Til innhold

Bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen 2018

Frist for å søke

1. oktober 2018.

Kort om tilskuddet

Bomiljøtilskudd er en ordning som skal bidra til bedre bo- og oppvekstmiljøer i Groruddalen. Borettslag, sameier og velforeninger, samt andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke.

Tilskuddsordningen er tilknyttet delprogram nærmiljø i Groruddalssatsingen, og skal bidra til delprogrammets målsetting: Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende. 

Hvor mye kan du søke om?

Det finnes cirka 1,6 millioner kroner til fordeling.

Normalt skal tilskuddsmottaker betale minst 50 prosent av det prosjektet koster. Tilskudd fra andre tilskuddsordninger kan inngå i egenandelen. Dugnadsarbeid, frivillig innsats og vaktmestertjenester kan ikke inngå som egenandel. I særlige tilfeller kan det godtas en lavere egenandel enn 50 % dersom årsaken/-e kan begrunnes og dokumenteres. 

Når får du pengene?

Søker legger ut for prosjektkostnadene og får utgiftene refundert etter godkjent tekst- og økonomirapportering. Dersom det er behov kan det avtales delutbetaling ved delrapportering.

Hvem kan søke?

 • Boligselskaper (borettslag og sameier)
 • Velforeninger
 • Beboerstyrer for kommunale leiligheter
 • Andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer. Dette kan være frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielt formål.

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Hva kan du søke om tilskudd til?

 • Du kan søke tilskudd til fysiske og/eller sosiale tiltak som bidrar til bedre bo- og oppvekstmiljø. Tilskudd kan også gis til informasjons- og kompetansehevende tiltak.
 • For å sikre at tiltakene er noe som folk ønsker, bruker og tar vare på, skal prosjektet utvikles i samarbeid med beboere og innbyggere. Prosjektet må også forankres i organisasjonen.
 • Det gis ikke støtte til å dekke ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter eller til å løse oppgaver som er pålagt ved lov.
 • Der prosjektet inneholder flere faser som f.eks. mulighetsstudie, prosjektering/planlegging, bygging/gjennomføring, må det som en hovedregel søkes om tilskudd til én fase om gangen.
 • Som hovedregel innvilges det ikke tilskudd til prosjekter/prosjektfaser som er igangsatt eller er ferdigstilt før søknaden om bomiljøtilskudd er behandlet.

Her må tiltakene gjennomføres

Tiltakene må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, innsatsområdene til Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Det kan også søkes tilskudd til tiltak som ligger innenfor avsluttede områdeløftområder.  I 2018 er dette områdene:

 • Trosterud og Haugerud
 • Lindeberg
 • Linderud
 • Veitvet og Sletteløkka
 • Ammerud
 • Romsås
 • Haugenstua
 • Stovner sentrum/Fossum/Rommen
 • Vestli
 • Furuset (avsluttet områdeløftområde)

Ved tvilstilfeller vil den aktuelle bydelen ta stilling til om tiltaket faller innenfor det geografiske innsatsområdet eller ikke.

Krav til rapportering

Når prosjektet er gjennomført må du sende inn tekst- og økonomirapport. Endelig rapporteringsfrist er 1. oktober 2019.

Slik søker du bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Alle søkere vil etter fristens utløp motta bekreftelse på mottatt søknad. 

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles av Byrådsavdeling for byutvikling. Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering etter kriteriene i utlysningen.

 • 3Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed. Vedtak fattes av Byrådsavdeling for byutvikling.

  Kontakt bydelen for spørsmål

  Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Klage

Ifølge forvaltningsloven § 28 er tildelinger og avslag enkeltvedtak, og du kan derfor klage innen tre uker etter at du mottok svar. Klagen sendes til Byrådsavdeling for byutvikling.