Til innhold

Tilskudd til integreringstiltak for flyktninger

Frist for å søke

15. februar 2018.

Kort om tilskuddet

Det kan gis tilskudd på mellom 10 000 – 400 000 kr til enkelt tiltak og prosjekter.

Tilskuddsordningen for særskilte integreringstiltak skal stimulere frivillig innsats og frivillige organisasjoners bidrag i mottak og integrering av flyktninger og asylsøkere, og styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunens arbeid.

Tilskuddsordningen skal styrke den frivillige innsatsen i forbindelse med asylsøkeres ankomst og for integrering, slik at flyktninger raskere knytter bånd og får tilhørighet til Oslo, lærer seg norsk og tilegner seg kunnskap om byen de bor i, og skaper nettverk som styrker mulighetene for arbeid og utdanning. Ordningen skal også bidra til gode relasjoner mellom lokalbefolkning og flyktninger og asylsøkere, og kunne forberede flyktninger i mottak til bosetting i Oslo.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter med en ideell målsetting om non-profit innsats, kan søke om midler.

Tiltak som blir prioritert

Tiltak og prosjekter som bidrar til frivillig innsats blant befolkningen, flyktninger og asylsøkere i Oslo vil bli prioritert. 

Det blir også lagt vekt på å involverer disse i den ordinære frivilligheten, såvel som i planlegging og iverksettelse av aktiviteter, og/eller fremmer sosialt entreprenørskap, samt fyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • skaper møteplasser og gode relasjoner mellom lokalbefolkning og flyktninger og asylsøkere
  • støtter flyktninger og asylsøkere som nye i byen i en sårbar fase
  • øker flyktningene mulighet til å lære norsk, ta utdanning, få arbeid, og etablere nettverk
  • trekker bedrifter og læresteder med i ideell innsats
  • utfyller og styrker kommunens integreringsarbeid

Tildelinger

Krav til rapportering

Prosjekter og tiltak som har fått kommunale midler til tiltak og prosjekter i 2017, skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar 2018. Det gjelder også mottaker av tilskudd utbetalt i desember 2016. 

Prosjekter og tiltak som ønskes videreført i 2018, anbefales om å rapportere og søke om støtte for 2018 før 1. februar 2018. Ubrukte midler bevilget i 2017 kan overføres til 2018.

Les mer om retningslinjer for tilskudd, regnskap og rapportering (PDF 0,3MB)

Kontaktinformasjon

Toralv Moe
Telefon: 922 61 962
E-post: toralv.moe@byr.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til særskilte integreringstiltak for flyktninger