Til innhold

Bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. september. 

Kort om tilskuddet

Bomiljøtilskudd kan gis til fysiske og sosiale tiltak som bidrar til bedre bo- og oppvekstmiljø. Tilskudd kan også gis til informasjons- og kompetansetiltak. 

Tilskuddsordningen er tilknyttet delprogram nærmiljø i Groruddalssatsingen, og skal bidra til delprogrammets målsetting: Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende. 

Hvem kan søke?

 • Boligselskaper (borettslag og sameier)
 • Velforeninger
 • Andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer. Dette kan være frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielt formål.

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Her må tiltakene gjennomføres

Tiltakene må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, innsatsområdene til Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner.

I 2017 er dette områdene:

 • Trosterud og Haugerud
 • Lindeberg
 • Linderud
 • Veitvet og Sletteløkka
 • Ammerud
 • Romsås
 • Haugenstua
 • Stovner sentrum/Fossum/Rommen
 • Vestli

Se Handlingsprogram for delprogram nærmiljø 2017 for mer informasjon om innsatsområdene (lenke). Ved tvilstilfeller vil den aktuelle bydelen ta stilling til om tiltaket faller innenfor det geografiske innsatsområdet eller ikke. 

Prosjektet skal utformes i samarbeid med beboerne/innbyggerne og være forankret i organisasjonen for å sikre lokalt eierskap.

Hvor mye kan du søke om?

Det er i utgangspunktet ingen rammer for hvor mye du kan søke om. Det er cirka 2 millioner kroner til fordeling i september. 

Normalt skal tilskuddsmottaker betale minst 50 prosent av det prosjektet koster. Tilskudd fra andre tilskuddsordninger kan inngå i egenandelen. Dugnadsarbeid, frivillig innsats og vaktmestertjenester kan ikke inngå som egenandel. 

Om prosjektet inneholder flere faser som for eksempel mulighetsstudie, prosjektering/planlegging, bygging/gjennomføring, må det søkes om tilskudd til en fase om gangen.

 • Det gis ikke støtte til å dekke ordinære drifts- eller vedlikeholdsutgifter eller til å løse kommunale/statlige oppgaver som er pålagt ved lov.
 • Som hovedregel innvilges det ikke tilskudd til prosjekter/prosjektfaser som er igangsatt eller er ferdigstilt før søknad om bomiljøtilskudd er behandlet. 

Når får du pengene?

Søker forskutterer kostnadene for prosjektet og får utgiftene refundert etter godkjent tekst- og økonomirapportering. Dersom det er behov kan det avtales delutbetaling ved delrapportering.

Krav til rapportering

Når prosjektet er gjennomført må du sende inn tekst- og økonomirapport. Om du mottar tilskudd vil du får tilsendt mer informasjon om hvordan du rapporterer i tilsagnsbrevet.  

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til kontaktpersonen i din bydel.

Bydel Alna

Bydel Bjerke

Bydel Grorud

Bydel Stovner

Slik søker du bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Bekreftelse på mottatt søknad og eventuelt tilbakemelding fra Byrådsavdeling for byutvikling.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles i Byrådsavdeling for byutvikling. Tilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering etter kriteriene i utlysningen.

 • 3Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed. Vedtak fattes av Byrådsavdeling for byutvikling.