Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Blindernveien og Prestegårdsveien

Tilrettelegging for syklende og gående i Blindernveien og Prestegårdsveien

Bymiljøetaten planlegger å bedre forholdene for gående og syklende i Blindernveien og Prestegårdsveien.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten ser på forskjellige tiltak som vil gjøre det tryggere og mer atraktivt å gå og sykle i Prestegårdsveien og Blindernveien.

  • Det vil bli etablert ensidig sykkelfelt i Prestegårdsveien. I kvartalet mellom Hasselhaugveien og Sognsveien utredes mulighet for fortau.
  • I Blindernveien skal det etableres tosidig fortau i kvartalet nærmest t-banen. Det er også ønskelig å utvide eksisterende sykkelfelt i Blindernveien.

Hvor skal det gjøres?

Tiltak skal vurderes i hele Prestegårdsveien og i Blindernveien mellom Wilhelm Færdens vei og Blindern T-banestasjon.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltak i Prestegårdsveien høsten 2019 og i 2020. Tiltak i Blindernveien er planlagt utført i 2020. Det sendes ut nærinfo til berørte beboere med mulighet for å uttale seg.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Trygge og trafikksikre forhold for fotgjengere gjør det mer attraktivt for flere å gå. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Prestegårdsveien og Blindernveien inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo. Gatene utgjør en viktig lenke for å knytte sammen universitetsområdet Blindern med eksisterende sykkeltilrettelegging i Ullevålsveien, Sognsveien og John Collets allé. 

Les mer