Til innhold
Befolkning

Befolkningsframskrivninger

Per 1.1.2019 hadde Oslo 681 071 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning på om lag 839 000 i 2040 (mellomalternativet).

Oslo kommune lager befolkningsframskrivinger hvert år. Sist publisert i oktober 2019. For hele Oslo by publiseres det framskrivinger i tre alternativer (mellom, lav og høy) med et tidsperspektiv 2020-2040, i statistikkbanken. For bydelene presenteres det tall fram til 2030, i ett alternativ (mellom).

Befolkningsframskrivingene blir laget i modellverktøyet «Kompas». Framskrivingene gir et anslag over hvor mange mennesker det kan komme til å bo i Oslo i årene fremover, gitt en rekke forutsetninger. Befolkningsframskrivinger er beheftet med betydelig usikkerhet og generelt kan man si at usikkerheten øker jo lengre ut i tid og jo mindre område man framskriver.

Fortsatt vekst i Oslo

Per 1.1.2019 hadde Oslo 681 071 innbyggere. Gitt forutsetningene i årets framskriving forventes det en befolkning på om lag 839 000 i 2040 (mellomalternativet). Det er litt høyere enn i fjor, da anslaget var 833 000. Det forventes fortsatt en betydelig befolkningsvekst i Oslo i årene som kommer. Fødselsoverskuddet, dvs. fødte fratrukket døde, er det som bidrar mest til den forventede veksten.

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen

En framskriving tar utgangspunkt i historien, og i hovedsak baseres beregningene på statistikk fra de siste fem årene. I tillegg legges det til grunn en rekke forutsetninger om bl.a. utviklingen i flytting, fruktbarhet, døde og boligbygging.

Hovedlinjene i de demografiske forutsetningene er som i fjor, men det er gjort noen mindre justeringer for å fange opp siste års endringer.

I Befolkningsframskrivingene for Oslo 2019 (PDF 0,8MB) finner du mer utfyllende beskrivelse av forutsetningene for befolkningsframskrivingen.

Befolkningsutviklingen etter alder

Fra 2019-2040 forventes det en samlet vekst for Oslo på om lag 23 prosent, gitt forutsetningene i mellomalternativet. Sterkest vekst forventes det blant de over 80 år, med om lag en dobling fra 2019 til 2040. Dette skyldes at dagens befolkning i disse aldersgruppene er de små mellomkrigskullene, mens det etter hvert er de store etterkrigskullene som blir gamle.

Barnebefolkningen forventes også å vokse i perioden 2019-2040, men utviklingen påvirkes av nedgangen i fruktbarheten de siste årene.

Befolkningsutviklingen etter byområder

I statistikkbanken presenteres det framskrevne tall for bydeler for perioden 2020-2030. Alle bydeler forventes å få vekst i perioden 2019-2030. Fordelingen av veksten avhenger blant annet av boligbyggingen og utviklingen i flyttemønsteret. I første del av perioden forventes det fortsatt bygging av mange boliger i indre øst, mens det mot slutten av perioden forventes mindre boligbygging i indre by og mer i ytre by.

Nærmere beskrivelse av forutsetninger og resultater finnes i Befolkningsframskrivingene for Oslo 2019 (PDF 0,8MB)

Tabeller med framskrevne tall finnes i statistikkbanken