Til innhold

Tilskudd innen helse- og sosialområdet

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet

Frist for å søke

1. april 2019.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo. Utgangspunktet for beregning av flerårig tilskudd vil være byrådets innstilling til fordeling av tilskudd (byrådets budsjettforslag). Budsjettforslaget er klart i slutten av september.

Det kan søkes om:

 • Driftstilskudd
 • Prosjekttilskudd til tidsavgrensede prosjekter

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Ideelle, frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner i Oslo som har tilbud innen helse- og sosialsektoren.

Tildelingskriterier:

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om organisasjonen:

 • bidrar til formålet med tilskuddsordningen
 • gir et byomfattende tilbud til befolkningen i Oslo
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • har en andel egenfinansiering

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet (PDF 0,1MB)
 

Flerårige tilskudd

Som et ledd i arbeidet med å utvikle tilskuddsordningen, er det foreslått innført en prøveordning med mulighet for flerårige tilskudd for et utvalg organisasjoner i 2019. Det tas forbehold om bystyrets årlige budsjettvedtak. 
Organisasjonene som tas inn i ordningen må årlig rapportere for bruken av midler, bekrefte fortsatt drift og levere oppdatert budsjett, men trenger ikke å levere nye søknader i en 3-årsperiode.
Organisasjonene vil også bli fulgt opp av Velferdsetaten i årlige møter. Byrådet vil vurdere hvilke organisasjoner som innstilles til flerårige tilskudd for perioden 2019-2021 etter at bystyrets behandling av budsjett for 2019 er ferdigstilt.

Tildelinger

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet for 2019 (PDF 0,4MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet for 2018 (PDF 0,1MB)

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren for 2017 (PDF 0,3MB)
 

Kontaktinformasjon

Harriette Utheim
E-post: ideelle@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 952 66 650

Rapportering for tidligere mottatt tilskudd

Rapportering for 2017 sendes inn som en del av søknaden for 2019.

Slik søker du tilskudd innen helse- og sosialsektoren

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Årets søknadsfrist er utløpt. Neste søknadsfrist er april 2019. Søknadsskjema blir lagt ut 1. mars.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Vurdering av søknaden

  Velferdsetaten tar i mot og vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byrådet. 

 • 2Byrådets innstilling

  Byrådets budsjettforslag, inkludert innstilling til fordeling av tilskuddsmidlene, er klart i slutten av september

 • 3Endelig vedtak

  Byrådets forslag behandles i bystyrekomiteene, og bystyret vedtar endelig fordeling av tilskuddsmidlene i desember, som en del av budsjettbehandlingen.