Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende i 2019

Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for bostedsløse/tilreisende EØS-borgere i Oslo i 2019.

Midlene utlyses med forbehold om bystyrets vedtak av budsjett for 2019.

Frist for å søke

Frist for å søke er 4. desember 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet kan tilby akuttovernatting og/eller sanitærtilbud for bostedsløse/tilreisende EØS-borgere.

Tildelingskriterier

 • Tilskudd gis til frivillige og ideelle organisasjoner i Oslo
 • Tilskudd skal gå til tiltak som tilbyr akuttovernatting og/eller sanitærtilbud for bostedsløse/tilreisende EØS-borgere i Oslo i 2019
 • Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner eller organisasjoner, foreninger, stiftelser eller tiltak med forretningsmessig formål eller kommersiell karakter

Tilskudd gis av Oslo kommune, Velferdsetaten ut i fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på formålet med ordningen. Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om:

 1. tiltaket er innenfor formålet med tilskuddsordningen
 2. tiltaket holder et tilfredsstillende faglig nivå
 3. tiltaket utløser frivillig virksomhet
 4. tiltaket har en andel egenfinansiering
 5. tilskuddsmottaker har erfaring med lignende tiltak
 6. lokalene som tilbys til akuttovernatting er egnet og godkjent til formålet

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for bostedsløse/tilreisende EØS-borgere i 2019 (PDF 0,2MB).

Kontaktinformasjon

Anniken Jaquet Johansen
E-post: anniken.johansen@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende i 2019

 • 1Skriv søknaden

  Søknaden skal inneholde:

  • beskrivelse av tiltaket, inkludert beskrivelse av målgruppe, antall plasser, åpningstider, innhold i tilbud samt eventuelle muligheter for å øke kapasiteten på ekstra kalde vinterdager
  • søknadssum, regnskap for foregående år og budsjett med finansieringsplan, inkludert andel egenfinansiering og andre finansieringskilder
  • beskrivelse av omfang av frivillig innsats og lønnede ansatte
  • dokumentasjon på at lokaler til akuttovernatting og/eller sanitærtilbud er godkjent til formålet
  • opplysninger om eventuelle forretningsmessige interesser mellom ansvarlig søker og samarbeidspartnere, underleverandører, bidragsytere m.v. for det tiltaket det søkes støtte til
  • andre opplysninger som søker mener er viktige for saken
 • 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@vel.oslo.kommune.no av den personen som har myndighet til å forplikte organisasjonen.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du vil få en bekreftelse når vi har mottatt søknaden. I bekreftelsen finner du også saksbehandlingstid.

 • 2Tildeling av tilskudd

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed om utfallet.