Til innhold

Trygd

I statistikkbanken finnes det tall relatert til flere typer trygdeytelser, som mottakere av barnetrygd, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger, grunn- og hjelpestønad, uføretrygd og alderspensjon.

NAV er kilde til all statistikk om trygd i statistikkbanken. Mer informasjon om de ulike trygdeytelsene finnes på nav.no.

Uføretrygd

Det var 24 664 uføretrygdede totalt i Oslo per 31.12.2017, en økning på 2,7 prosent fra året før. Sett i forhold til antall bosatte i aldersgruppen 40-59 år, var andelen uføretrygdede per 31.12.2017 totalt 7,8 prosent og henholdsvis 9,1 prosent blant kvinner og 6,6 prosent blant menn. Dette er på det samme nivået som året før. I bydelene Alna, Stovner og Grorud er det høyest andel uføre i aldersgruppen 40-59 år med rundt 12 prosent. I bydelene Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker er andelen henholdsvis 3,9, 4,3 og 4,4 prosent. Bydel Grorud har hatt størst økning i andel uføre fra året før blant bydelene; en økning på 0,7 prosentpoeng i aldersgruppen 40-59 år.

Arbeidsavklaringspenger

Det var 17 697 personer som mottok arbeidsavklaringspenger i Oslo ved utgangen av desember 2017. Dermed fortsetter nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger fra tidligere år. Samme periode året før mottok 18 376 personer arbeidsavklaringspenger. Fordelt på kvinner og menn er andelen kvinner som mottar arbeidsavklaringspenger størst, med over 57 prosent per 31.12.2017. Andelen kvinner som mottar arbeidsavklaringspenger har økt svakt de siste årene.

Barnetrygd og kontantstøtte

Fra statistikken om barnetrygd kan man finne at blant barn og unge under 18 år bodde litt over 14,2 prosent med enslig forsørger per 31.12.2017. Dette er en nedgang fra 15 prosent året før. Barna i ytre vest bor i langt større grad sammen med begge foreldre enn barna i indre øst. Andelen barn som bor med enslig forsørger varierte fra 9,4 prosent i Vestre Aker til 19,2 prosent i Gamle Oslo. 

Per desember 2016 ble det mottatt kontantstøtte for 2 183 barn. Andel barn med kontantstøtte i Oslo ved utgangen av 2016 var 26,3 prosent, dette var en nedgang fra 29,6 prosent året før. Andel barn med kontantstøtte varierer mellom bydelene; i bydelene Stovner, Alna og Grorud er det høyest andel barn med kontantstøtte med henholdsvis 59, 50 og 48 prosent. I bydelene Nordre Aker, Nordstrand og Sagene er det lavest andel barn med kontantstøtte med henholdsvis 12, 13 og 14 prosent.

Se statistikk om trygd i statistikkbanken.