Til innhold

Barnevernsstatistikk

Barneverntjenestens oppgave er å gi hjelp til barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

Hjelpen kan være råd og veiledning, ulike tiltak i hjemmet eller et omfattende omsorgstilbud utenfor hjemmet. Som oftest gis det hjelpetiltak til barnet og/eller foreldrene i hjemmet. Alle tiltak som iverksettes skal ta utgangspunkt i hva som vurderes å være til barnets beste. Formålet er å gi hjelp til rett tid, og at barnet skal få en trygg og kjærlig oppvekst.

Hovedmålgruppa for barneverntjenesten er barn og unge i alderen 0-17 år. Ungdom med tiltak når de fyller 18 år, kan fortsette med tiltak til de fyller 23 år.

Barneverntjenestens arbeid begynner når de mottar en melding hvor noen er bekymret for et barn. Barneverntjenesten skal innen en uke besluttet om meldingens innhold gir grunnlag for å iverksette en undersøkelse. Undersøkelsen skal belyse om det er grunnlag for å foreslå tiltak. Dette gjøres gjennom å snakke med barnet, foreldrene og andre relevante personer og instanser. Undersøkelse skal som hovedregel være avsluttet innen 3 måneder. 

De fleste tiltak i barnevernet er frivillige hjelpetiltak, som krever samtykke både fra foreldrene og barnet selv. Mer enn 8 av 10 av de som har tiltak i barnevernet mottar frivillige hjelpetiltak.

Barnevernet i bydelene
Nøkkeltall for barnevernet i bydelene20132014201520162017
Antall meldinger til behandling5 7346 1746 3997 0516893
Andel av meldingene som førte til undersøkelse80 %76 %85 %88 %90 %
Barn med hjelpetiltak per 31.123 1322 9253 0183 1543 243
Barn med omsorgstiltak per 31.12722743752755756
Barn med tiltak i alt i løpet av året5 8305 6075 6945 9246 019
Barn med tiltak i løpet av året per innbygger 0-17 år4,7 %4,4 %4,4 %4,5 %4,5 %
Ansatte
Årsverk i alt i det kommunale barnevernet (byomfattende inkl.)598,8615,8633,8649,9684,2
Barn i barnevernet* per årsverk14,814,715,516,216,0
Barn i alderen 0-17 år per årsverk i barnevernet209207204202193
* Barn i barnevernet er definert som barn med undersøkelse eller tiltak.

Dekningsgrader

Antall meldinger til barneverntjenestene i Oslo har økt kraftig fra 2013 til 2016, og gikk litt ned i 2017. Andelen av meldingene som går til undersøkelse har også økt. Antall barn med tiltak i løpet av året per innbygger 0-17 år ligget stabilt rundt 4,5 % selv om antall meldinger til barnevernet har økt..

Antallet barn med hjelpetiltak ved utgangen av året har vært forholdsvis stabilt, men har økt noe. Antallet barn under omsorg har økt noe fram til 2016 etterfulgt av en liten nedgang. Målt mot antall innbyggere i aldersgruppa 0-17 år, utgjorde de 756 barna fra Oslo som var under barnevernets omsorg ved utgangen av 2017 kun 0,57 % av alle barn i Oslo.
 
Fra 1995 har vært en betydelig økning i antall barn med tiltak, og økningen dreier seg om barn med hjelpetiltak. Selv i en periode hvor antall barn i alderen 0-17 år har økt med 40.000, har antallet barn under barnevernets omsorg omtrent ikke steget. Selv om barnevernet hjelper et økende antall barn og dets familier øker ikke antallet tilfeller hvor barnevernet overtar omsorgen for barn.

Ulikheter mellom bydelene

Antallet og andelen barn som har tiltak fra barnevernet varierer mellom bydelene i Oslo fordi behovet for barneverntjenester varierer. Barn som lever i lavinntektsfamilier får oftere hjelp fra barnevernet enn andre barn, og mange av dem bor sammen med bare en av foreldrene. I områder hvor det er et større innslag av familier med ulike levekårsutfordringer er det flere som får hjelp av barnevernet.

Bemanning

Antall årsverk i barneverntjenestene, inklusive byomfattende oppgaver, har økt med 85 fra 2013 til 2017. Det er en vekst på 14 %. Antall barn med enten undersøkelse eller tiltak har økt noe mer. Veksten i antall barn i alderen 0-17 år har imidlertid vært moderat, slik at antall barn i målgruppa for barnevernet per ansatt i barnevernet er lavere i 2017 enn i 2013.

Sammenlikning med andre kommuner

ASSS er et KS-ledet nettverk og består av de ti største kommunene i landet. Det er en viss variasjon mellom kommunene, men det har ofte stor nytteverdi å sammenligne tall og utvikling i egen kommune med nettverket samlet.

Indikatorer for barnevern
Oslo 2016ASSS 2016Oslo 2017ASSS 2017
Antall meldinger til behandling*702917 2986 893 17 298
Andel av meldingene som førte til undersøkelse*89 %85 %90 %85 %
Barn med hjelpetiltak per 31.12.3 1548 2963 243 8 296
Barn med omsorgstiltak per 31.12.7752 4687562 468
Barn med tiltak i alt i løpet av året5 92415 7056 01915 705
Barn med tiltak i løpet av året per innbygger 0-17 år4,5 %4,2 %4,6 %4,2 %
Ansatte
Årsverk i alt i det kommunale barnevernet649,92 078,8684,22 078,8

* Det mangler tall for 2016 for antall innbyggere 0-17 år i nettverket samlet grunnet sammenslåing av kommuner med virkning fra 2017.

Oslo hadde en svak reduksjon i antall meldinger fra 2016 til 2017 (- 2,2 %), mens ASSS samlet hadde en svak vekst (+ 1,4 %) Andelen av meldingene som gikk til undersøkelse er noe høyere i Oslo enn i ASSS-kommune totalt. 

Veksten i antall årsverk i Oslo fra har vært sterkere enn i nettverket samlet fra 2016-2017. Nær halvparten av veksten i antall stillinger i ASSS samlet kom i Oslo.

Barn med tiltak i løpet av året utgjør en litt større andel av barna i alderen 0-17 år i Oslo enn i nettverket samlet. 

Mer om barnevernstatistikk i statistikkbanken