Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene skal være med på å legge til rette for frivillig aktivitet i Bydel Nordstrand. 

Bydelsutvalget vil prioritere støtte til organisasjoner/tiltak som øker den frivillige innsatsen i tilknytning til folkehelse-, kultur- og trivselsfremmende formål for bydelens befolkning. Dette gjelder spesielt mennesker med funksjonsnedsettelser, ungdom, barn og eldre.

Kriterier for å søke

Søkere må lage budsjett for bruken av frivillighetsmidlene som skal vedlegges søknaden. Budsjettet skal omfatte alle kostnader knyttet til finansiering av hele tiltaket, og inneholde en fullstendig finansieringsplan. 

1. Kun budsjett kan lastes opp som vedlegg til søknaden. For all annen informasjon skal elektronisk søknadsskjemaet benyttes. Alle obligatoriske felter må fylles ut for at søknaden kan sendes inn.

2. Organisasjoner som søker tilskudd for flere tiltak skal levere separate søknader for hvert tiltak med egen prosjektbeskrivelse og spesifisert budsjett for både inntekts- og utgiftssiden. Organisasjonens ordinære budsjett skal ikke benyttes.

Krav om rapportering

Fristen for å rapportere for midler som er brukt i 2018, er 1. februar 2019.

Rapporteringsskjema for de som har mottatt midler i 2018.

Kontaktinformasjon

Asgeir Grongstad
E-post: asgeir.grongstad@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 906 73 508

Slik søker du frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand

  • 1Fyll ut søknaden

    Skjema for søknad om frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand. 

  • 2Legg ved relevante dokumenter

    Når du skal fylle inn tekst i skjemaet, må du ha alle relevante opplysninger for søknaden klare. Dette gjelder også relevante dokumenter som du trenger å legge ved. Årsaken er at du ikke kan mellomlagre, for så å fortsette neste dag.

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Motta svar

    Svar på søknaden om frivillighetsmidler kan forventes medio april søknadsåret.

Klage

Ved avslag på søknaden eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling og ikke i forhold til det skjønn som er utvist. Eventuell klage sendes Bydel Nordstrand og må være innsendt senest tre uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket.