Til innhold
Oslohelsa

Sosiale helsedeterminanter og sosiale ulikheter i helse

Med sosiale helsedeterminanter mener vi oppvekst, utdanning, arbeid, inntekt, sosiale relasjoner og boligforhold. Disse påvirkningsfaktorene har betydning for folkehelsen og sosiale ulikheter i helse i Oslo.

I Oslo er det store sosioøkonomiske forskjeller mellom bydelene. De østlige bydelene har i gjennomsnitt lavere utdanning og inntekt, lavere sysselsetting og høyere andel på uføretrygd sammenlignet med de vestlige bydelene. Samtidig er det slik at levealderen jevnt over er vesentlig lavere og helsetilstanden er langt dårligere på østkanten enn på vestkanten.

Befolkningssammensetning

Befolkningens sammensetning i en kommune har betydning for hvilke folkehelseutfordringer kommunen står overfor. I Oslo er det store variasjoner mellom bydelene både med hensyn til alderssammensetningen, levealder og innvandring.

Oslos har hatt sterk befolkningstilvekst de siste årene, og befolkningen kommer til å fortsette å vokse kraftig i årene framover. Det forventes flere innbyggere i alle aldersgrupper, men sterkest vekst forventes i antall eldre over 67 år. Det kommer til å ha konsekvenser for sykdomsbildet, fordi forekomst av sykdom øker med alder. Eldre har også ofte flere sykdommer samtidig.

Befolkningsframskrivningsstatstikk

Ved inngangen til 2014 var det bosatt 151 700 innvandrere og 45 900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo. Det er 31 prosent av folketallet i hovedstaden, og helseutfordringene deres er viktig for den samlede folkehelsen. Samtidig er innvandrerbefolkningen en meget sammensatt gruppe, og det er store helsemessige forskjeller mellom ulike innvandrergrupper.

Mer statistikk for innvandrererbefolkningen

Oppvekst

Omfanget av barnevernstilfeller kan være en indikasjon på sosiale problemer og uheldig trekk ved barns oppvekstsituasjon. Den totale andelen barn med barnevernstiltak i Oslo var 4,7 prosent i 2013, men det var store forskjeller mellom bydelene.

Barnevernsstatistikk

Det å oppleve skolemiljøet som belastende er blant de mest alvorlige risikofaktorene for ungdoms psykiske helse. I Oslo var det i 2012 om lag 8 prosent av elevene i 7. og 10. trinn som svarte at de har blitt mobbet på skolen de siste månedene. Det er noe variasjon mellom bydelene. Samtidig trives det store flertallet - 88 prosent - på skolen.

27 prosent av Oslos unge fullførte ikke videregående utdanning i 2012. I noen bydeler var det så mange som fire av ti som ikke fullførte. Dette er en stor folkehelseutfordring.

Utdanning påvirker levekår i bred forstand og derfor hvilke helsefremmende og helsebelastende omstendigheter en utsettes for. Samtidig kan frafall fra videregående utdanning være forårsaket av svak helse allerede i ungdomstiden.

Utdanning

Forventet levealder øker med utdanningslengde. Men resultatene i en ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at ulikheter i totaldødelighet mellom utdanningsgrupper i Norge for første gang siden 1960-tallet har begynt å flate ut for menn under 75 år. For kvinner i samme aldersgruppe øker denne ulikheten fortsatt.

Det er forskjeller i utdanningsnivå mellom bydelene i Oslo. Dette er en viktig forklaring på forskjellene i forventet levealder mellom bydelene.

Se statistikk over utdanningsnivå

Arbeid og trygd

Arbeid er i hovedsak gunstig for helsen, blant annet ved at det gir inntekt, man får brukt evnene sine og føler seg verdsatt, og til inkludering i samfunnet. Men det kan være forhold ved selve arbeidet og arbeidsmiljøet som medfører helsemessige belastninger; dette kan være ulike former for fysisk, kjemisk og psykososial eksponering på arbeidsplassen. Arbeidsledighet kan ha negative helsekonsekvenser pga. tap av tap av inntekt, selvrespekt, følelsen av inkludering i samfunnet.

Statistikk over sysselsetting og arbeidsledighet i Oslo

Personer i arbeidsfør alder som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet har jevnt over dårligere helsetilstand. Dette skyldes i hovedsak helserelatert seleksjon ut av arbeidsmarkedet. Både arbeidsavklaringspenger og uførepensjon er trygdeytelser som forutsetter at arbeidsevnen din er nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Det er store geografiske forskjeller i Oslo når det gjelder andel av befolkningen som mottar uførepensjon og arbeidsavklaringspenger. Muskel- og skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til uførepensjon, etterfulgt av psykiske lidelser.

Trygdestatstikk for Oslo

Inntekt

Det er en veletablert sammenheng mellom inntekt og helse og forventet levealder. Jo høyere inntekt, jo bedre helse, men helseforbedringen avtar ettersom inntekten øker. Det er store forskjeller i gjennomsnittsinntekt mellom ulike bydeler i Oslo.

Det å leve i en husholdning med vedvarende lav inntekt er en risikofaktor både for fysiske og psykiske helseproblemer.

Inntektsstatiskk for Oslo