Til innhold

Kommunehelsetjenestestatistikk

Kommunehelsetjenesten skal yte nødvendig helsehjelp til alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen.

Oppdatert: 15.01.2019

Kommunens primærhelsetjenester skal løse oppgaver innen forebyggende helsearbeid, diagnostikk og behandling, medisinsk rehabilitering, pleie og omsorg samt hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner.

Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen, herunder tilby en fastlegeordning.

Hvis du vil lese mer statistikk over legeårsverk, fysioterapiårsverk og tabeller om helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan du finne det i Oslo kommunes statistikkbank.

I publikasjonen «Årsstatistikk for bydelene» finner du mer detaljert statistikk for de enkelte årene

Fastleger

Kommunen inngår individuelle fastlegeavtaler med allmennleger. Antallet fastlegeavtaler som kommunen kan inngå, er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter. Bydelene må fortløpende vurdere kapasiteten hos fastlegene i tråd med befolkningsutviklingen, og opprette nye hjemler slik at befolkningens rett til fastlege ivaretas.

I Oslo kommune var det ved utgangen av 2017 til sammen 524 fastleger. Av disse hadde 166 fastleger åpne lister. Dette gir innbyggerne en reell mulighet til å velge fastlege. 

Fysioterapi

Den kommunale fysioterapitjenesten består av:

  • forebyggende virksomhet
  • behandling, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon

Deler av fysioterapitjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på langtidssykehjem, helsehus, i brukers hjem eller i omsorgsboliger, herunder til pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem.

Kommunen kan organisere fysioterapitjenesten ved enten å ansette fysioterapeuter i kommunale stillinger eller ved å inngå avtaler om driftstilskudd (driftsavtale) med fysioterapeuter som driver privat virksomhet.

Ved utgangen av 2017 hadde Oslo kommune 595 årsverk til fysioterapi i kommunehelsetjenesten. Omtrent 55 prosent av fysioterapiårsverkene i bydelshelsetjenesten utføres av privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd.

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har ansvar for:

  • svangerskaps- og barselomsorg
  • helsestasjonstjeneste til barn 0-5 år
  • skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole
  • helsestasjon for ungdom
  • helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom
  • helsestasjon for hørselshemmet ungdom

Helsedirektoratet har utarbeidet et anbefalt program for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og tjenesten når nesten alle byens småbarnsfamilier med forebyggende tiltak.

Ved utgangen av 2017 besto tjenesten av totalt 612 årsverk, hvorav 304 årsverk helsesøstre og 46 årsverk jordmødre.

ASSS

ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner, og består av kommunene Fredrikstad, Bærum, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon  (KS) utarbeider hvert år oversikter med tall og analyser av økonomi og styringsdata for for hver av de ti deltagerkommunene i ASSS. Her finner man også tall for kommunehelsetjenesten.

Se mer hos ASSS