Til innhold
Miljøstatus

Bil- og kollektivtrafikk

Ved utgangen av 2017 var det registrert 257 014 personbiler i Oslo. Andelen nye biler øker; 32 prosent av Oslos bilpark var 3 år eller nyere i 2017. Til sammenligning utgjorde biler som var 3 år eller nyere 30 prosent av bilparken året før.

Andel biler mellom 11 og 15 år har økt fra 2016; for 2017 var andelen på 18,3 prosent mot 17,9 året før. Andelen biler mellom 16 og 20 år gikk derimot ned fra 2016; fra 9,2 til 8,6 prosent ved utgangen av 2017.

Biltrafikk

Trafikkmengden i bomringen i Oslo har holdt seg stabil de siste årene. I 2017 var det i gjennomsnitt 241 549 biler som passerte bomringen inn mot Oslo per døgn, en nedgang fra 243 895 passeringer i 2016.

Totalt sett er trafikken nå lavere enn i toppåret 2007, da det tilsvarende, i gjennomsnitt passerte 260 898 biler per døgn i én retning (inn mot Oslo).

Kollektivtrafikk

Antall kollektivreiser øker stadig for nær alle typer reisemidler. Kun trikk og jernbane har hatt en liten nedgang fra 2016 til 2017. I 2017 ble det foretatt nær 278 millioner reiser i Oslo i følge Ruter. Dette er en økning i antall reiser fra 2016 på 6 prosent.

T-bane er transportmiddelet som hadde flest kollektivreiser med 118 millioner reiser i Oslo i 2017. Videre reiste folk 99 og 51 millioner kollektivreiser med henholdsvis buss og trikk i 2017.

Siden 2010 har antall kollektivreiser økt med 33,5 prosent totalt i Oslo. Til sammenligning har befolkningsveksten i samme periode vært i overkant av 12 prosent.

Se statistikk om bil- og kollektivtrafikk i statistikkbanken
Akershus fylkeskommune har også publisert statistikk om emnet