Til innhold

Skole og voksenopplæring

I 2015 har det vært en vekst i antall elever på 1857 i grunnskolen og 133 i videregående skoler i forhold til 2014. Elevtallsprognosene viser en samlet forventet elevtallsøkning i Oslo kommune på omtrent 10 600 elever fram mot 2025, fordelt på 9 000 i grunnskolen og 1 600 i videregående skoler.

Veksten i antall årsverk har primært kommet i grunnskolen og aktivitetsskolen, hvor elevtallsveksten er størst. Andelen elever som har fullført og bestått alle sine fag i opplæringsåret 2013/2014 viser en forbedring fra 74,9 prosent til 77,2 prosent, det vil si en økning på 2,3 prosentpoeng i 2014 i forhold til opplæringsåret 2012/2013. Frafallet ved videregående skoler i Oslo skoleåret 2014/2015 er 3,1 prosent. Fullført og bestått inkluderer de elevene på et gitt trinn som både har fullført hele skoleåret, samt bestått i alle fag. Frafall inkluderer de elevene som har sluttet på skolen mellom 1. oktober og skoleslutt, uten å begynne på en ny skole.

Osloskolen skal være trygg for elever og ansatte. Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt i Osloskolen. En mobbefri skole er målet og samtidig en kontinuerlig utfordring. Det har vært en forbedring i elevundersøkelsene på resultatene for mobbing hvert år siden 2011. I 2011 svarte 91,0 prosent "ikke i det hele tatt" eller en "sjelden gang" på spørsmålet "Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?". I 2014 var tilsvarende tall 95,1 prosent. 

Det er en stabil vekst i deltagelsen i Aktivitetsskolene over flere år. Deltagelsen økte fra 74 prosent i 2012 til 77 prosent i 2015. Det er i denne sammenheng også interessant å se utviklingen ved de to aktivitetsskolene det er innført gratis kjernetid. Deltakelsen ved Tøyen aktivitetsskole har økt fra 27 prosent i 2012 til 97 prosent i 2015 for 1.-4. trinns elever. Tilsvarende tall ved Mortensrud aktivitetsskole er fra 30 prosent i 2012 til 89 prosent i 2015. 

Oslo kommune har som målsetting å øke antall lærlinger i egne etater og virksomheter. I 2014 var det 225 nye lærlinger i Oslo kommune mot 146 i 2013. Utdanningsetaten tegnet 54 nye lærekontrakter i 2014. Per 31.12.2014 hadde Utdanningsetaten arbeidsgiveransvaret for 90 aktive lærlinger. Andelen Oslo-lærlinger med ungdomsrett, som har inngått lærekontrakt, samt fullfører og består har økt fra 68 prosent i 2013 til 69,9 prosent i 2014. Andelen fag- og svenneprøver som er bestått, har økt fra 84,6 prosent i 2013 til 86 prosent i 2014. 

I Voksenopplæringen tilbys voksne over opplæringspliktig alder grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialundervisning. Tilsammen var 3 582 elever registrert aktive i disse tilbudene pr. 01.10.14. Samme dato var det i tillegg 4 003 deltagere aktive i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. 

Det er en generell økning i antall pedagogisk ansatte med bakgrunn i elevtallsvekst i Osloskolen. I grunnskolen og i voksenopplæringen er størstedelen av det pedagogiske personalet adjunkter. I videregående skole er lektorene i flertall. Det er flest kvinnelige pedagoger på alle nivåer, men forskjellene er mindre i videregående skole enn i grunnskolen og i voksenopplæringen.

Grunnskolepoeng

I 2018 fullførte 5 673 elever (ekskl. voksne) grunnskolen i Oslo. Elevenes resultater kan måles i grunnskolepoeng - elevens gjennomsnittskarakter multiplisert med 10. Karakterskalaen er 1-6. Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng i Oslo i 2018 var 42,1 - til sammenlikning var landsgjennomsnittet 41,7. Bydelene Ullern, Vestre- og Nordre Aker i ytre by vest hadde høyest gjennomsnittlig grunnskolepoeng med 45,6 (Ullern og Vestre Aker) og 46 (Nordre Aker) poeng. 

Se statistikk om grunnskolepoeng i statistikkbanken