Til innhold

Befolkningsframskrivninger

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Oslo kommune lager befolkningsframskrivinger hvert år. Sist publisert, oktober 2017. For hele Oslo by utarbeides framskrivinger i tre alternativer (mellom, lav og høy). Tidsperspektivet for årets framskriving er 2018-2040. For bydelene presenteres det befolkningstall frem til 2028 i ett alternativ (mellomalternativet).

Befolkningsframskrivingene blir laget i modellverktøyet «Kompas». Framskrivingene gir et anslag på hvor mange mennesker det kan komme til å bo i Oslo i årene fremover, gitt en rekke forutsetninger. Befolkningsframskrivinger er beheftet med betydelig usikkerhet og generelt kan man si at usikkerheten øker jo lengre ut i tid og jo mindre område man fremskriver. 

Fortsatt sterk vekst

Per 1.1.2017 hadde Oslo 666 759 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning i Oslo på om lag 854 000 i 2040, i mellomalternativet. Det er noe lavere enn i fjor, da anslaget var 890 000. Det forventes med andre ord fortsatt en betydelig befolkningsvekst i Oslo på tross av en forventning om lavere netto innflytting i årets framskriving. Fødselsoverskuddet, dvs. fødte minus døde, er det som bidrar mest til den forventede veksten og anslagene i framskrivingen gir økt fødselsoverskudd utover i perioden.

Forutsetninger for befolkningsframskrivningen

En framskriving baserer seg på historien, i all hovedsak baseres det på statistikk fra de siste fem årene. I tillegg legges det til grunn en rekke for­ut­setninger for utvikling av flytting, fruktbarhet, dødelighet og boligbygging.

I årets framskriving legges det til grunn en lavere nettoflytting til Oslo, sammenlignet med framskrivingen i fjor. Det legges videre til grunn en noe lavere fruktbarhet i starten av perioden, mens mot slutten av framskrivingsperioden er forutsetningen om fruktbarhet som i fjor. Når det gjelder dødssannsynlighetene så er de også noe nedjustert.

Anslaget for boligbygging er en del høyere i starten av perioden i årets framskriving i forhold til i fjorårets. Årsaken til det, er det høye antallet boliger som per nå er under bygging i Oslo. 

For mer utfyllende beskrivelse av forutsetningene, se Notat om befolkningsframskrivingen 2018-2040 (PDF).

Befolkningsutviklingen etter alder

I perioden 2017-2040 forventes det en vekst på drøye 28 prosent for Oslo totalt. Sterkest vekst forventes det blant de eldste med om lag en dobling av antall personer i alderen 80 år og eldre, fra 2017-2040. Dette skyldes de store etterkrigskullene som etter hvert blir gamle.

Barnebefolkningen vil også vokse i framskrivingsperioden, men påvirkes av nedgangen i fruktbarhet de siste årene. Sammen med aldersgruppen 19-49 år forventes det svakest vekst i aldersgruppen 6-15 år. For disse aldersgruppene forventes det en vekst i perioden 2017-2040 på i overkant av 20 prosent.

Befolkningsutvikling etter byområder

I statistikkbanken presenteres det tall på bydeler for perioden 2017-2028.

Alle bydeler vil få vekst frem mot 2028. Hvor veksten kommer avhenger blant annet av boligbyggingen og utviklingen i flyttemønsteret. I første del av perioden forventes det fortsatt bygging av mange boliger i indre øst, mens det mot slutten av perioden forventes mindre boligbygging i indre by (bydel 1-5) og mer i ytre by (bydel 6-15).

Gitt forutsetningene i årets befolkningsframskriving forventes en total befolkningsvekst i Oslo i perioden 2017-2028 på ca. 13,6 prosent. I denne perioden forventes det sterkest vekst i indre by øst med 17,5 prosent og i ytre vest med drøye 15 prosent. Lavest vekst forventes det i ytre sør med en forventning om i underkant av 10 prosents vekst i perioden, gitt forutsetningene.

Nærmere gjennomgang av forutsetninger og resultater finnes i «Notat om befolkningsframskrivningen 2018-2040»

Tabeller med framskrevne tall finnes i statistikkbanken