Til innhold

Bomiljøtilskudd – Oslo sør-satsingen 2018

Frist for å søke

1. september 2018.

Kort om tilskuddet

Bomiljøtilskudd er en ordning i Oslo sør-satsingen 2018-2026. Målet med satsingen er varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter for å sikre at alle lokalområder er gode å bo og vokse opp i. Borettslag, sameier og velforeninger, samt andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke om bomiljøtilskudd for å gjennomføre fysiske eller sosiale tiltak i sine bomiljø.

Tilskuddsmottaker må normalt betale 50 prosent eller mer av det prosjektet koster. Tilskudd fra andre tilskuddsordninger kan inngå i egenandelen. Dugnadsarbeid, frivillig innsats og vaktmestertjenester kan ikke inngå som egenandel.

I særlige tilfeller kan det godtas en lavere egenandel enn 50 prosent dersom det kan begrunnes og dokumenteres ut fra økonomiske årsaker.

Kriterier for søke

Dette gjelder for tilskuddet

 • Du kan søke tilskudd til fysiske og/eller sosiale tiltak som bidrar til bedre bo- og oppvekstmiljø. Tilskudd kan også gis til informasjons- og kompetansehevende tiltak.
 • For å sikre at tiltakene er noe som folk ønsker, bruker og tar vare på, skal prosjektet utvikles i samarbeid med dem det skal komme til gode.
 • Det gis ikke støtte til å dekke ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter eller til å løse oppgaver som er pålagt ved lov.
 • Der prosjektet inneholder flere faser som f.eks. mulighetsstudie, prosjektering/planlegging, bygging/gjennomføring, må det søkes om tilskudd til én fase om gangen.
 • Som hovedregel innvilges det ikke tilskudd til prosjekter/prosjektfaser som er igangsatt eller er ferdigstilt før søknaden om bomiljøtilskudd er behandlet.

Hvem kan søke?

 • Borettslag, sameier, velforeninger og beboerstyrer for kommunale gårder.
 • Aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer, som frivillige/ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielt formål.

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Området det gjelder

Primært tildeles tilskudd til søkere innenfor delbydelene Bjørnerud og Holmlia syd. I særlige tilfeller vil søkere i andre deler av Søndre Nordstrand også kunne tildeles tilskudd.

Når får du pengene?

Søker legger ut for kostnadene til prosjektet og får utgiftene refundert etter godkjent tekst- og økonomirapportering. Dersom det er behov kan det avtales delutbetaling ved delrapportering.

Krav til rapportering

Når prosjektet er gjennomført må du sende inn tekst- og økonomirapport, senest 1.juli 2019. Hvis du mottar tilskudd vil du får tilsendt mer informasjon om hvordan du rapporterer.

Kontaktinformasjon

Inger Aguilar
E-post: inger.aguilar@bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 990 03 877

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelese

  Når søknadsfristen har gått ut vil alle søkere vil få svar på at vi har mottatt søknaden.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles av Byrådsavdeling for byutvikling. Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering etter kriteriene til tilskuddet.

 • 3Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed. Vedtak fattes av byråd for byutvikling.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen må du sende inn senest tre uker etter du har mottatt tildelingsbrev eller avslag.