Til innhold

Bente Borgens minnefond

Frist for å søke

Søknadsfristen er 30. april hvert år.

Kort om tilskuddet

Tildeling av inntil 50.000 kroner per år. Et styre satt sammen av ansatte i Enhet folkehelse og nærmiljø og valgte representanter fra brukere av enhetens tilbud behandler søknadene.

Kriterier for å søke

 • Brukere som mottar tjenester fra Enhet folkehelse og nærmiljø
 • Gruppe brukere fra treffstedet Hjørnesteinen
 • Risikoutsatte barn og unge som enheten har kontakt med. Det være seg barn som pårørende til psykisk syke foreldre eller unge mennesker med psykiske helseproblemer.
 • Minnefondet kan også søkes av frivillige organisasjoner som er knyttet til det psykiske helsefeltet.
 • Mange personer blant brukerne vil trenge assistanse og støtte til å gjennomføre
 • tiltak det søkes om. Midlene kan derfor dekke utgifter til følgesvenn for den aktuelle søker.

Krav om rapportering

Det er ingen krav om rapportering.

Kontaktinformasjon

Enhet for folkehelse og nærmiljø
Kontaktperson: Anne Usterud-Svendsen Hirsch
Telefon: 952 98 336
E-postadresse: anne.usterud-svendsen@bun.oslo.kommune.no

Slik søker du Bente Borgens minnefond

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Bekreftelse på mottatt søknad

  Du vil få en bekreftelse på mottatt søknad og skjema over manglende informasjon eller dokumentasjon.

 • 2Styret lager innstilling til vedtak, etter en skjønnsmessig vurdering ut fra kriteriene
 • 3Bydelsdirektør fatter endelig vedtak
 • 4Søker får skriftlig beskjed på resultat

Klage

Ingen klageadgang.