Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Frogner

Frist for å søke

Fortløpende.

Kort om tilskuddet

Bydel Frogner ønsker at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i organisert fritidsaktivitet. Målet med ordningen er å motvirke utenforskap blant barn og ungdom i Bydel Frogner. Målgruppen er barn og ungdom fra lavinntektsfamilier som av økonomiske grunner ikke har anledning til å delta i organisert fritidsaktivitet. Tilskuddsordningen gjelder for barn og unge i alderen 6 – 18 år og for dem som går på videregående skole.

Kriterier for å søke

 • Tilskuddet skal gå til barn og ungdom fra lavinntektsfamilier i alderen 6-18 år og for dem som går på videregående skole.
 • Barnet eller ungdommen må være en del av klubben/organisasjonen som søker
 • Søknaden skal gjelde et konkret barn eller ungdom, det er ikke anledning til å søke for grupper.
 • Barnet eller ungdommen må bo i Bydel Frogner og barnets- eller ungdommens familie kan ikke selv ha anledning til å dekke utgiftene.

Hvem kan søke

Lag, foreninger og klubber som inngår en samarbeidsavtale med bydelen kan søke på vegne av enkeltbarn. Lag, foreninger og klubber kan kontakte oss for å inngå avtale med bydelen. Hvilke personer som kan sende inn søknad på vegne av de ulike organisasjonene, avgjøres av organisasjonen selv. Bydelens ansatte som jobber på blant annet fritidsklubber, skolehelsetjenesten og med oppsøkende arbeid, kan søke på vegne av barn og unge.

Foresatte kan ikke selv søke.

Hva du kan søke om

 • Deltakeravgift (klubbavgift, treningsavgift, lisens)
 • Deltakerkontingent (cup/turneringsavgift, avgift i forbindelse med treningsopphold)
 • Utstyr 

Andre utgifter som kan oppstå i forbindelse med alternativene, som for eksempel lommepenger på turneringer, dekkes ikke av tilskuddsordningen. For deltakeravgift/kontingent dekkes kost og losji dersom det inngår som en del av avgiften. Et barn kan etter søknad få innvilget midler til alle tre kategoriene. Støtte videreføres ikke automatisk. Man må søke på nytt for hver sesong/hvert «kurs». Eksempel: Får man innvilget en fotballsesong får man dekket både vår og høstsemesteret, men man må søke på nytt for å eventuelt få støtte for ny sesong.

Kontakt oss

Slik søker du

 • 1Finn fram vedlegg

  Vedlagt søknaden skal det legges ved dokumentasjon for utgiften. For utstyr er det for eksempel tilstrekkelig med utskrift av en nettside som viser pris. For deltakeravgift vil tilstrekkelig dokumentasjon være skriftlig bekreftelse fra aktuell klubb/lag/forening. For støtte til deltakelse på cup/turnering/treningsopphold, vil en invitasjon som viser kostnad være tilstrekkelig.

  Oversikten over godkjent dokumentasjon er ikke uttømmende, og det tilligger frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinatoren å bedømme om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig.

 • 2Fyll ut søknadsskjema
 • 3Send inn søknad

  Søknadsskjema med vedlegg sendes til:
  Bydel Frogner
  v/ folkehelse- og frivillighetskoordinator
  Postboks 2400 Solli
  0201 Oslo

  eller til:
  E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Tildeling
  • Frivillighetskoordinator/folkehelsekoordinator tar en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon og innenfor de rammene som er fastsatt.
  • Frivillighetskoordinatoren/folkehelsekoordinator står fritt til å godkjenne eller avslå hele eller deler av søknaden på objektivt grunnlag.
  • Hvert barn kan maksimalt få støtte til deltakelse i én type aktivitet.
  • Du kan ikke motta støtte til utstyr dersom man ikke mottar støtte til deltakeravgift/kontingent.
  • Du kan søke om begge støtteordningene samtidig.
  • Den aktuelle klubben/laget/foreningen må ha en samarbeidsavtale med bydelen for at støtte til aktivitet vil bli delt ut til medlemmer. Klubber/lag/foreninger kan kontakte frivillighetskoordinator for å inngå avtale med bydelen.
 • 2Svar på søknaden

  Svar sendes til ansvarlig søker, så snart søknaden er behandlet.

 • 3Utbetaling

  De klubber/lag/foreninger som får innvilget søknader sender faktura i EHF-format til Bydel Frogner.

Klage

Det foreligger ingen klageadgang etter denne ordningen.