Til innhold
Inntekt, levekår og sosiale forhold

Utdanningsnivå

Per 1. oktober 2016 hadde 53,3 prosent av Oslos befolkning i alderen 30 til 66 år en fullført høyskole- eller universitetsutdanning. Dette utgjorde i underkant av 184 000 personer. Nesten 80 000 av disse, eller 24 prosent av byens 30-66-åringer, hadde høyskole- eller universitetsutdanning av høyere nivå (mer enn 4 år).

Sammenlignet med Norge totalt har Oslo en høyt utdannet befolkning. Statistikk over utdanningsnivå for Norge (SSB) på samme tidspunkt viser at 39,3 prosent mellom 30 og 66 år hadde høyere ut­dan­ning, og 12,2 prosent i denne aldersgruppen hadde en høyere utdanning som var lengre enn 4 år.

Utdanningsnivået i Oslo er høyest i aldersgruppene 25-29 år og 30-39 år. Blant disse aldersgruppene er det 64 og 63,2 prosent som har fullført utdanning fra høyskole eller universitet. I aldersgruppen 30-39 år er det 32,5 prosent som har fullført utdanning på lavere nivå, og 30,7 prosent på høyere nivå (t.o.m. 4 år).

Utdanningsnivået varierer mellom bydelene. Bydelene med høyest utdanningsnivå er Vestre Aker og Nordre Aker. I både Vestre- og Nordre Aker har i underkant av 73 prosent i alderen 30 til 66 år høyere utdanning. Nordre Aker har imidlertid en litt høyere andel med høyere utdanning lengre enn 4 år enn Vestre Aker, henholdsvis 36,8 prosent mot 35,3 prosent. I bydelene Stovner og Grorud er andelen med høyere utdanning i alderen 30 til 66 år henholdsvis 28,4 og 33,4 prosent.

Se statistikk over byens utdanningsnivå i statistikkbanken