eventuelt overskudd.
 • Formålet må ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller politivedtekter.
 • Eventuelt overførte midler skal tilbakeføres Oslo kommune dersom de ikke har blitt anvendt som forutsatt eller vilkårene ikke oppfylles.
 • Dersom noe oppstår og det ikke er mulig å gjennomføre tiltaket som planlagt, skal dette straks tilbakemeldes Bymiljøetaten.

Det gis ikke midler til bankett, deltagelse, reise og opphold for utøvere.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner i Oslo kommune.

Krav om rapportering

Du skal sende inn regnskap og rapport for tilskuddsformålet senest tre måneder etter at arrangementet/tiltaket er avsluttet, som viser hvordan tilskuddet fra Oslo kommune er brukt. Leder av virksomheten, samt ytterligere en person må undertegne regnskap og rapport.

Kontaktinformasjon

Bymiljøetaten
Epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til idrettstiltak for bilfritt byliv

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse på mottatt søknad.

 • 2Tildeling av tilskudd

  Bymiljøetaten behandler søknader og avgir forslag om innstilling til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Endelig vedtak fattes av byråden. Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed om utfallet.

 • 3Utbetalingsanmodning og attest

  Tilskuddsmottakere finner veiledning til innsending av utbetalingsanmodning i sitt tilsagnsbrev.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post til Bymiljøetaten Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.