Til innhold

Kommunehelsetjenestestatistikk

Kommunehelsetjenesten skal yte nødvendig helsehjelp til alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen.

Oppdatert: 21.09.2017

Kommunens primærhelsetjenester skal løse oppgaver innen forebyggende helsearbeid, medisinsk rehabilitering, pleie og omsorg, diagnostikk og behandling, i tillegg til hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. 

Kommunen har videre det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen, inkludert å tilby en fastlegeordning. Oslo kommune da individuelle fastlegeavtaler med allmennleger. Antallet fastlegeavtaler som kommunen kan inngå, er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter.

Hvis du vil lese mer statistikk over legeårsverk, fysioterapiårsverk og tabeller om helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan du finne det i Oslo kommunes statistikkbank

I publikasjonen «Årsstatistikk for bydelene» finner du mer detaljert statistikk for de enkelte årene

Fastleger

Fastlegene dekker det meste av legetjenestene ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten i bydelene. Bydelene må fortløpende vurdere kapasiteten hos fastlegene i tråd med befolkningsutviklingen, og opprette nye hjemler slik at befolkningens rett til fastlege ivaretas.

I Oslo kommune var det ved utgangen av 2016 til sammen 522 fastleger. Av disse hadde 198 åpne lister. Dette gir innbyggerne en reell mulighet til å velge fastlege. 

I diagrammet under ser vi andel åpne fastlegelister av antall fastlegeavtaler. Tallene er fordelt på årene 2014–2016, og oppgitt for samtlige ASSS-kommuner. ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner, og består av kommunene Fredrikstad, Bærum,Oslo, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Andel åpne fastlegelister av det totale antall fastlegeavtaler i ASSS-kommunene.Andel åpne fastlegelister av det totale antall fastlegeavtaler i ASSS-kommunene.

Fysioterapi

Den kommunale fysioterapitjenesten består av:

  • forebyggende virksomhet
  • behandling, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon.

Deler av fysioterapitjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på langtidssykehjem, helsehus, i brukerens hjem eller i omsorgsboliger. Dette inkluderer pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem.

Kommunen kan organisere fysioterapitjenesten ved enten å ansette fysioterapeuter i kommunale stillinger, eller ved å inngå avtaler om driftstilskudd (driftsavtale) med fysioterapeuter som driver privat virksomhet.

Ved utgangen av 2016 hadde Oslo kommune 583 årsverk til fysioterapi i kommunehelsetjenesten. Rundt 55 prosent av fysioterapiårsverkene i bydelshelsetjenesten utføres av privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd.

I diagrammet under ser vi antallet årsverk fysioterapeuter per 10 000 innbyggere. Tallene er oppgitt for alle ASSS-kommunene og fordelt på årene 2014–2016. I Oslo kommune var dette 8,7 i 2016. I 2016 hade Sandefjord færrest med 7,0 årsverk fordelt på 10 000 innbyggere, mens Drammen hadde flest med 10,6. Snittet for ASSS-kommunene var i 2016 8,6. 

Årsverk fysioterapeuter per 10 000 innbyggere i ASSS-kommuneneÅrsverk fysioterapeuter per 10 000 innbyggere i ASSS-kommunene

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har ansvar for:

  • svangerskaps- og barselomsorg
  • helsestasjonstjeneste til barn 0-5 år
  • skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole
  • helsestasjon for ungdom
  • helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom
  • samt helsestasjon for hørselshemmet ungdom.

Helsedirektoratet har utarbeidet et anbefalt program for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og tjenesten når nesten alle byens småbarnsfamilier med forebyggende tiltak. Ved utgangen av 2016 besto tjenesten av totalt 516 årsverk, hvorav helsesøstre sto for 281 årsverk, mens jordmødre sto for 39 årsverk. 

I diagrammet under vises antallet årsverk samlet sett i forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere i alderen 0–20 år. Tallene er oppgitt for alle ASSS-kommunene og fordelt på årene 2014–2016. Oslo kommune hadde 36,9 årsverk per 10 000 innbyggere under tjue år i 2016. Stavanger hadde færrest i 2016 med 27,3, mens Kristiansand hadde flest med 42,8. Snittet for ASS-kommunene var i 2016 på 32,7.

Årsverk til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger i alderen 0-20 år i ASSS-kommuneneÅrsverk til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger i alderen 0-20 år i ASSS-kommunene

Finn mer informasjon i ASSS-rapportene

ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner, og består av kommunene Fredrikstad, Bærum, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) utarbeider hvert år en hovedrapport og en kommunerapport for hver av deltagerkommunene i ASSS. Rapportene inneholder analyser av økonomi og styringsdata for de ti deltagerkommunene.

Du kan lese flere ASSS-rapporter hos KS 

Finn flere tall om kommunehelsetjenesten hos Oslo kommunes Statistikkbank