Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Alna

Støtte til frivillig arbeid

Frist for å søke

Søknadsfristen er 20. mars 2017.

Kort om tilskuddet

Bydel Alna ønsker å stimulere til et aktivt og variert organisasjons- og foreningsliv i bydelen.

Alle frivillige lag, organisasjoner og grupper som har tilknytning til bydelen, kan søke.
Tiltak som du søker midler til må:

 • utløse dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap
 • være åpent for bydelens befolkning
 • gjennomføres i bydelen
 • ikke brukes til drift

Som en forsøksordning fra og med i år, vil frivillige organisasjoner også kunne søke om å inngå avtaler om strategiske partnerskap med bydelen for en periode på 2-3 år.
Inntil 25 % av midlene settes av til dette.

Ordningen med partnerskapsavtaler har som formål å fremme samarbeid mellom frivillig sektor og bydelen gjennom samskaping som understøtter bydelens satsingsområder.

Søknader fra bydelens tjenestesteder og andre offentlige virksomheter vil ikke bli vurdert.

Kriterier for å søke

Ordinære frivillighetsmidler

 • Investeringer og tiltak som legger til rette for aktiviteter som ivaretar bydelens fysiske miljø og bidrar til dugnadsinnsats
 • Tiltak og aktiviteter som legger til rette for og bidrar til kulturopplevelser som fremmer sosialt fellesskap og deltakelse blant bydelens beboere
 • Alle søkere må ha tilknytning til bydelen. Benytt bydelen sitt eget søknadsskjema for å søke. Søknaden skal inneholde beskrivelse av frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett.

VI gir vanligvis ikke støtte til drift eller lønn.

Strategisk partnerskap

 • Avtalen skal gi mulighet for å teste ut samskaping mellom bydelens tjenester og den frivillige organisasjonen og understøtte bydelens satsingsområder.
 • Avtalen skal være et virkemiddel til økt samarbeid og samhandling med bydelens innbyggere.
 • Organisasjonen må forplikte seg til å nå et felles mål sammen med bydelen og ha dette som en hovedsatsing i avtaleperioden.
 • Både bydel og organisasjon må oppnå merverdi.
 • Midlene skal brukes som plattform for utvikling av organisasjonen og dens tilbud eller for utvikling av nye tilbud. Midlene skal ikke brukes til arrangementer.

Krav om rapportering

Send regnskap og rapport for tiltaket som har fått tildelt midler til bydelen innen 15. januar. Gjør du ikke dette kan bydelen kreve midlene tilbake. For beløp over 100 000 kroner skal regnskapet være godkjent av lagets/organisasjonens revisor

Kontaktinformasjon

Kristin Tverberg
E-post: kristin.tverberg@bal.oslo.kommune.no

Slik søker du støtte til frivillig arbeid

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknaden

  Mottatt søknad blir registrert. Det blir ikke sendt bekreftelse på mottatt søknad.

 • 3Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av frivillighetsmidler blir behandlet i oppvekst- og kulturkomiteen. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 • 4Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteens vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt frivillighetsmidler publiseres i protokollen for møtet.

 • 5Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales etter vedtak og utbetalingsanmodning.

Klage

Klagefrist er tre uker fra mottatt vedtak.