Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Vollebekk – høyspentledning erstattes av jordkabel

Vollebekk – høyspentledning erstattes av jordkabel

Vi legger høyspentledning mellom Linderud transformatorstasjon og Bjerkedalen park i bakken. 

Faktaboks

  • Arbeidet starter 3. april 2018
  • Vi graver en grøft for jordkabel
  • Høyspentledningen mellom Linderud transformatorstasjon og Bjerkedalen tas ned
  • Arbeider med ny kabelendemast i Bjerkedalen park vil foregå i juli 2018
  • Planlagt ferdigstilling er i desember 2018

Hvorfor

Oslo kommune ønsker å utvikle Vollebekk til et aktivt og mangfoldig byområde med parker og friområder. Ved å legge jordkabel mellom Linderud transformatorstasjon og Bjerkedalen park, blir denne delen av området fritt for skjemmende luftledninger og master.

I tillegg gir endringen en bedre forbindelse mellom turveiene og parkene i området fra Bjerkedalen park i vest til Veitvetparken i øst.

Hvor

Vollebekk, på strekningen mellom Linderud transformatorstasjon og Bjerkedalen park.

Dette skal vi gjøre

Det skal graves en omkring syv meter bred og 500 meter lang kabelgrøft. Så snart kablene er lagt, fylles kabelgrøftene igjen og området settes tilbake i samme stand som før gravingen startet.

Ut over dette skal følgende synlige arbeid utføres:

  • Fjerne høyspentledninger og master mellom transformatorstasjonen og Bjerkedalen park
  • Sette opp ny innføringsmast ved transformatorstasjonen på Linderud
  • Sette opp ny kabelendemast ved Bjerkedalen
  • Oppføre et spolebygg i sørenden av trafostasjonen.

Vannfontene Bjerkedalen park

Bymiljøetaten vil sette opp en ny vannfontene i Bjerkedalen park i forbindelse med prosjektet. Denne blir klar for bruk vår/forsommer 2019 og blir stående rett vest for dagens mast i Bjerkedalen inntil stien her.

Hva skjer når

Anleggsstart er 3. april 2018. Planlagt ferdigstilling er i desember 2018.

Fra mast ved Linderud Trafo og østover vil det bli arbeider med midlertidig nedtaking av luftstrekk og oppsetting av ny mast fra april/mai til juli 2019. Dette vil i liten grad berøre naboer og brukerne av dette området.

Fremkommelighet i byggeperioden

Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det er til minst mulig belastning for naboer og gjennomreisende.

Anleggsområdet vil bli forskriftsmessig sikret og inngjerdet.

Turveien gjennom området kan ikke benyttes i anleggsperioden. Gående må benytte fortauene langs Statsråd Mathiesens vei. 

Kartet viser også de midlertidige traséene som etableres for å lette gangadkomsten for beboerne. Enkelte parkeringsplasser vil ikke kunne benyttes.

Det kan bli behov for omkjøringer sør for Statsråd Mathiesens vei. Omkjøringer vil bli skiltet. Det vil bli redusert fremkommelighet forbi Linderud transformatorstasjon i deler av anleggsperioden. 

Det må regnes med noe anleggstrafikk og støy.

Kontakt

Bymiljøetaten er byggherre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. 

Terje Espeland

E-post: terje.espeland@bym.oslo.kommune.no

Telefon Bymiljøetaten: 23482030