Til innhold
Miljøstatus

Bil- og kollektivtrafikk

Ved utgangen av 2018 var det registrert 258 439 personbiler i Oslo. Andelen nye biler øker; 33 prosent av Oslos bilpark var 3 år eller nyere i 2018. Til sammenligning utgjorde biler som var 3 år eller nyere 32 prosent av bilparken året før.

Andel biler mellom 11 og 15 år har gått ned fra 2017; for 2018 var andelen på 17,5 prosent mot 18,3 året før. Andelen biler mellom 16 og 20 år reduseres ytterligere fra året før; fra 8,6 til 8,0 prosent ved utgangen av 2018.

Biltrafikk

Trafikkmengden i bomringen i Oslo har holdt seg stabil de siste årene, med en nedgang i 2018. I 2018 var det i gjennomsnitt 231 698 biler som passerte bomringen inn mot Oslo per døgn, en nedgang fra 241 549 passeringer i 2017. Totalt sett er trafikken nå lavere enn i toppåret 2007, da det tilsvarende, i gjennomsnitt passerte 260 898 biler per døgn i én retning (inn mot Oslo).

Kollektivtrafikk

Antall kollektivreiser øker stadig for alle typer reisemidler. I 2018 ble det foretatt 289 millioner reiser i Oslo ifølge Ruter. Dette er en økning i antall reiser fra 2017 på 4,2 prosent.

T-bane er transportmiddelet som hadde flest kollektivreiser med 122 millioner reiser i Oslo i 2018. Videre reiste folk 106 og 51 millioner kollektivreiser med henholdsvis buss og trikk i 2018.

Siden 2010 har antall kollektivreiser økt med 39 prosent totalt i Oslo. Til sammenligning har befolkningsveksten i samme periode vært i overkant av 16 prosent.

 

Se statistikk om bil- og kollektivtrafikk i statistikkbanken
Akershus fylkeskommune har også publisert statistikk om emnet