Til innhold

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn – flerkulturelle møteplasser

Statens tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn 2019

Frist for å søke

Søknadsfristen er 20. august 2018. 

Kort om tilskuddet

Det kan søkes om tilskudd til å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Aktivitetene skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. 

Utlysningen gjelder tildeling av tilskudd på 100 000 kroner eller mer til store tiltak og prosjekter.

 • Det tas forbehold om Stortingets vedtak om å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2019 og om eventuelle endringer i kriteriene.

Tilskudd under 100 000 kroner til mindre omfattende aktiviteter og tiltak blir utlyst i 2019, med forbehold om Stortingets vedtak om å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2019.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner

Alle søkere må ha organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret

Aktivitetene det søkes om må:

 • Være av en viss størrelse – det vil si være langvarig og/eller ha et stort aktivitetsnivå og nå ut til et betydelig antall personer 
 • Bidra til brobygging og til å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet, på tvers av ulike grupper i befolkningen 
 • Skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet
 • Gjennomføres i Oslo i 2019
 • Planlegges og gjennomføres med mye frivillig arbeid

Det gis ikke støtte til:

 • Enkeltstående arrangementer som konferanser, seminarer/seminarrekker og mindre kulturarrangementer
 • Aktiviteter som er kun for en bestemt gruppe/miljø
 • Feiring av nasjonaldager eller religiøse høytider
 • Drift og investeringer
 • Aktiviteter med kommersielt formål
 • Reise- og oppholdsutgifter prioriteres i hovedsak ikke

Krav om rapportering

Du må levere rapport og regnskap for bruken av midlene så snart som mulig, og senest 1. februar året etter tildelingen. Regnskapet må være revidert av autorisert revisor.

Mottakere av tilskudd i 2018: Her finner du skjema for rapportering (ODT 0,1MB) og skjema for regnskap (ODT 0,1MB).

Tidligere tildelinger

Kontaktinformasjon

Enhet for mangfold og integrering
Bodil Fremstad
E-post: emi@bga.oslo.kommune.no
Telefon: 23 42 27 30
Mobil: 415 87 122

www.emi.oxlo.no

Slik søker du statens tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Alle søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad og eventuelt skjema over manglende informasjon eller dokumentasjon med kort svarfrist. 

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles i Enhet for mangfold og integrering (EMI). Tilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering.

 • 3Politisk behandling

  EMI sender innstilling til Byråd for eldre, helse og arbeid. Byrådets innstilling blir behandlet i bystyrets organer og vedtas som del av budsjett for 2019 i desember.