Til innhold
Barnehage, skole og høyere utdanning

Frafall i videregående opplæring

Andelen som ikke fullfører videregående opplæring innen fem år, varierer mye mellom bydelene i Oslo. Det var 5 482 elever som begynte på videregående skole i Oslo høsten 2012. Av disse var det 79 prosent som hadde fullført videregående skole etter fem år (sum av de som har fullført på normert tid og de som har fullført på mer enn normert tid). 
Andelen som ikke hadde fullført innen fem år var høyest i bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka med henholdsvis 33,8 og 30,4 prosent, og lavest i bydelene Nordre Aker og Vestre Aker med henholdsvis 13,8 og 11,5 prosent. 

784 elever begynte på videregående skole i 2012 med grunnskolepoeng lik 30 eller lavere. Av disse var det kun 32 prosent som hadde fullført videregående skole i 2017. Av de som begynte på videregående skole med 50 grunnskolepoeng eller mer var det tilnærmet 100 prosent fullføringsgrad etter fem år.

Se flere tall i statistikkbanken