Til innhold

Tilskudd innen helse- og sosialområdet

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet

Frist for å søke

Du kan søke tilskudd for 2020. Søknadsfrist er 5. april 2019.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo.

Det kan søkes om:

 • Driftstilskudd
 • Prosjekttilskudd til tidsavgrensede prosjekter

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Ideelle, frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner i Oslo som har tilbud innen helse- og sosialsektoren.

Tildelingskriterier:

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

 • bidrar til formålet med tilskuddsordningen
 • gir et tilbud som er åpent for alle innbyggere, uavhengig av bydelstilknytning
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • har en andel egenfinansiering

Retningslinjer

Reviderte retningslinjer for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet (PDF 0,1MB)
 

Flerårige tilskudd

Oslo kommune ønsker å utvide prøveordningen med flerårige tilskudd i perioden 2020-2022, med forbehold om bystyrets årlige budsjettvedtak.

Oslo kommune vektlegger følgende forhold når det velges ut deltakere til den nye prøveperioden:

 • Om organisasjonen har hatt stabil drift over tid.
 • Om organisasjonen kan dokumentere gode resultater.
 • Om organisasjonens tiltak/prosjekt bidrar til desentralisering og helhetlige tiltakskjeder i bydel, enten for personer med rusproblemer eller andre utsatte grupper.
 • Om tiltaket/prosjektet er innovativt og/eller kan tenkes å ha overføringsverdi til andre bydeler eller annen virksomhet som er drevet eller finansiert av Oslo kommune.

Tildelinger

Oversikt over organisasjoner i  prøveordning flerårige tilskudd 2019 – 2021 (PDF 1MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet for 2019 (PDF 0,4MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet for 2018 (PDF 0,1MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren for 2017 (PDF 0,3MB)
 

Kontaktinformasjon

Harriette Utheim
E-post: ideelle@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 952 66 650

Rapportering for tidligere mottatt tilskudd

Rapportering for 2018 sendes inn som en del av søknaden for 2020.

Slik søker du tilskudd innen helse- og sosialsektoren

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Vurdering av søknaden

  Velferdsetaten tar i mot og vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byrådet. 

 • 2Byrådets innstilling

  Byrådets budsjettforslag, inkludert innstilling til fordeling av tilskuddsmidlene, er klart i slutten av september

 • 3Endelig vedtak

  Byrådets forslag behandles i bystyrekomiteene, og bystyret vedtar endelig fordeling av tilskuddsmidlene i desember, som en del av budsjettbehandlingen.