Til innhold

Tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter i Bydel Ullern

Frist for å søke

30. april 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet er på 600 000 kroner.

Tilskuddet gis til:

 • oppstart av nye lag og foreninger i bydelen
 • kurs og studiebidrag til barne- og ungdomsaktiviteter
 • støtte til konserter og andre arrangementer
 • prosjekttilskudd

Bydelsutvalget vil prioritere tiltak hvor søker kan synliggjøre ordninger for å inkludere barn og unge fra familier med lav inntekt.

Kriterier for å søke

I vurderingen vektlegges om søknaden oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • Antall organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen
 • Om tiltaket stimulerer økt aktivitet blant bydelens befolkning og fremme folkehelse
 • Om tiltaket fremmer kulturopplevelser for mange
 • Målgruppe(ne) til tiltaket
 • Tidspunkt og sted for aktiviteten

Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og undertegnet, og inneholde:

 • Beskrivelse av formål og planer for tiltaket.
 • Målgruppen.
 • Tidspunkt og sted for aktiviteten.
 • Budsjett med finansieringsplan. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse.
 • Informasjon om eventuelle medvirkende som mottar offentlig støtte. Økonomisk samhandling skal da redegjøres for.
 • Det må fremkomme hvor mange av organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen.
 • Informasjon om søker eller medvirke er lokalisert i offentlig subsidierte lokaler.

Retningslinjer for tilskuddet

Mer utfyllende informasjon om tilskuddet og retningslinjer finner du her (PDF 0,1MB).

Kontaktinformasjon

Tore Gleditsch
E-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no.

Slik søker du

Klage

Klagen skal sendes postmottak@bun.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt du har mottatt svar.