Til innhold
Inntekt, levekår og sosiale forhold

Trygd

I statistikkbanken finnes det tall relatert til flere typer trygdeytelser, som mottakere av barnetrygd, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger, grunn- og hjelpestønad, uføretrygd og alderspensjon.

NAV er kilde til all statistikk om trygd i statistikkbanken. Mer informasjon om de ulike trygdeytelsene finnes på nav.no.

Uføretrygd

Det var totalt 26 633 uføretrygdede i Oslo per 31.12.2018, en økning på 8 prosent fra året før. Sett i forhold til antall bosatte i aldersgruppen 40-59 år, var andelen uføretrygdede per 31.12.2018 totalt 8,3 prosent og henholdsvis 9,8 prosent blant kvinner og 7 prosent blant menn. Dette er en økning på 0,6 prosent. I bydelene Alna og Grorud er det høyest andel uføre i aldersgruppen 40-59 år med 14,1 og 13 prosent. I bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker er andelen henholdsvis 4,2, 4,8 og 4,9 prosent. Bydel Alna har hatt størst økning i andel uføre fra året før blant bydelene; en økning på 1,5 prosentpoeng i aldersgruppen 40-59 år.

Arbeidsavklaringspenger

Det var 15 666 personer som mottok arbeidsavklaringspenger i Oslo ved utgangen av desember 2018. Dermed fortsetter nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger fra tidligere år. Samme periode året før mottok 17 697 personer arbeidsavklaringspenger. Fordelt på kvinner og menn er andelen kvinner som mottar arbeidsavklaringspenger størst, med over 57 prosent per 31.12.2018. Andelen kvinner som mottar arbeidsavklaringspenger har økt svakt de siste årene.

Barnetrygd og kontantstøtte

Fra statistikken om barnetrygd kan man finne at blant barn og unge under 18 år bodde 14,7 prosent med enslig forsørger per 31.12.2018. Dette er en liten økning fra året før. Barna i ytre vest bor i langt større grad sammen med begge foreldre enn barna i indre øst. Andelen barn som bor med enslig forsørger varierte fra 10,1 prosent i Bydel Vestre Aker til 19,2 prosent i Bydel Gamle Oslo. 

Per desember 2018 ble det mottatt kontantstøtte for 1 635 barn. Andel barn med kontantstøtte i Oslo ved utgangen av 2016 var 20,3 prosent, dette var en nedgang fra 26,3 prosent fra 2016. Andel barn med kontantstøtte varierer mellom bydelene; i bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand er det høyest andel barn med kontantstøtte med henholdsvis 42,2, 38,3 og 36,5 prosent. I bydelene Vestre Aker, Ullern og Nordstrand er det lavest andel barn med kontantstøtte med henholdsvis 8,3, 9,5 og 12,1 prosent.

Se statistikk om trygd i statistikkbanken.