Til innhold

Sykkeloppgradering på Bygdøy

Introduksjon

Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien skal oppgraderes og få sykkelvei.

Fakta om sykkeloppgraderingen

  • Strekningen er omtrent 1,6 km
  • Det skal bygges en 3 meter bred sykkelvei og et 2 meter bredt fortau
  • Løsningen er den samme som langs E18 Frognerstranda

Hvor blir det sykkelvei?

Prosjektet gjelder Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien på strekningen mellom Bygdøylokket og Dronninghavnveien ved Norsk Folkemuseum. Strekningen er omtrent 1,6 km. 

Hva slags oppgradering blir det?

Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien skal oppgraderes og få sykkelvei  med fortau, ny allé, samt nye vannrør. 

Det skal bygges en 3 meter bred sykkelvei og et 2 meter bredt fortau, som separeres fra bilvei med en smal rabatt. Sykkelvei og fortau skal bygges langs bilveiens østside, prosjektet innebærer også oppgradering av eksisterende vei.

Løsningen er samme som langs E18 Frognerstranda. Det gir en sammenhengende og enhetlig løsning, og gir også de gående et trygt og attraktivt alternativ. 

Se illustrasjonsvideo av den planlagte oppgraderingen. 

Tryggere og mer attraktiv vei 

Til tross for at det finnes et flott turveisystem på Bygdøy, er det behov for bedre tilrettelegging både for syklister og fotgjengere langs veien. Den nye sykkelveien med fortau gir et bedre dekke, belysning, og vil oppleves som en strekning med mer sosial kontroll. Den vil derfor oppleves som en trygg og attraktiv vei for fotgjengere og syklister hele døgnet og hele året.

Telling viser at mange syklister og fotgjengere velger denne traseen i dag, til tross for dårlig tilbud. Det vil også bedre fremkommeligheten for bil og buss, ettersom det forventes at det blir få syklister i kjørebanen med ny sykkelvei.

Oppgradering av Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien inngår i plan for sykkelveinett i Oslo. I planen skal sykkelveien fortsette videre sørover i Langviksveien. Langviksveien inngår i planområdet for Statsbygg sin reguleringsplan for nytt Vikingtidsmuseum.  

Trafikksikkerheten blir bedre

Av hensyn til trafikksikkerhet for fotgjengere blir flere av gangfeltene opphøyde. Fartsgrensen blir 50 km/t på hele strekningen. I dag er det 60 km/t de 550m nærmest Bygødylokket, ellers 50 km/t.
Veikurvatur utbedres slik at strekningen vil få bedre sikt, mindre svinger og bedre utforming. Kryssene Dronning Blancas vei – Bygdøyveien og Bygdøyveien – Strømsborgveien bygges om. 

Skifter ut trærne i Kongsgårdsalléen

Det blir plantet ny allé i Bygdøyveien mellom Dronning Blancas vei og Christian Frederiks vei. Omtrent halvparten av trærne i alleen er døde og hugget tidligere. De fleste av de gjenstående trærne har forventet begrenset levetid.  

Alléen ansees som et svært verdifullt landskapselement. Den nye alleen er en investering til glede i lang tid fremover. De nye trærne får vesentlig bedre vekstforhold enn det de eksisterende trær har. 

Alléen har på denne strekningen bestått av ask og spisslønn plantet i et fast mønster. Mønsteret vil bli videreført i den nye alléen, men ask er belastet med sykdom og vil bli erstattet av storbladlind. Det er mye lind på Bygdøy fra før. 

Les flere saksdokumenter som omtaler alléen

Hvorfor oppgraderer vi veien?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport, og øke andelen syklister. Å bygge en trygg og god sykkelløsning som er god for alle typer syklister (fra 8 til 80 år) har vært sentralt i prosjektet.

Strekningen har i dag mangelfull eller ingen tilrettelegging for syklister og fotgjengere, og det er behov for tiltak både for å øke trafikksikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten for gående og syklende. Prosjektet legger til rette for at området blir attraktivt både for arbeids- og fritidsreiser på sykkel og til fots.

Tiltaket er vedtatt i reguleringsplan av Oslo bystyre i 2010.

Den endelige løsningen er et resultat av samarbeid mellom Riksantikvaren, Statsbygg, Norsk Folkemuseum, Fylkesmannen, samt Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten i Oslo kommune.  Det har vært en grundig prosess med berørte myndigheter og grunneiere om detaljutforming av strekningen. Man bruker mindre areal for å bygge den nye veien enn det reguleringsplanen åpner for. Å bevare et verdifullt kulturlandskap har vært viktig gjennom hele prosessen. 

Hovedvannledning langs strekningen blir oppgradert av Vann- og avløpsetaten. Dette vil bidra til at det blir bedre vannkvalitet på Bygdøy.

Resultat fra trafikktellinger

Det ble gjennomført trafikktellinger på strekningen tidlig sommeren 2016. 

  • I dag velger folk å sykle både i kjørebanen og på fortau. De som sykler på fortau sykler både på venstre og høyre side
  • Høyeste målte sykkeltrafikk var 1635 syklister i døgnet i Dronning Blancas vei, gjennomsnittet samme sted var 788
  • Høyeste målte gående i Dronning Blancas vei var 1017, gjennomsnitt 646 i døgnet
  • Høyeste målte antall kjøretøy var 12 100 på ett døgn, gjennomsnitt på stedet i telleperioden var 9500
  • Trafikktellingen vil bli gjentatt etter prosjektet er ferdig bygget for å undersøke endringer i trafikkmønster før og etter etablering av sykkelvei med fortau

Når er oppgraderingen ferdig?

  • Tidspunkt for byggestart er ikke satt, da denne avhenger av behandlingstid og utfall av en klagesak på Riksantikvarens dispensasjonsvedtak for felling av allétrær. 
  • Riksantikvaren har ikke funnet grunnlag for å omgjøre vedtaket om dispensasjon, og klagen er derfor oversendt Klima- og miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Les Riksantikvarens kunngjøring her.

Hvem gjennomfører oppgraderingen?

Bymiljøetaten har prosjektansvaret for strekningen. Hovedentreprenør er Aktiv Veidrift.

Kontakt oss

Telefon
21 80 21 80

E-post

Følg saken

Aktuelt