Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Østensjø

Frist for å søke

Løpende søknadsfrist. Midlene blir fordelt gjennom hele året til de er brukt opp. Alle midlene for 2019 er fordelt.

Kort om tilskuddet

Bydelen gir støtte til barn som kommer fra familier som ikke har anledning til å dekke:

 • deltakeravgift
 • kontingent
 • utgifter til utstyr

Listen er ikke i en prioritert rekkefølge. Andre utgifter som kan oppstå i forbindelse med alternativene, som for eksempel lommepenger på turneringer, dekkes ikke av ordningen.

For deltakeravgift dekkes kost og losji dersom det inngår som en del av avgiften. Et barn kan få innvilget midler til alle tre kategoriene.

Kriterier for å søke

 • Søknaden skal gjelde barn og ungdom opp til 18 år. Til ungdom over 18 år kan det gis støtte dersom vedkommende går på videregående skole.
 • Søknaden skal gjelde ett eller flere navngitte barn/ungdom, det er ikke anledning til å søke for et helt lag.
 • Barnet/ungdommen må bo i bydelen.
 • Barnets/ungdommens familie kan ikke selv søke om å få dekket utgiftene.

Hvem kan søke?

 • Lag, foreninger, klubber og ansatte i bydelen kan søke på vegne av enkelt barn og ungdom. Hvilke personer som kan sende inn søknad på vegne av de ulike organisasjonene, avgjøres av organisasjonen selv.

Privatpersoner kan ikke søke. Hvis du får kunnskap om manglende betalingsmulighet hos familier, må du  ta kontakt med det aktuelle laget, foreningen eller klubben og oppfordre disse til å søke om midler på vegne av barnet.
 

Slik søker du

 • 1Finn fram vedlegg

  Legg ved dokumentasjon på hvor stor utgiften blir når du sender søknaden. For utstyr er det for eksempel tilstrekkelig med utskrift av en nettside som viser pris. For kontingent vil tilstrekkelig dokumentasjon være kontingentfaktura, eventuelt vedtak om fastsettelse av kontingent. For deltakeravgift, vil en invitasjon som viser kostnad være tilstrekkelig. Oversikten over godkjent dokumentasjon er ikke uttømmende, og saksbehandler kan vurdere om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig.

 • 2Fyll ut søknaden

  I søknaden skal det være en kort redegjørelse over hva som gjør at man mener familien ikke har midler til selv å dekke utgiften. Redegjørelsen skal inneholde barnets- eller ungdommens navn, alder og adresse, samt kontonummer pengene skal betales til. Kontonummeret kan ikke tilhøre en privatperson. Det stilles ikke noe krav til inntektsdokumentasjon. For ungdom over 18 år, skal det presiseres hvorvidt vedkommende går på videregående skole eller ikke.

 • 3Send inn søknad

  Søknad med vedlegg sendes på e-post til postmottak@bos.oslo.kommune.no

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling og svar

  Søknaden behandles så snart det er mulig etter at den er mottatt. Alle som har søkt får skriftlig tilbakemelding på om de får støtte eller ikke.

  Klage

  Det er ikke klageadgang på tildeling av disse midlene.

  Kontaktinformasjon

  Vigdis Bodin Jensen
  E-post: vigdisbodin.jensen@bos.oslo.kommune.no
  Tlf: 934 92 191