Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd innen helse- og sosialområdet

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet

Frist for å søke

Søknadsfristen for å søke tilskudd for 2020 er utløpt. Søknadsfrist for å søke tilskudd for 2021 blir cirka 1. april 2020.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo.

Det kan søkes om:

 • Driftstilskudd
 • Prosjekttilskudd til tidsavgrensede prosjekter

Hvis du søker om begge, må du levere to søknader.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Ideelle, frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner i Oslo som har tilbud innen helse- og sosialsektoren. Hvis organisasjonen ikke har en Osloavdeling må søknaden beskrive særskilte aktiviteter i Oslo.

Tildelingskriterier:

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

 • bidrar til formålet med tilskuddsordningen
 • gir et tilbud som er åpent for alle innbyggere, uavhengig av bydelstilknytning
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • har en andel egenfinansiering

Fullstendige retningslinjer

Reviderte retningslinjer for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet (PDF 0,1MB)
 

Flerårige tilskudd

Oslo kommune ønsker å utvide prøveordningen med flerårige tilskudd i perioden 2020-2022, med forbehold om bystyrets årlige budsjettvedtak.

Oslo kommune vektlegger følgende forhold når det velges ut deltakere til den nye prøveperioden:

 • Om organisasjonen har hatt stabil drift over tid.
 • Om organisasjonen kan dokumentere gode resultater.
 • Om organisasjonens tiltak/prosjekt bidrar til desentralisering og helhetlige tiltakskjeder i bydel, enten for personer med rusproblemer eller andre utsatte grupper.
 • Om tiltaket/prosjektet er innovativt og/eller kan tenkes å ha overføringsverdi til andre bydeler eller annen virksomhet som er drevet eller finansiert av Oslo kommune.

Slik søker du tilskudd innen helse- og sosialsektoren

 • 1Gjør klar vedlegg
  • Nøkkeltall for antallmedlemmer, brukere, frivillige og evt. ansatte i aktiviteten det søkes tilskudd til.
  • Budsjett for søknadsåret med finansieringsplan.
  • Oppdatert budsjett for inneværende år.
  • Godkjent årsmelding og regnskap for søkerorganisasjonen.
  • Årsrapport med regnskap for tiltaket eller prosjektet det søkes tilskudd til.
  • Attest for skatt og mva hvis dere har ansatte eller søker om 100 000 kroner eller mer.
  • Andre relevante vedlegg som brukerundersøkelser eller informasjonsbrosjyrer.
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

   

  • All dokumentasjon skal sendes inn innen søknadsfrist.
  • Dersom årsregnskap/årsrapport ikke er behandlet, kan dette ettersendes fram til 1. mai.
  • Ettersendingsskjema finner du sammen med søknaden i meldingboksen på Min side.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknaden

  Velferdsetaten tar i mot og vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byrådet. Byrådets budsjettforslag, inkludert innstilling til fordeling av tilskuddsmidlene, er klart i slutten av september.

 • 2Få svar på søknaden

  Når bystyret har vedtatt endelig fordeling av tilskuddsmidlene i sitt budsjettvedtak i desember, finner du listen over positive vedtak iOslo kommunes budsjett.

  Alle søkere mottar tilsagnsbrev eller avslagsbrev innen utgangen av januar 2020.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@vel.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Rapportering for tidligere mottatt tilskudd

Rapportering for 2018 sendes inn som en del av søknaden for 2020.

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner ved Harriette Utheim
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 952 66 650