Til innhold

Grønne midler i Bydel St. Hanshaugen

Frist for å søke

Søknadsfristen er 4. oktober (andre utlysning). 

Kort om tilskuddet

Bydel St. Hanshaugen ønsker å støtte miljøtiltak og aktiviteter som bidrar til økt miljøengasjement i bydelen.

I budsjettet for 2017 er det avsatt 260 000 kroner til tilskudd til miljøtiltak. Av disse gjenstår det 154 115 kroner som vi nå lyser ut. Ved tildeling i november åpnes det opp for å la søker overføre tildelte midler til 2018. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, lokale lag og foreninger, sameier og borettslag med lokal forankring til bydelen kan søke. Bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter, frivillighetssentralen og lignende vil etter søknad også vurderes.

Vilkår for støtte

Søker må ha tilknytning til bydelen, og videre oppfylle ett eller flere kriterier:
- aktiviteten må ha en klar miljøprofil, og vise til hvordan tiltaket vil bedre miljøet på kort og lang sikt.
- skape en positiv miljøeffekt for nærmiljøet som helhet
- dersom aktiviteten/tiltaket foregår på eiendom eller grunn som søker ikke eier selv, må godkjenning av grunneier for bruk av eiendom/tomt legges ved søknaden.

Støtte til ordinær drift eller lønnsutgifter gis ikke.

Retningslinjer

Før du søker anbefaler vi du leser gjennom retningslinjer til tilskudd om Grønne midler i Bydel St. Hanshaugen (PDF, 0,1MB)

Krav til regnskap og rapportering

Alle mottakere av støtte skal levere rapport og revisorattestert regnskap for mottatte midler så snart som mulig etter at tiltaket er gjennomført. For organisasjoner som utarbeider årsmelding og revisorbekreftet årsregnskap, skal dette ettersendes når dokumentasjon foreligger. Uformelle grupper o.l. unntas fra kravet om revisorattestert regnskap for tilskudd under kr 50.000,-, hvor det leveres regnskap for tildelte midler med underskrift av to ansvarlige personer.

Søkere som tidligere har mottatt støtte uten å ha oppfylt kravet om innlevering av rapport og regnskap for mottatte midler, vil ikke kunne innvilges nye midler til frivillig aktivitet før rapport / regnskap for mottatte midler foreligger.

Oslo kommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene.

Oslo kommune forbeholder seg rett til å kreve midlene tilbakebetalt hvis det er gitt uriktige opplysninger, eller hvis midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene.

Kontaktinformasjon

Hilde Glåmseter
E-post: hildesigrid.glamseter@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 910 00 810

Slik søker du grønne midler i Bydel St. Hanshaugen

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Prioritering av søknader

    Søkere må fylle krav og vilkår for støtte. Om vi mottar flere søknader enn det er midler til, vil bydelsutvalget vektlegge omfanget av aktiviteten og i hvilken grad dette kommer bydelens befolkning til gode.

    Ut fra kjennskap til bydelen vil bydelsutvalget vurdere bydelens behov i søknadsperioden, og vurdere søknadene enkeltvis og helhetlig ut fra de midlene man har til rådighet.

  • 2Behandling av søknader

    Innkomne søknader blir behandlet av Bydelsutvalget 7. november 2017.

Klage

Du kan klage om tildeling av midler. Klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak. 

Klager sendes til per e-post til postmottak@bsh.oslo.kommune.no eller per post til Bydel St. Hanshaugen, Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Klager som blir behandlet på nytt blir behandlet av bydelsutvalget.  Om bydelsutvalget opprettholder sitt vedtak, går klagen til behandling i Oslo kommunes klagenemnd.