Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Bomiljøtilskudd – Oslo sør-satsingen

Frist for å søke

1. oktober 2019.

Kort om tilskuddet

Formålet med tilskuddet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Tiltaket skal ha som formål å bidra til trivsel, sosial samhandling, kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø. Vi prioriterer tiltak som mange får glede og nytte av.

Tilskuddet kan brukes til både fysiske og sosiale tiltak. Dette kan være for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer.

Kriterier for søke

 • Tiltaket skal bidra til et bedre bomiljø og gi bomiljøet noe nytt.
 • Dere må dekke 50 prosent av totalkostnaden for tiltaket selv. Hvis dere har et særskilt behov, og kan vise regnskapsdokumentasjon, kan vi vurdere å dekke opp mot 70 prosent av totalkostnaden. Frivillig arbeid, vaktmestertjenester, materiell dere allerede har kjøpt og utgifter til kontordrift kan ikke være en del av budsjettutgiftene eller egenandelen.
 • Tiltaket skal utvikles sammen med dem tiltaket er for, slik at det blir noe folk ønsker seg.
 • Fysiske tiltak kan kun gjennomføres på deres egen eiendom, dersom det ikke finnes en samarbeidsavtale med grunneieren.
 • Søknader om tilskudd til studier/undersøkelser som har relevans for nærmiljø eller bomiljø generelt, må være forankret i bydelen.
 • Dersom prosjektet er avhengig av samarbeid med andre organisasjoner, skal det legges ved bekreftelse fra samarbeidende organisasjoner/samarbeidsavtale.
 • I større prosjekter som består av flere faser, må dere søke om tilskudd til én fase om gangen. Disse fasene kan for eksempel være mulighetsstudier, prosjektering/ planlegging og bygging/gjennomføring.
 • Hvis dere søker om tilskudd til et fysisk tiltak, må dere oppgi hvem som skal stå for drift og vedlikehold.
 • Dere må forskuttere kostnadene for tiltaket og får utgiftene refundert etter at rapporteringen er godkjent.

Vi gir ikke tilskudd til å dekke vedlikehold, løpende driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Vi gir heller ikke tilskudd til tiltak som allerede er startet opp, eller til drift av pågående sosiale aktiviteter. 

Hvem kan søke

 • Borettslag og sameier
 • Velforeninger
 • Beboerstyrer for kommunale gårder kan søke til sosiale tiltak og arrangementer
 • Andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer. Dette kan være frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielle formål.

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Her må tiltakene gjennomføres

Tiltakene det søkes midler til må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til innsatsområdene i områdeløft. I 2019 er dette områdene:

 • Holmlia syd
 • Bjørnerud

I tvilstilfeller er det bydelen som vurderer om tiltaket er innenfor området eller ikke.

Kontaktinformasjon og veiledning

Søkere oppfordres til å ta kontakt med lokal veileder i bydelen i utarbeidelsen av søknaden

Inger Aguilar
E-post: inger.aguilar@bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 990 03 877

 

Krav til rapportering

Når tiltaket er gjennomført må dere rapportere til oss. 

 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i juni 2018 er 1. juli 2019
 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i september 2018 er 1. november 2019
 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt i mai 2019 er 1. juni 2020
 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i oktober 2019 er 1. november 2020

Slik søker du

 • 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Hvis du søker om mer enn 50 % bomiljøtilskudd, må du begrunne dette og legge ved regnskapsdokumentasjon.
  • Dersom prosjektet er avhengig av samarbeid med andre organisasjoner, skal det legges ved bekreftelse fra samarbeidende organisasjoner/samarbeidsavtale.
  • Hvis fysiske prosjekter skal gjennomføres på andres eiendom, må du legge ved samarbeidsavtale/skriftlig tillatelse for bruk av eiendom.

  Vi behandler ikke søknader med manglende dokumentasjon. All dokumentasjon må følge søknaden, men det er mulig å ettersende opptil en uke etter innsending av søknad.  

 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for bomiljøtilskudd

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelese

  Alle søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad via din valgte e-postadresse.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles av Byrådsavdeling for byutvikling. Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering etter kriteriene til tilskuddet.

 • 3Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil dere bli varslet på oppgitt e-postadresse.

  • Du finner søknaden din og svaret fra oss i meldingsboksen på Min side.
  • Organisasjonen kan finne kopi av søknad og svar på søknad i meldingsboksen i Altinn.

  Vedtak fattes av byråd for byutvikling. Det forventes at vedtaket fattes innen 8 uker etter søknadsfrist. 

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.