Til innhold

Bente Borgens minnefond

Frist for å søke

Søknadsfristen er 30. april hvert år.

Kort om tilskuddet

Vi deler ut inntil 60.000 kroner per år. Et styre satt sammen av ansatte i Seksjon for psykisk helse og valgte representanter fra brukere av enhetens tilbud, behandler søknadene.

Hvem kan søke?

  • Brukere som mottar tjenester fra Seksjon for psykisk helse
  • Gruppebrukere fra aktivitetshuset Hjørnesteinen
  • Risikoutsatte barn og unge som enheten har kontakt med. For eksempel barn som er pårørende til psykisk syke foreldre, eller unge mennesker med psykiske helseproblemer.
  • Frvillige organisasjoner som er knyttet til det psykiske helsefeltet .

Midlene kan brukes til å dekke utgifter til følgesvenn for aktuelle søkere ettersom mange av brukerne vil trenge assistanse og støtte til å gjennomføre tiltak man søker om støtte til. 

Krav om rapportering

Det er ingen krav om rapportering.

Kontaktinformasjon

Seksjon for psykisk helse
Kontaktperson: Anne Usterud-Svendsen Hirsch
Telefon: 952 98 336
E-postadresse: anne.usterud-svendsen@bun.oslo.kommune.no

Slik søker du Bente Borgens minnefond

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Bekreftelse på mottatt søknad

    Du vil få en bekreftelse på mottatt søknad og skjema over manglende informasjon eller dokumentasjon.

  • 2Styret lager innstilling til vedtak, etter en skjønnsmessig vurdering ut fra kriteriene
  • 3Bydelsdirektør fatter endelig vedtak
  • 4Søker får skriftlig beskjed på resultat

Klage

Ingen klageadgang.