Til innhold
Miljøstatus

Areal og friområder

Oslos totale areal er 454 kvadratkilometer. Av dette utgjør Marka drøye 300 kvadratkilometer.

Tilgjengelighet til grøntarealer

Av de som bor i Oslo har 98 prosent av befolkningen mindre enn 300 meter til et grøntområde fra sitt bosted. Siden 2006 denne andelen økt. Dette er et resultat av politisk forankrede strategier for byutviklingen, som har medført at byens vekst har skjedd innenfor områder som allerede har en godt utviklet grønnstruktur. I tillegg har nyutviklede boligområder etablert nye grøntområder i takt med utbyggingen.

Se graf som viser tilgjengelighet til grøntarealer for beboere i Oslo (PDF 0,1 MB).

Se statistikk over tilgjengelighet til grøntområder 

Arealbruk

I statistikkbanken finnes det også tall om areal etter faktisk bruk og om fordelingen av arealformål i henhold til reguleringsplan. Tall fra 2014 viser at 90,5 kvadratkilometer er regulert til bebyggelse og anlegg i Oslo, mens 24,4 kvadratkilometer er regulert il samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Tilsvarende har 22,3 kvadratkilometer reguleringsformål knyttet til grønnstruktur, når areal innenfor markagrensen og areal dekket av vann er holdt utenfor.

I Oslo er 53,3 kvadratkilometer brukt til boligbebyggelse. Av dette er det Bydel Vestre Aker, Bydel Nordre Aker og Bydel Nordstrand som har mest areal med boligbebyggelse, med til sammen 22,53 kvadratkilometer. Det tilsvarer i overkant av 40 prosent av arealet brukt til boligbebyggelse i Oslo. Naturlig siden det er her det er mest frittliggende småhusbebyggelse.

Næring samt offentlig og privat tjenesteyting bruker også plass i Oslo, nærmere bestemt 11,4 kvadratkilometer per 2014. Bydel Alna har mest areal i bruk til dette formålet med 2,1 kvadratkilometer.

Se statistikk over arealbruk