Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand

Bydelsutvalgets frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand

Frist for å søke

Søknadsfristen er 10. februar 2017.

Kriterier for å søke

Tiltaket du søker om skal:

 • stimulere til frivillig arbeid for bydelens befolkning.
 • stimulere til aktiviteter som er tilrettelagt slik at også funksjonshemmede kan delta.
 • stimulere til forebyggende aktiviteter i boområder, spesielt rettet mot barn og ungdom.
 • legge vekt på barn og unges medvirkning og innflytelse i planlegging og gjennomføring.
 • gi like muligheter for jenter og gutter.
 • forebygge uønsket sosial atferd, blant annet vold, mobbing, kriminalitet og rus.
 • stimulere til deltakelse fra barne- og ungdomsgrupper og andre som i liten grad benytter seg av de eksisterende tilbudene i fritiden.
 • motvirke fordommer, rasisme og diskriminering.
 • fremme gjensidig toleranse, inkludering og integrering.

Opplæring i egen religion, som dekkes av statstøtten, kan i hovedsak ikke tildeles midler.

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand før du fyller ut søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Kristine Ottvik Jensen
E-post: kristine.ottvik.jensen@bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 902 31 856

Slik søker du tilskudd til frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand

 • 1Last ned søknadsskjema og fyll ut

  Søknadsskjema for frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand (ODT, 0,1MB). 

  • Søknaden skal beskrive hvordan barn og ungdom trekkes aktivt med i planlegging og gjennomføring av tiltaket, prosjektet eller virksomheten.
  • Budsjettet skal omfatte alle kostnader knyttet til finansiering av hele tiltaket/prosjektet og inneholde en fullstendig finansieringsplan.
  • Søknader der det søkes om tilskudd til inventar og utstyr i tillegg til driftsmidler, må også gi en spesifisering av planlagte anskaffelser og kostnader.
  • Du må lagre det utfylte skjemaet på din egen PC hvis du fyller ut skjema elektronisk.
 • 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til e-post postmottak@bsn.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Søndre Nordstrand, Postboks 180 Holmlia1203 Oslo.

  Merk: Søknad Frivillighetsmidler til Kristine Ottvik Jensen, Enhet FFF.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 • 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av frivillighetsmidler blir behandlet i kultur- og oppvekstkomiteen. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime. Orientering om hvilket møte saken skal opp i vil komme i bekreftelse på mottatt søknad som blir sendt ut.

 • 3Motta svar

  Alle søkere blir tilskrevet når komiteens vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt frivillighetsmidler publseres i protokollen for møtet.

 • 4Utbetaling av penger

  Søkere som får tildelt frivillighetsmidler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til Bydel Søndre Nordstrand. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra bydelen.