Til innhold

Grønne midler i Bydel St. Hanshaugen

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. mai 2018.

Kort om tilskuddet

Bydel St. Hanshaugen ønsker å støtte miljøtiltak og aktiviteter som bidrar til økt miljøengasjement i bydelen.

Vi lyser nå ut resterende grønne midler for 2018. Resterende midler er på 126 200 kroner. Totalt var budsjettet for 2018 på 260 000 kroner.

Eksempler på tiltak det kan søkes om:

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og liknende.
 • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold, bygging av insektshotell, bievennlig beplantning
 • Miljøformidling/miljøteater/workshops
 • Bærekraftig matkultur/marked
 • Urban dyrking og urbane landbrukstiltak (husdyrhold, akvakultur, birøkt)
 • Redesign av tekstiler/møbler
 • Grønn mobilitet

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, lokale lag og foreninger, sameier og borettslag med lokal forankring til bydelen kan søke. Bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter, frivillighetssentralen og lignende vil etter søknad også vurderes.

Vilkår for støtte

 • Prosjektet må oppfylle følgende kriterier:
 • Prosjektet må ha forankring i bydelen og skje innenfor bydelenes grenser.
 • Prosjektet skal ha en klar miljøprofil og bidra til å bedre miljøet på kort og lang sikt.
 • Prosjektet skal skape en positiv miljøeffekt for nærmiljøet
 • Prosjektet må ha en viss andel egenfinansiering (for eksempel egne midler, frivillig innsats, midler fra andre kilder).
 • Prosjektet skal ikke være knyttet til ordinær drift eller lønnsutgifter.

Dersom aktiviteten/tiltaket foregår på eiendom eller grunn som søker ikke eier selv, må godkjenning av grunneier for bruk av eiendom/tomt legges ved søknaden. 

Retningslinjer

Før du søker anbefaler vi du leser gjennom retningslinjer til tilskudd om Grønne midler i Bydel St. Hanshaugen (PDF, 0,1MB)

Krav til regnskap og rapportering

Alle mottakere av støtte skal levere rapport og revisorattestert regnskap for mottatte midler så snart som mulig etter at tiltaket er gjennomført. For organisasjoner som utarbeider årsmelding og revisorbekreftet årsregnskap, skal dette ettersendes når dokumentasjon foreligger.

Uformelle grupper o.l. unntas fra kravet om revisorattestert regnskap for tilskudd under 50.000 kroner, hvor det leveres regnskap for tildelte midler med underskrift av to ansvarlige personer.

Søkere som tidligere har mottatt støtte uten å ha oppfylt kravet om innlevering av rapport og regnskap for mottatte midler, vil ikke kunne innvilges nye midler til frivillig aktivitet før rapport/regnskap for mottatte midler foreligger.

Kontaktinformasjon

Hilde Glåmseter
E-post: hildesigrid.glamseter@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 910 00 810

Slik søker du grønne midler i Bydel St. Hanshaugen

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registering av mottatte søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt kan du ta kontakt med oss.

 • 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt innen søknadsfristen. Søknadene blir behandlet av Bydelsutvalget. 

 • 3Tildeling av midler

  Alle søkere blir kontaktet når vedtak er fattet.

 • 4Utbetaling av midler

  Søkere som blir tildelt midler får utbetalt beløpet etter at vedtak er fattet. 

Klage

Du kan klage om tildeling av midler. Klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak. 

Klager sendes til per e-post til postmottak@bsh.oslo.kommune.no eller per post til Bydel St. Hanshaugen, Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Klager som blir behandlet på nytt blir behandlet av bydelsutvalget.  Om bydelsutvalget opprettholder sitt vedtak, går klagen til behandling i Oslo kommunes klagenemnd.