Til innhold

Befolkningsframskrivninger

Oslo kommune lager befolkningsframskrivinger hvert år. Sist publisert, oktober 2017. For hele Oslo by utarbeides framskrivinger i tre alternativer (mellom, lav og høy). Tidsperspektivet for årets framskriving er 2018-2040. For bydelene presenteres det befolkningstall frem til 2028 i ett alternativ (mellomalternativet).

Befolkningsframskrivingene blir laget i modellverktøyet «Kompas». Framskrivingene gir et anslag på hvor mange mennesker det kan komme til å bo i Oslo i årene fremover, gitt en rekke forutsetninger. Befolkningsframskrivinger er beheftet med betydelig usikkerhet og generelt kan man si at usikkerheten øker jo lengre ut i tid og jo mindre område man fremskriver. 

Fortsatt sterk vekst

Per 1.1.2017 hadde Oslo 666 759 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning i Oslo på om lag 854 000 i 2040, i mellomalternativet. Det er noe lavere enn i fjor, da anslaget var 890 000. Det forventes med andre ord fortsatt en betydelig befolkningsvekst i Oslo på tross av en forventning om lavere netto innflytting i årets framskriving. Fødselsoverskuddet, dvs. fødte minus døde, er det som bidrar mest til den forventede veksten og anslagene i framskrivingen gir økt fødselsoverskudd utover i perioden.

Forutsetninger for befolkningsframskrivningen

En framskriving baserer seg på historien, i all hovedsak baseres det på statistikk fra de siste fem årene. I tillegg legges det til grunn en rekke for­ut­setninger for utvikling av flytting, fruktbarhet, dødelighet og boligbygging.

I årets framskriving legges det til grunn en lavere nettoflytting til Oslo, sammenlignet med framskrivingen i fjor. Det legges videre til grunn en noe lavere fruktbarhet i starten av perioden, mens mot slutten av framskrivingsperioden er forutsetningen om fruktbarhet som i fjor. Når det gjelder dødssannsynlighetene så er de også noe nedjustert.

Anslaget for boligbygging er en del høyere i starten av perioden i årets framskriving i forhold til i fjorårets. Årsaken til det, er det høye antallet boliger som per nå er under bygging i Oslo. 

For mer utfyllende beskrivelse av forutsetningene, se Notat om befolkningsframskrivingen 2018-2040 (PDF).

Befolkningsutviklingen etter alder

I perioden 2017-2040 forventes det en vekst på drøye 28 prosent for Oslo totalt. Sterkest vekst forventes det blant de eldste med om lag en dobling av antall personer i alderen 80 år og eldre, fra 2017-2040. Dette skyldes de store etterkrigskullene som etter hvert blir gamle.

Barnebefolkningen vil også vokse i framskrivingsperioden, men påvirkes av nedgangen i fruktbarhet de siste årene. Sammen med aldersgruppen 19-49 år forventes det svakest vekst i aldersgruppen 6-15 år. For disse aldersgruppene forventes det en vekst i perioden 2017-2040 på i overkant av 20 prosent.

Befolkningsutvikling etter byområder

I statistikkbanken presenteres det tall på bydeler for perioden 2017-2028.

Alle bydeler vil få vekst frem mot 2028. Hvor veksten kommer avhenger blant annet av boligbyggingen og utviklingen i flyttemønsteret. I første del av perioden forventes det fortsatt bygging av mange boliger i indre øst, mens det mot slutten av perioden forventes mindre boligbygging i indre by (bydel 1-5) og mer i ytre by (bydel 6-15).

Gitt forutsetningene i årets befolkningsframskriving forventes en total befolkningsvekst i Oslo i perioden 2017-2028 på ca. 13,6 prosent. I denne perioden forventes det sterkest vekst i indre by øst med 17,5 prosent og i ytre vest med drøye 15 prosent. Lavest vekst forventes det i ytre sør med en forventning om i underkant av 10 prosents vekst i perioden, gitt forutsetningene.

Nærmere gjennomgang av forutsetninger og resultater finnes i «Notat om befolkningsframskrivningen 2018-2040»

Tabeller med framskrevne tall finnes i statistikkbanken