Til innhold

Sosialtjenestestatistikk

Sosialtjenesten skal arbeide for å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og forebygge sosiale problemer. Tjenesten skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse, og kan bistå den enkelte med råd, veiledning og praktisk bistand, boligtiltak, aktiviserings- og kvalifiseringstiltak, bistand i forbindelse med rusmisbruk, og økonomisk sosialhjelp.

Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpen. Store deler av sosialtjenesten er i Oslo organisert som en del av NAV-kontorene i bydelene. 

Tabellen nedenfor viser noen nøkkeltall for sosialtjenesten i Oslo-budsjettet.

Nøkkeltall for sosialtjenesten
Noen nøkkeltall for sosialtjenesten i Oslo-budsjettet2012201320142015
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp17 31717 75018 62019 168
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet2698267726562602
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år3,93,94,04,1
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år3,84,04,14,0
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)52 74156 97560 20364 157
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)5,75,96,06,0
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer45,646,847,948,5

Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse som gis når alle andre muligheter er prøvd. Etter en jevn nedgang fra 2009 til 2012, var det i 2013 igjen en oppgang i antall mottakere.  Denne oppgangen har fortsatt i 2014 og 2015, men økningen er noe lavere i 2015 med 2,9 % flere mottakere mot en økning på 4,9 % året før. Det er en økning i brutto utbetalt beløp på 6,6 % fra 2014 til 2015, noe høyere enn økningen året før med 5,7 %. De øvrige størrelsene i tabellen er forholdsvis stabile i 2015 i forhold til 2014. Av samtlige mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av 2015, var det i underkant av 55 prosent som hadde sosialhjelpen som sin viktigste inntekt siste gang de mottok hjelpen. 

Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad er et heltids, arbeidsrettet program for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og som står uten eller har svært begrensede rettigheter til ytelser i folketrygden. Programmet kan vare i inntil 2 år. Totalt hadde i overkant av 2600 personer deltatt i programmet løpet av 2015, en nedgang på 2 % fra 2014. I løpet av året var det om lag 890 deltakere som fullførte eller avsluttet sitt program planmessig, snaut 90 som droppet ut og om lag 20 som flyttet ut av kommunen. Ved utgangen av 2015 var det om lag 1600 deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Resultatene av programmet framkommer av tabellen nedenfor, som viser at om lag 63 prosent av de som fullførte programmet gikk til arbeid eller utdanning.

Tabellen nedenfor viser noen størrelser fra ASSS-nettverket for sosialtjenesten: 
(ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner)

Indikatorer for sosialtjenesten
ASSS - noen indikatorer for sosialtjenestenOslo 2015Snitt ASSSLaveste verdi ASSSHøyeste verdi ASSS
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten* pr innbygger 18-66 år6852442034696852
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år4,05,53,16,9
Brutto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp pr mottaker61 69749 43143 58361 697
Andel deltakere som gikk til arbeid/utdanning etter fullført KVP63,354,519,075,0

* Sosialtjenesten omfatter i denne sammenhengen Kostra-kategoriene F242, 243, 273, 276 og 281

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 18-66 år er høyere i Oslo enn i de øvrige ASSS-kommunene. I tillegg til råd, veiledning, oppfølging og forebygging, og utgifter til økonomisk sosialhjelp, omfatter sosialtjenesten i denne sammenhengen også utgifter til rusomsorg, kvalifiseringsprogrammet og andre arbeidsrettede tiltak i kommunal regi. Det høye nivået må sees i sammenheng med at Oslo har det klart høyest beregnede utgiftsbehovet for sosialtjenesten pr innbygger i statens inntektssystem for kommunene, der Oslo ligger på 171 prosent av landsgjennomsnittet, mens ASSS-kommunene samlet ligger på 131 prosent.  

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til alle innbyggere i samme aldersgruppe er den nest laveste blant ASSS-kommunene, og gjenspeiler et fokus på å unngå at ungdom innleder et klientforhold til sosialtjenesten, og at de i stedet får hjelp til å skaffe arbeid eller fortsette skolegang.

Oslo har klart høyere brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Dette utgiftsnivået avhenger av flere forhold, inkludert gjennomsnittlig stønadslengde, husstandsstørrelse og kostnadsnivået lokalt. I Oslo var økningen i brutto driftsutgift nominelt på i 4,7 % fra 2014 til 2015. Gjennomsnittlig økning for ASSS-kommunene som helhet var 2,3 % nominelt, etter en vekst på 1,8 % året før.

Andelen deltakere som går til arbeid eller utdanning etter fullført kvalifiseringsprogram er en viktig resultatindikator for sosialtjenesten. Oslo kommune har i flere år ligget over gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Du finner flere tall i statistikkbanken