Til innhold

Innovasjon i kunst og kulturnæringene

Tilskudd til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo

Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende. Siste frist for å søke tilskudd inneværende år er 1. desember.

Behandlingstid

Fordi vi har mottatt mange søknader vil behandlingstiden ta minst 12 uker.

Kort om tilskuddet

Kultur- og næringsaktører kan søke om tilskudd til initiativ og prosjekter som bidrar til innovasjon og nyskaping på kulturfeltet og i kulturnæringene. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er alle aktører som kan bidra til innovasjon på kulturfeltet i Oslo, herunder aktører innenfor kulturlivet og innenfor kulturnæringer. Flere aktører kan søke sammen og eventuelt i samarbeid med ordinære næringsaktører. 

Kriterier og prioriteringer

Ved vurdering legger vi vekt på:

 • grad av nyskapning
 • overføringsverdi
 • grad av risikodeling
 • forventet effekt og resultat på kort og lang sik
 • tiltakets kunstneriske kvalitet og innholdsmessige kjerne
 • tidsperspektiv for gjennomføring
 • tiltakets gjennomførbarhet innen skisserte ramme
 • hvorvidt det tiltaket bidrar til internasjonalisering

Det gis ikke tilskudd til:

 • tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • dekning av underskudd for tiltak som har funnet sted,
 •  tiltak som er sluttført på søknadstidspunktet,
 • ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet

Dersom det innvilges tilskudd etter forskriften kan ikke den samme søknaden eller søknadsgrunnlaget utløse tilskudd fra andre av kommunens tilskuddsordninger innenfor samme år.

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo (PDF, 0,2MB)

Krav om rapportering

Nærmere krav til rapport og regnskap og frist for innlevering vil fremgå av vedtaket og tildelingsbrevet.

Tildelinger

2018

Kontaktinformasjon

Mari F. Sundet, Kulturetaten
E-post: mari.sundet@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 482 07 284

Slik søker du tilskudd til innovasjon i kunst og kulturnæringene

 • 1Fyll ut elektronisk søknadskjema

  Elektronisk søknadsskjema innovasjon og nyskapning innen kultur.

  Søknadsskjema gir deg veiledning underveis. Alle spørsmål må besvares. Vi anbefaler at alle relevante opplysninger for søknaden og eventuelle vedlegg er klare før du starter utfyllingen.

 • 2Legg ved obligatoriske vedlegg
  • Beskrivelse av formål og planer for tiltaket
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Siste årsregnskap og årsberetning (for søkere som er regnskapspliktige)

  For nærmere spesifikasjon av obligatoriske vedlegg, se forskriften. 

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på mottatt søknad med et referansenummer. 

 • 2Vedtak fattes

  Vedtak fattes av byråden for kultur, idrett og frivillighet. Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed om utfallet og tildelinger offentliggjøres på nettsiden for tilskuddsordningen.

 • 3Utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no.