Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Integrerings- og mangfoldstiltak

Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 2020

Frist for å søke

18. juni 2019.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal støtte aktiviteter, prosjekter og organisasjoner som bidrar til integrering og mangfold i Oslo. Oslo kommune ønsker at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad, hvor alle skal ha like muligheter. 

Søknadsfristen er allerede i juni 2019, selv om tilskuddet gjelder 2020. Grunnen til dette er at et forslag til fordeling av tilskuddet legges frem av byråden for eldre, helse og arbeid i september, i forbindelse med budsjettforslaget for 2020. Den tidlige utlysningen gjelder ikke andre tilskuddsordninger innenfor integrerings- og mangfoldsfeltet. 

Vi tar forbehold om bystyrets vedtak om å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2020.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke om støtte til aktiviteter/prosjekter?

  • Frivillige organisasjoner i Oslo.
  • Virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål, og som samarbeider med Oslo kommune.

Prioriterte områder

A: Skole og utdanning: Aktiviteter som motiverer barn og ungdom med minoritetsbakgrunn til skole og utdanning, og foreldre til å engasjere seg for barnas utdanning.

B: Økt samfunnsdeltakelse: Aktiviteter som gir deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet, og som gjør dem i stand til å greie seg bedre og mer selvstendig i samfunnet.

C: Jobb: Aktiviteter som kan bidra til nettverksbygging, til at kompetansen i minoritetsbefolkningen blir mer synlig for bedrifter og arbeidsgivere og til økt deltakelse i arbeidslivet blant personer med minoritetsbakgrunn.

D: OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle: Aktiviteter som motarbeider rasisme, fordommer og diskriminering basert på etnisitet, religion, seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og som fremmer likestilling og likeverd. 

Vi gir ikke tilskudd til tiltak med et kommersielt formål eller leksehjelp (se egen tilskuddsordning for leksehjelp)

Hvem kan søke om støtte til drift?

Store organisasjoner og sentra som:

  • har integrering og mangfold som hovedarbeidsområde 
  • jobber byomfattende og har aktiviteter/virksomhet gjennom hele året
  • fremmer interkulturelle relasjoner og arbeider for dialog, samhandling og gjensidig forståelse mellom mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger
  • kan vise til vedvarende innsats på ett eller flere av områdene A-D beskrevet ovenfor

Se fullstendige retningslinjer for tilskudd til integrering og mangfold (PDF 0,2MB)

Krav til rapportering

Rapport og regnskap for bruken av midlene må leveres så snart som mulig, og senest 1. februar året etter tildelingen. 

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden