Til innhold

Retningslinjer for å søke støtte til prosjekter og ekstraordinære tiltak i Bydel Østensjø

Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av bydelsutvalget årlig gjennom budsjettvedtak.

Hva kan få støtte

Gjennom denne ordningen kan det gis støtte til:

  1. samarbeidsprosjekter, som innebærer reelt samarbeid mellom lag, foreninger og organisasjoner, og/ eller enkeltpersoner, eventuelt med offentlig virksomhet (biblioteket, barnehager, kirken e.a.)
  2. andre prosjekter og ekstraordinære tiltak i regi av lag, foreninger, organisasjoner, eller enkeltpersoner, fortrinnsvis åpne, publikumsrettede tiltak, eventuelt tiltak rettet mot grupper med særskilte behov
  3. tiltak der lag/ foreninger/ organisasjoner inviterer lokale kunstnere til å være med som aktiv part.

 

Kulturutvalgets midler skal ikke benyttes til støtte til ordinær drift.

Kulturutvalget kan selv initiere og ha ansvar for tiltak som finansieres innenfor ordningen.

Hvem kan søke?

Lag, organisasjoner, foreninger, som hovedsakelig driver frivillig arbeid, og som har sin aktivitet i Bydel Østensjø. Enkeltpersoner kan også søke.

Vilkår for støtte

Prosjektet/ tiltaket skal være rettet mot bydelens innbyggere.

Prosjektet/ tiltaket skal i hovedsak være basert på frivillig arbeid.

Unntatt fra støtte er

Virksomhet som er del av næringsvirksomhet.

Partipolitiske lag og organisasjoner.

Kunngjøring og behandling

Ordningen kunngjøres på bydelens nettsider og i Nordstrands Blad hvert tertial.

Kulturutvalget behandler innkomne søknader fortløpende, så lenge det er tilgjengelige midler.

Det kunngjøres på bydelens nettsider og i Nordstrands Blad når alle midlene er brukt opp.

Søknad, rapport, regnskap

Det skal søkes på eget skjema. Budsjett for tiltaket skal ligge ved utfylt skjema.

Det skal rapporteres på gjennomført tiltak, inklusive hvordan midlene er benyttet.

Søkere som tidligere har mottatt støtte, må ha levert rapport før ny søknad blir behandlet.

Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Klageadgang

Vedtak om tilskudd og avslag på søknad om tilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b).

Vedtak fattet av kulturutvalget kan påklages. Klagen behandles i Bydelsutviklings- miljø og kulturkomiteen, BMK.

Klage skal sendes til Bydel Østensjø innen tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram til søker.