Til innhold

Nasjonal tilskuddsordning for barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Frist for å søke

10. desember 2018.

Kort om tilskuddet

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Utlysningstekst, regelverk, veileder til regelverk, søknadsprosess, årsplan og søknadsskjema er tilgjengelig på nettsidene til Bufdir.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Det kan søkes om midler til:

  • tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen
  • investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.
  • det kan søkes og innvilges midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år) og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte.

Bufdir vektlegger følgende i 2019:

  • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
  • Samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.
  • Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen.

Søknader i Oslo kommune

Kommuner i tilskuddsordningen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av søknadene. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

Søknader om byomfattende tiltak og tiltak i bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø vil vurderes/prioriteres av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA).

Søknader om tiltak i bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Stovner og Bjerke vurderes og prioriteres av bydelene selv.

Alle søknader fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
 

Kontaktinformasjon
Bydel / byomfattende søknaderKontaktperson(er)Kontaktinformasjon
Frogner, Nordre Aker, Nordstrand,
St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.

Kjersti Varang (EHA)

E-post / 23 46 11 53

 

Bydeler som prioriterer tiltak selv
BydelKontaktperson(er)E-post / telefonnummer
AlnaCarl-Fredrik Sandkroken-OlafsenE-post / 907 16 512
BjerkeTina ArnesenE-post / 958 06 496
Gamle OsloGeir Aarrestad Eriksen
Mehdad Ganji
E-post / 915 95 913
E-post / 481 69 758
GrorudHabib Tahir
Tonje Brustuen
E-post / 954 49 885
E-post / 904 14 742
GrünerløkkaSigrun Øyre Gundersen
Anita Lisbakken
E-post / 901 86 034
E-post / 947 94 677
SageneCathrin Dahl-JohansenE-post / 920 35 819
StovnerLinda StollerE-post / 952 47 706
Søndre NordstrandCecilie CoucheronE-post / 902 31 856