Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Utvikling av Årvolldammen og Hovinbekken

Utvikling av Årvolldammen og Hovinbekken

Vi ser på muligheter for Årvolldammen og Hovinbekken.

Hva er en konseptvalgutredning?

  • Offentlig utredning i tidlig fase av utvikling av byområde
  • Gjennomføres for å velge konsept før selve prosjektet starter
  • Skal analysere muligheter, strategier, krav og behov

Hva skjer med Årvolldammen?

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har bestemt at Årvolldammen skal på kort sikt bevares slik den er. Dette er basert på en oppdatert behovsanalyse fra 2018 og foreløpige funn i en revidert konseptvalgutredning (KVU).

Bymiljøetaten vil forsøke å fylle dammen med friskt bekkevann, i stedet for drikkevann. Dette skjer allerede sommeren 2018. For å sikre kvaliteten på badevannet, skal Bymiljøetaten teste badevannet i Årvolldammen i sommer på lik linje med andre badesteder i Oslo.

Muligheten for å fylle dammen med drikkevann holdes åpen, i tilfelle det skulle oppstå situasjoner med lav vannføring i Hovinbekken, eller om badevannskvaliteten er lite tilfredsstillende.

På kort sikt skal det ikke åpnes bekker oppstrøms Årvolldammen.

Årvolldammen er sommeren 2018 fylt med bekkevann fra Hovinbekken, og kan brukes som badeplass. Vannkvaliteten har vist seg som utmerket på målingene (Mindre enn 250 "TKB" per 100ml).

Se mer informasjon om Årvolldammen som badeplass, inkludert badevannskvalitet og temperaturer

Hvor ligger Årvolldammen?

Badedammen i Årvollparken på Årvoll i Bydel Bjerke.

Bakgrunn for arbeidet med Årvolldammen

Bymiljøetaten la høsten 2016 "Konseptvalgutredning (KVU) for gjenåpning av Hovinbekken og etablering av økologisk dam på Årvoll" ut på offentlig høring. 

Innholdet og anbefalingen i KVU-en bidro til betydelig lokalt engasjement. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ba på bakgrunn av dette Bymiljøetaten om å revidere KVU-en, med særlig fokus på behovsanalysen og aktørers/interessenters behov. Bymiljøetaten oppdaterte behovsanalysen og de påfølgende kapitlene i KVU-en vinteren/våren 2018.

Vann- og avløpsetaten har de siste årene gjennomført en grundig rehabilitering av vann- og avløpsnettet oppstrøms Årvolldammen. Målinger viser at bekkevannet som i dag renner under Årvolldammen (Hovinbekken) holder svært god kvalitet.

Hva skjer videre?

For å være sikre på at endelig tilrådning om hva som eventuelt skal gjøres med dammen på lang sikt blir tatt på tilstrekkelig faktagrunnlag, vil Bymiljøetaten avvente resultater fra sommerens badevannstester før KVUen ferdigstilles.

Den videre fremdriften avhenger av ekstern kvalitetssikring av den ferdigstilte KVU-en, og at Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel (MOS) gir klarsignal for at KVU-en går videre til forprosjekt. I så fall vil nærmere detaljer arbeides fram, og det vil fortsatt fokuseres på brukermedvirkning.

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Jørgen Gaarud

Telefon
23 48 20 30

E-post

Dokumenter

Mulighetsstudie

Se også

Lette du etter badeinformasjon?

Gå hit for info om badevannskvaliteten i Årvolldammen