Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Nabolagsprogrammet i Bydel Østensjø

Nabolagsprogrammet er en del av Oslo europeisk miljøhovedstad i 2019. Alle bydelene har fått midler til lokale aktiviteter og tiltak. I Bydel Østensjø vil vi at bydelens befolkning, lag og foreninger og ansatte i bydelen skal bidra til miljøåret med egne aktiviteter og tilbyr tilskudd til gode miljøtiltak i 2019.

Arrangementer som får støtte blir publisert på miljøhovedstadens nettside og profilert i kommunens og bydelens informasjonskanaler.

Frist for å søke

1. mars 2019.

Kort om tilskuddet

Du kan søke om inntil 50 000 for ett tiltak. Det er til sammen satt av 500 000 kroner til ordningen.

Vi prioriterer aktiviteter som fremmer innovasjon, nyskaping og sosial samskaping. For å få støtte må tiltaket eller aktiviteten oppfylle ett eller flere av disse kriteriene:

 • føre til et grønnere nærmiljø (for eksempel dyrking og beplantning)
 • redusere forurensning (for eksempel tiltak som hindrer luft- og støyforurensning eller fremmer miljøvennlig transport)
 • bevare naturmangfoldet (bier, blomstereng, grøntområder mv)
 • stimulere til bærekraftige innkjøp
 • fremme fornybar energi (som solceller og lignende)
 • øke bruken av overskuddsmat og redusere avfall

Aktivitetene eller prosjektene som får støtte må gjennomføres i 2019, men bør også sette spor for fremtida.

Kriterier for å søke

 • Tiltaket skal foregå i bydelen og være til nytte for hele eller deler av bydelens befolkning.
 • Du må dokumentere nødvendige godkjenninger for tiltaket. Det kan for eksempel være tillatelse fra borettslag for inngrep på bygningsmasse, at du har lov til å bruke et område til et arrangement, utnyttelsesgrad på eiendom og så videre. 

For deg som søker støtte til arrangementer

Søker du støtte til et eller flere arrangementer må du:

Hvem kan søke

Bydelens befolkning, lag og organisasjoner, næringsliv, skoler og ansatte i Bydel Østensjø kan søke.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknadene

  Østensjø bydelsutvalg behandler søknader som kommer inn.

 • 2Tildeling av midlene

  Tildeling av midler skjer 1. april. Du får beskjed om du har fått tilskudd så snart som mulig etter dette.

Klage

Vedtak om tilskudd og avslag på søknad om tilskudd er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

Hvis du vil klage på vedtaket, kan du sende klagen til Bydel Østensjø. Frist for å klage er tre uker etter at du ha fått vedtaket.

Rapportering

Du må føre regnskap over hvordan tilskuddsmidlene har blitt brukt. Regnskapet skal være underskrevet av to ansvarlige personer.

Frist for rapportering og regnskap er 1. februar i 2020.

Rapporteringsskjema (DOC 0,1MB)

Oslo kommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene. Kommunen kan kreve at du betaler tilbake midlene hvis du har gitt uriktige opplysninger, eller hvis midlene ikke brukes slik det ble beskrevet i søknaden.

Kontaktinformasjon

Marit Lillesveen

Mobil: 481 54 497

E-post: postmottak@bos.oslo.kommune.no