Til innhold

Skole og voksenopplæring

I 2018 har det vært en vekst i antall elever på 480 i grunnskolen og 266 i videregående skoler i forhold til 2017.

Pedagogisk ansatte

Det er en generell økning i antall pedagogisk ansatte med bakgrunn i elevtallsvekst i Osloskolen. I grunnskolen og i voksenopplæringen er størstedelen av det pedagogiske personalet adjunkter. I videregående skole er lektorene i flertall. Det er flest kvinnelige pedagoger på alle nivåer, men forskjellene er mindre i videregående skole enn i grunnskolen og i voksenopplæringen.

Voksenopplæringen

I voksenopplæringen tilbys voksne over opplæringspliktig alder grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialundervisning.  Tilsammen var 3 916 deltakere registrert aktive i disse tilbudene pr. 01.10.18. I tillegg gir voksenopplæringen norsk og samfunnskunnskapsopplæring for innvandrere etter introduksjonsloven. Pr. 01.10.18 var det 3 851 deltagere aktive i dette tilbudet. 

Aktivitetsskolen

Det er en stabil vekst i deltagelsen i Aktivitetsskolene over flere år. Deltagelsen økte fra 74 prosent i 2012 til 82 prosent i 2017. Økningen har vært spesielt stor for mange av Aktivitetsskolene der det er innført gratis kjernetid. Deltakelsen ved Tøyen aktivitetsskole har økt fra 27 prosent i 2012 til 99 prosent i 2018 for 1.-4. trinns elever. Tilsvarende tall ved Mortensrud aktivitetsskole er fra 30 prosent i 2012 til 90 prosent i 2018. 

Grunnskolepoeng

I 2018 fullførte 5 673 elever (ekskl. voksne) grunnskolen i Oslo. Elevenes resultater kan måles i grunnskolepoeng - elevens gjennomsnittskarakter multiplisert med 10. Karakterskalaen er 1-6. Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng i Oslo i 2018 var 42,1 - til sammenlikning var landsgjennomsnittet 41,7. Bydelene Ullern, Vestre- og Nordre Aker i ytre by vest hadde høyest gjennomsnittlig grunnskolepoeng med 45,6 (Ullern og Vestre Aker) og 46 (Nordre Aker) poeng.

Se statistikk om skole og voksenopplæring i statistikkbanken