Til innhold

Kompostbeholder

1. april 2018 avvikles tilskuddsordningen for innkjøp av kompostbeholder/bokashi-kompost start kit.

Tilskuddet avvikles ettersom Oslo kommune i dag har et velfungerende system for utsortering av matavfall fra private husholdninger gjennom grønne poser. Søknader som kommer inn etter 1. april vil derfor ikke bli behandlet.

Søknad om engangstilskudd til kjøp av kompostbeholder for hjemmekompostering

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Kort om tilskuddet

Du kan søke om et engangstilskudd for kjøp av kompostbeholder eller bokashi-kompost. Ett tilskudd per sett (to beholdere). Tilskuddet gjelder for kompostering av husholdningsavfall i varmisolert kompostanlegg.

Komposteringen skal skje forsvarlig så det ikke oppstår problemer med skadedyr, lukt eller sigevann. Ferdig modnet kompost kan bare brukes på egen eiendom.

Avfall som inneholder gift, blod, avføring, urin, kloakkslam eller stoffer som kan skade eller være til ulempe for helse og miljø, må ikke komposteres.

Det er ikke nødvendig å ha komposteringskurs for å søke om tilskudd.

Kriterier for å søke

 • Tilskuddet er en engangsutbetaling på 500 kroner per beholder/bokashi-kompostsett som kan gis til privathusholdninger, borettslag og sameier. Ved investeringene på mer enn 2500 kroner dekkes 20 % av kostpris, maksimal 30 000 kroner.
 • Beholderen må være kjøpt samme år som man søker, og kvitteringen for innkjøpet må legges ved søknaden.
 • Søknaden må være signert av søker og datert.
 • Kostnader knyttet til forsendelse, som porto, importgebyrer eller toll, dekkes ikke.

Krav om rapportering

Nei.

Kontaktinformasjon

Renovasjonsetaten
Telefonnummer: 23 48 36 50
E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til kjøp av kompostbeholder

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Svar på søknad

  Du får skriftlig svar på søknaden så snart den er ferdigbehandlet, normalt sett etter 4 uker.

 • 2Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet utbetales til bankkontonummeret som er oppgitt i søknaden. 

  Renovasjonsetaten kan kontrollere at tilskuddsmidlene blir/er anvendt til angitt formål. Eventuell misbruk vil medføre krav om tilbakebetaling.

Klage

Hvis du vil klage på vedtaket, finner du informasjon om hvordan dette skal gjøres i svarbrevet du mottar.